Järelevalve aasta kokkuvõte

Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite käitlemise, kliiniliste uuringute, reklaami ja ravimiohutuse nõuete täitmise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes, teistes ravimite käitlemiskohtades (tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad, müügiloa hoidjad jt) ning müügiloa hoidjate juures.

Ravimite käitlemise järelevalve

2021. aastal inspekteerisime järgmiselt:

 • 82 üld- ja haruapteegis, sh 11 järelkontrolli;
 • 2 haiglaapteegis;
 • 14 ravimite hulgimüügiettevõttes;
 • 5 hoolekandeteenuse osutaja juures;
 • 8 veterinaarteenuse osutaja juures, sh 1 järelkontroll;
 • 10 ettevõtte ruumide ja tingimuste ülevaatamiseks enne ravimi käitlemise tegevusloa andmist;
 • 8 kliinilise uuringu keskuses;
 • 3 ravimireklaami inspektsiooni (2 müügiloa hoidja juures ja 1 apteegis);
 • 4 inspektsiooni narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil kasutajate ning narkootikumide lähteainete käitlejate juures.

Apteekide järelevalves tehti 82 inspektsiooni, millest järelkontrolle oli 11. Pöörati tähelepanu odavamate ravimite (ravimid, millele on kehtestatud piirhind ja sõlmitud hinnakokkulepe, edaspidi hinnakokkulepperavimid) kättesaadavusele. Pandeemiaolukorras tehti veebruarist kuni aprilli alguseni 15 kauginspektsiooni, mille käigus kontrolliti tavapärasest suuremas mahus odavamate ravimite kättesaadavust. Kokku kontrolliti hinnakokkulepperavimite müügil olekut aasta jooksul 77 inspektsioonis 3985 toimeaine osas (ühes apteegis keskmiselt 51 erineva toimeaine osas), millest puudus 122.

32 apteegis olid kontrollitud toimeainete osas kõik hinnakokkuleppe¬ravimid müügil. Ühe kuni kahe toimeaine osas puudus hinnakokkulepperavim 31 apteegis, kolme kuni viie toimeaine osas 9 apteegis, kuue ja enama  toimeaine osas 4 apteegis (8 – Uku Keskuse Apteegis ja Rakvere Polikliiniku Apteegis,11 - Mustvee Apteegis;  12 – Virbi4 Apteegis). Apteegid võtsid puuduolevad hinnakokkulepperavimid vahetult pärast inspektsiooni sortimenti. Apteekides, kus hinnakokkulepperavimid ei ole suures mahus või korduvalt kättesaadavad, tehakse järelkontrolle.

Tabel 1. Hinnakokkuleppehinnaga ravimite kättesaadavuse kontrolli tulemused 2013-2021  

              2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021

Kontrollitud apteekide arv          182        148        116        161       125        134              140        172       77

Kontrollitud toimeaineid kokku 3283     3580     3628     4786     3513     4226              4420     9602     3985

Hinnakokkulepperavim puudus 142 korral          289 korral          214 korral              179 korral          130 korral          96 korral            58 korral            552 korral   122 korral

 

 

Ravimite ohutu, sihipärase ja ratsionaalse tarbimise tagamiseks on apteekril ravimit väljastades kohustus kasutajat nõustada – seda nii retsepti- kui käsimüügiravimite osas. 2021. aastal kontrolliti inspektsioonide ajal ravimialast nõustamist 51 apteegis. Ravimialasel nõustamisel oli olulisi puudujääke 4 apteegis – kliendile ei pakutud ravimi manustamiseks ettevalmistust, nõustamisel ei pööratud tähelepanu ravimite ohutule kasutamisele, ei antud juhiseid võimalike koos- ja kõrvaltoimete vältimiseks.

Nõustamise kontrollimisel hinnati lisaks ravimite kasutamise nõustamisele apteekri teadlikkust ravimite tarnehäiretest, müügi lõpetamisest ja Ravimiameti kodulehel avaldatud ravimiohutusalasest teabest ning selle teabe edastamist patsiendile. Apteekrid on teadlikud nõustamise vajadusest ning teavad, mida ravimite kasutajale peab selgitama, kuid igapäevase töö käigus võib pakutav nõustamine jääda napiks.

