Jõustusid veterinaarravimite määruste muudatused

01.11.2022 | 15:00

Täna jõustus hulgaliselt veterinaarravimite käitlemist ja teised veterinaarravimite järelevalvet puudutavate määruste muudatused, mis on seotud veterinaarravimite määruse nr (EL) 2019/6 ja 1. juulil 2022 jõustunud ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse rakendamisega.
    • Jaga

Ajakohastatud veterinaarravimite regulatsioon pöörab suuremat tähelepanu veterinaarravimite paremale kättesaadavusele, veterinaarravimi müügiloa hoidjate halduskoormuse vähendamisele, innovatsiooni toetamisele, EL-i ühtse veterinaarravimite siseturu paremale toimimisele, inimeste ja loomade tervise ning keskkonna parimale võimalikule kaitsele, mikroobivastaste ainete suhtes resistentsuse tekkimise ja leviku takistamisele loomade ravis, olemasolevate mikroobivastaste ainete tõhusale kasutamisele inimeste nakkuste ravis, konkurentsivõime suurendamisele ja ravimiteabe üleliidulisele paremale kättesaadavusele.

Muudetud määruste eesmärk on täpsustada veterinaarravimitele kohalduvaid rakendusliku iseloomuga sätteid, muutes need senisest selgemaks. Õigusselgusele suunatud täpsustused puudutavad näiteks ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste kohaldumist kas ainult veterinaarravimitele või nii inimtervishoius kasutatavatele kui ka veterinaarravimitele.

Kuna mitmete määruste muutmisel on määruse pealkirja märkimisväärselt lühendatud, toome segaduste ärahoidmiseks välja ka varem kehtinud pealkirja nimetuse.

Muutuvad järgmised veterinaarravimeid puudutavad määrused:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 28 „Ravimi müügiloa taotluse nõuded ja erialase hindamise tasu“, endise pealkirjaga „Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord“.

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 31 „Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused“, endise pealkirjaga „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu.

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005 a. määrus nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“.

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2014. a määrus nr 74 „Ravimite tootmise eeskiri“.

Sotsiaalministri 20. mai 2016. a määrus nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus

Sotsiaalministri 16. juuli 2012. a määruses nr 26 „Ravimi ohutusalase teabe edastamine ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu“, endise pealkirjaga „Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord“;

Sotsiaalministri 18. mai 2005 määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine“, endise pealkirjaga „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“.

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 29 „Ravimi müügiloa andmine ja uuendamine ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamine“, endise pealkirjaga „Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord“.

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005 määrus nr 18 „Ravimi teisese müügiloa taotlemine“, endise pealkirjaga „Ravimi teisese müügiloa taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise tingimused ja kord“.

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005 määrus nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord“.

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmise eelnõu on leitav Riigi Teatajast ja seletuskiri on leitav Eelnõude infosüsteemist.