Järjepidevalt on tähelepanu pööratud apteekrite koolitamisele, mis erialaste teadmiste uuendamise läbi aitab tõsta nõustamise kvaliteeti. Valdavas osas kontrollitud apteekidest on töötajaid koolitatud nõutavas mahus. Kontrollitud apteekide osas oli koolituskohustuse täitmisel puudujääke 5 apteekri osas.

Ravimiamet pöörab apteegiteenuse järelevalves järjest enam tähelepanu apteekide juhatajate rolli sisulisele täitmisele, et aidata seeläbi kaasa apteegiteenuse kvaliteedi parandamisele. Järelevalve fookus 2021. aastal oli suunatud juhatajate panusele apteegi töö sisulisel juhtimisel ning apteegi juhatajatega sõlmitud töölepingutele. Järelevalve käigus tuvastati mitmes apteegis, et juhataja töötas apteegis minimaalse koormusega või reaalselt apteegis ei töötanud. Esines ka juhtumeid, kus tegevusloa omaja ei olnud sõlminud apteegi juhatajaga töölepingut ning juhataja oli vormistatud tööle renditööjõuna. Tegevusloa omajatele selgitati, et apteegi juhataja roll ei ole formaalne, vaid eeldab juhataja ülesannete sisulist ja pidevat täitmist apteegis kohapeal töötades ning see on tegevusloa kehtivuse eelduseks

2021. aastal kontrolliti kõigis apteekides ravimi pakendi turvaelementide süsteemi rakendamist – jälgiti hoiatusteate saanud ravimite puhul hoiatuse põhjuse väljaselgitamist, selle dokumenteerimist ja ravimi väljastamist. Kõigis kontrollitud apteekides olid turvaelementide kontrollimiseks olemas vajalikud vahendid ja turvaelemente kontrolliti. Siiski esines apteeke, kus turvaelementide kontrollimisse ja selle käigus saadud hoiatustesse ning veateadetesse ei süvenetud piisavalt ja ravim väljastati hoiatusele tähelepanu pööramata. Aasta jooksul oli 5 juhtumit, kus patsientidele väljastati apteegist retseptiravimeid, mille kõlblikkuse aeg oli lõppenud. Esines ka juhtumeid, kus väljastati tootja poolt tagasi kutsutud ravim. Kvaliteediprobleemiga või aegunud ravimite väljastamine on ohtlik ning Ravimiamet viis aegunud ravimi väljastamise  juhtumite osas läbi väärteomenetlused. Lisaks juhtis Ravimiamet infokirjaga kõigi apteekrite tähelepanu ravimite turvaelementide kontrollimise vajadusele apteegis ning rõhutas, kui oluline on iga hoiatuse/veateate saanud ravimipakendi puhul teha kindlaks, miks hoiatuse teade ilmnes, mis on teate sisu ning et apteeker peab enne ravimi väljastamist veenduma ravimi ehtsuses, aga ka kõlblikkuses ning kvaliteedis.

Sagedasemad teised mittevastavused apteekides olid seotud kvaliteedisüsteemiga (nt olid tööeeskirjad ajakohastamata, vastutavad isikud määramata, töötajatele tööeeskirjad, õigusaktid või nende muudatused tutvustamata, valmistamisruumide puhtuse tagamiseks riskianalüüs tegemata).  Kvaliteedisüsteemiga seotud rikkumisi oli sagedamini apteekides, kus juhataja töötab osakoormusega ning viibib apteegis piiratud aja.

Ettekirjutus apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajale tehti nelja inspektsiooni järgselt. Ettekirjutuste tegemise põhjusteks olid kolmel juhul puudujäägid töötajate erialasel koolitamisel, kus tegevusloa omajat kohustati ettekirjutusega tagama töötajatele erialaseks arendamiseks ja pädevuse tõstmiseks vajalikke koolitusi ning ühel juhul oli probleemiks ravimite arvestuse, sh narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite arvestuse pidamine haruapteegis.

Ravimiamet viis 2021. aastal apteekide järelevalve käigus läbi 9 väärteomenetlust, millest 5 olid seotud patsientidele aegunud retseptiravimite väljastamisega, üks juhtum oli seotud kõrvalistele isikutele juurdepääsu võimaldamisega ravimitele,  üks juhtum puudutas retseptiravimite näidiste vastuvõtmist müügiloa hoidja esindajalt ja müüki apteegis, üks juhtum puudutas patsiendi poolt apteeki hävitamiseks tagastatud ravimi müüki apteegis ning üks juhtum puudutas arvestusele kuuluva ravimi väljastamisnõuete rikkumist.

Ravimite hulgimüügiettevõtete järelevalves lähtutakse Euroopa Liidus kehtivatest headest turustamistavadest - Good Distribution Practice, GDP. GDP-le vastavuse inspektsioone tehti 14–s  ettevõttes.

Järelevalve käigus leitud mittevastavused puudutasid peamiselt kvaliteedisüsteemi ja transpordi korraldust. Tegemist ei olnud enamasti ohtlike ega oluliste rikkumistega, v.a ühes inspektsioonis toodi välja ohtlikud mittevastavused (häiresüsteemid ei olnud töökorras ja olid kontrollimata, säilitamistingimusi ei kontrollitud, riskihindamised olid tegemata. Pädeva isiku volitused ja otsustusruum ei vastanud hulgimüügi päeva isiku rollile, kõrvalekallete halduse süsteem oli puudulik).

Kvaliteedisüsteemi rakendamise kontrollimisel leiti erinevaid probleeme tööeeskirjadega (kehtivad ja kehtetud tööeeskirjad olid eristamata; tööeeskirjad olid üldsõnalised ja kinnitamata, eeskirjade sisu ei olnud vastavuses tegelike toimingutega); ametijuhenditega (pädeva isiku ametijuhendis puudusid tema vastutusalad, määratlemata olid pädeva isiku õigused teha otsuseid seoses oma vastutusega, töötajatel puudusid  ametijuhendid); tarnijate ja klientide kontrollimisega (tegemata/dokumenteerimata nõutavad kvalifitseerimised); tellimustöö lepingutega (puudus pädeva isiku heakskiit; lepingus puudus  keeld tellimustöö tegemise edasi andmiseks kolmandale isikule); ettevõttesisese kontrolliga;  varundatud koopiatest andmete kättesaamisega; ettevõttes tehtud muudatustega (muutuse juhtum avamata ja dokumenteerimata); riskihindamisega (oli tegemata); pädeva isiku õigustega (puudus juurdepääs ettevõtte dokumentidele, turvaelementide süsteemile); vastutavate ja asendavate isikute määramisega (vastutavad isikud olid määramata), koolitustega (ei olnud koolitatud GDP osas, koolitusplaan oli koostamata, töötajatele ei olnud planeeritud ravimite käitlemisega  seotud koolitusi).

Temperatuuritingimuste kontrollimisel ilmnes, et nii transpordi vältel kui ka laos ei kontrollitud temperatuuritingimusi või temperatuuridele seadistatud häiresüsteemide töökorras olekut.

Transpordikorralduses vajasid lepingud transporditeenuse pakkujaga õiguste, vastutusalade ja kohustuste osas täpsustamist, transpordiettevõtteid (sh vaheladusid) ei olnud auditeeritud,  tegemata oli transpordimarsruutide riskihindamine, allhankijate autojuhid olid koolitamata.

Kõik inspekteeritud ettevõtted esitasid mittevastavuste kõrvaldamiseks sobiva tegevuskava või kõrvaldasid mittevastavused koheselt. Ravimiametil ei olnud põhjust hulgimüüjatele keelduda GDP sertifikaadi väljastamisest. GDP sertifikaat väljastati 12 hulgimüügiettevõttele.

Ettekirjutus ravimite hulgimüügi tegevusloa omajale tehti ühel korral. Sellega kohustati asutust koheselt läbi viima riskide hindamine, välja töötama süsteemset protsessi ravimi kvaliteeti mõjutavate riskide hindamiseks, kontrolli all hoidmiseks, teabevahetuseks ja riskide läbivaatamiseks.

Lisaks toimus kolm tingimuste ülevaatust ravimite hulgimüügi tegevusluba taotlevates ettevõtetes. Ettevõtetele väljastati tegevusluba.

Ravimitootjate ja –pakendajate järelevalves lähtutakse Euroopa Liidus kehtivatest headest tootmistavadest - Good Manufacturing Practice, GMP.

Tootmisettevõtetes toimus aasta jooksul 10 inspektsiooni, sh 3 sihtinspektsiooni (osaline, mitte kogu tegevust hõlmav kontroll). Kuuele ettevõtetele väljastati GMP-le vastavust kinnitav sertifikaat.

Peamiselt tuvastati eelmisel aastal ettevõtetes mittevastavusi seoses hälbimisega heast dokumenteerimistavast, puudulikult koostatud tööeeskirjadega, puudustega kvaliteedikontrolli laborite töös ja väiksemate puudustega kvaliteedisüsteemis.

Ohtlikud ja olulised mittevastavused tuvastati ühes ettevõttes, kus üldinspektsiooni käigus leiti  üks oluline mittevastavus tootmise jälgitavuse osas ning sama käitleja hilisema sihtinspektsiooni käigus kolm ristsaastumisega seotud ohtlikku mittevastavust ning kaks olulist mittevastavust seoses puudustega tööeeskirjadest kinnipidamisel ja tootmisprotokollide täitmisel.

Koostati üks ettekirjutus, millega peatati vabastamata ravimpartiide väljastamine.

Sihtinspektsioonides kontrolliti Ravimiametile ühe tootja osas laekunud kaebuste põhjal esitatud väiteid võimaliku ristsaastumise ja personaliga seotud küsimustes ning teises ettevõttes uute tootmisruumide kasutuselevõtmisega seotud tingimuste täitmist. 

Lisaks toimus kolm tingimuste ülevaatust ravimite tootmise tegevusluba taotlevates ettevõtetes. Kaks tootmise tegevusluba taotlenud ettevõtet ei vastanud kehtestatud nõuetele ja peavad viima oma tingimused enne tegevusloa saamist nõuetele vastavaks.

Hoolekandeteenuse osutajate  juurde tehti viis inspektsiooni ravimite käitlemise nõuete kontrollimiseks (ravimite hankimine, säilitamine, kõlbmatute ravimite käitlemine, arvestuse pidamine).  Puudusi esines ravimite säilitamisel ja arvestuse pidamisel. Näiteks ei säilitatud kõiki ravimeid lukustatavas ruumis või -kapis, ravimite arvestust ei peetud nõutavas ulatuses, ravimite säilitamisruumide temperatuur ei olnud kontrollitud.

Kahele hoolekandeteenuse osutajale koostati inspektsiooni järgselt ettekirjutus, mille põhjuseks olid puudujäägid ravimite säilitamises, arvestuse pidamises, tööeekirjades ja vastutavate isikute määramises.

Veterinaarteenuse osutajaid kontrolliti kaheksas inspektsioonis, sh üks järelkontroll.  Puudusi esines ravimite (sh ka narkootilised ja psühhotroopsed ravimid) säilitamisel ja arvestuse pidamisel. Aegunud ravimid olid kasutamiskõlblikest eraldamata. Koostamata olid ettevõtte tööeeskirjad ravimite säilitamise ja arvestuse pidamise kohta, määramata olid vastutavad isikud.

Kahele veterinaarteenuse osutajale koostati inspektsiooni järgselt ettekirjutus, mille põhjuseks olid puudujäägid narkootiliste ja psühhotroopsete käitlemisel, arvestuse pidamises ja kvaliteedisüsteemis.

Kliiniliste uuringute järelevalve eesmärk on kontrollida, kas kliinilised uuringud on läbi viidud vastavalt uuringuplaanile,  vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele ning kliiniliste uuringute heale tavale. Nõuetest kinnipidamine tagab uuringus osalejate turvalisuse ja heaolu ning  uuringuandmete usaldusväärsuse. 

2021. aastal tehti inspektsioone kaheksas uuringukeskuses, neist kaks inspektsiooni viidi läbi osaliselt kauginspektsioonina. Kokku tuvastati 7 olulist ja 48 väheolulist mittevastavust. Kriitilisi mittevastavusi, mis võiks ohustada uuringus osalejaid või mõjutaks ebasoodsalt andmete kvaliteeti ja terviklikkust, ei tuvastatud. Peamiselt olid mittevastavused seotud algandmete puuduliku või ebakorrektse dokumenteerimisega ning uuringuravimi käitlemisega, ent esines ka mitmeid mittevastavusi personali koolituse ja ülesannete delegeerimise ning uuringuspetsiifiliste labori analüüside ja protseduuride osas.

Ravimireklaami järelevalve eesmärgiks on edendada ravimite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist, et seeläbi kaitsta inimeste ja loomade elu ja tervist ning majanduslikke huve. Ravimireklaamiks loetakse ravimite müügi suurendamiseks ravimite kohta teabe avalikustamist, ravimi näidiste andmist, ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamist kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetusi ja muid meelitusvahendeid.

Ravimireklaamile kehtivad nii reklaami- kui ravimiseaduse nõuded. Ravimiamet jälgib perioodikas, televisioonis, raadios, internetis, apteekides ning mujal avalikustatud ravimireklaami vastavust nõuetele. Inspektsioone tehakse ravimi müügiloa hoidjate korraldatud või nende toetatud üritustel ning müügiloa hoidjate juures raviminäidiste käitlemise ja arstidele ning erialaorganisatsioonidele antud toetuste vastavuse kontrollimiseks. 2021. aastal kontrollis Ravimiamet kahte müügiloa hoidjat ja ühte apteeki. Müügiloahoidjate osas viidi ühel juhul läbi kauginspektsioon müügiloahoidja poolt ürituse toetamise osas ning teise inspektsiooni käigus kontrolliti näidiste jagamist.

Ravimiamet analüüsis müügiloa hoidjate esitatud ravimireklaami aruandeid ning avaldas 02.06.2021 nende põhjal koostatud koondandmed oma veebilehel.

Tehti 9 ravimireklaami alast ettekirjutust, mis kõik olid seotud ravimireklaami aruande esitamata jätmisega. Ühel juhul viidi läbi väärteomenetlus, mille põhjuseks  oli raviminäidiste andmine isikule, kellel puudub ravimi väljakirjutamise õigus.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning narkootikumide lähteainete käitlemise järelevalvet tehakse  õppe- ja teadusasutustes, kellel on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemise luba, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes ning teistes ettevõtetes, kes omavad nende ainete käitlemise õigust.

Kokku tehti narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete valdkonnas neli inspektsiooni, millest üks viidi läbi õppe- ja teadusasutustes seoses narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemisega ning kolm narkootikumide lähteaineid käitlevates ettevõtetes.

Inspektsioonides pöörati enam tähelepanu ainete nõuetekohasele säilitamisele, turvalisuse tagamise meetmetele, arvestuse pidamisele jms. Puudusi esines narkootikumide lähteainete käitlejatel uute tegutsemiskohtade mitteteatamises, kliendideklaratsioonides ja pakendi märgistuses. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlejal esines puudusi turvameetmetes, ainete üle arvestuse pidamises ja dokumentide ajakohasuses.

Ravimite laboratoorne kontroll

Ühe osa Ravimiameti järelevalvest moodustab ravimite laboratoorne kvaliteedikontroll. Laboratoorne kontroll näitab, kas Eestis müüdavad või müügile tulevad ravimid vastavad kvaliteedinõuetele. Kuigi ravimitootjad kontrollivad oma toodangu iga partii kvaliteeti, teeb Ravimiamet Eestis müüdavate ravimite pistelist kvaliteedikontrolli, lisaks kontrollitakse müügiloaga ravimite pakendi ja infolehe vastavust Ravimiametis kinnitatule. Analüüside planeerimisel lähtutakse riskipõhisusest, täiendav analüüsivajadus võib tekkida kvaliteedikaebuste jm menetluste käigus. Mittevastavuste puhul hindab Ravimiameti järelevalveosakond leitud kvaliteedidefekti ning vajadusel peatab ravimi väljastamise või korraldab ravimi tagasikutsumise, et välistada kahju tekkimine ravimi kasutajale.

2021. aastal analüüsiti Ravimiameti laboris kokku 86 ravimit, sh 84 Eestis turul olevat ravimit. Euroopa Liidu liikmesriikide koostöös analüüsiti 3 proovi Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimeid ja 2 analüüsi tehti Leedu Ravimiametile (puhtad toimeained). Kokku tehti 86 proovi analüüsil 577 erinevate meetoditega testi (keskmiselt kasutati ühe ravimi kvaliteedi hindamiseks 6-7 meetodit).

Rahvusvahelise koostöö raames (OMCL koostöövõrgustik) saadakse ülevaade ravimite kvaliteedist, millel on ka Eestis vastastikuse tunnustamise (MR) või detsentraalse (DC) protseduuri alusel väljastatud müügiluba. 2021. aastal saadi ülevaade 292 ravimi kvaliteedi kohta.

Eestis turul olevaid müügiloaga ravimeid analüüsiti 2021. aastal Ravimiameti laboris 8 korral, neist 2 olid veterinaarravimid sh. 5 erinevat toimeainet ja 5 ravimvormi: alprostadiili infusioonlahuse kontsentraat, emtritsitabiini kõvakapslid (keskregistreeritud ravim), oksütotsiini süstelahus/infusioonilahus (proov võeti kahtluse korras – haiglast viidati väiksemale toimele), tsefkvinoomi süstesuspensioon, furosemiidi tablett.

Kvaliteediprobleeme ega muid probleeme ei tuvastatud.

Arstide ja erialaseltside taotluste alusel toodavaid müügiloata ravimeid analüüsiti 2021. aastal 63 proovi 32 erineva toimeainega ja 12 eri ravimvormi.

Inimestel kasutavad ravimid: aminokaproonhappe infusioonlahus, naatriumtiopentaali infusioonlahuse pulber, ammoniaagi inhalatsioonilahus, fütomenadiooni suukaudne lahus/süstelahus, tetrakaiinvesinikkloriidi silmatilgad ja hüdrokortisoonatsetaadi silmasalv (mõlemad metüülparabeeniga), disulfiraami, aminovõihappe, tiamasooli, kaaliumkloriidi, kloorpromasiini tabletid, milrinooni süste-/infusioonlahus, ampitsilliini süste-/infusioonilahuse pulber, kaaliumkloriidi õhukese polümeerkattega tabletid, lidokaiinvesinikkloriidi, metüültioniinkloriidi, magneesiumsulfaadi, kaltsiumglükonaadi, prokaiinvesinikkloriidi, efedriinvesinikkloriidi, metoklopramiidi, epinefriini + lidokaiinvesinikkloriidi, metoklopramiidi, tiamiini, tsüanokobalamiini, klonidiinvesinikkloriidi, püridoksiini, atropiinsulfaadi, droperidooli, kaltsiumkloriidi, labetaloolvesinikkloriidi süstelahused, naatriumtiopentaali, ampitsilliini, sulbaktaami, naatriumnitroprussiidi infusioonilahuse pulbreid, kaaliumkloriidi kapsleid, kloorpromasiini, kaaliumkloriidi, aminovõihappe, disulfiraami tablette.

Veterinaarravimitest analüüsiti fütomenadiooni ja tiamasooli õhukese polümeerkattega tablette, medroksüprogesteroonatsetaadi tablette ja fütomenadiooni süstelahust.

Mittevastavusi tuvastati kokku 8 proovil:

 • Metüültioniinkloriidi süstelahuse lisandite sisaldus ei vastanud nõuetele. Kontrollanalüüsiks võeti ravim kõlblikkusaja lõpul ja võtmise hetkel hulgimüügifirma seda ravimit enam ei turustanud. Selle tootja edaspidi Eesti turule jõudvad ravimid võetakse täiendavalt kontrollanalüüsiks.

 • Efedriinvesinikkloriidi süstelahusel ei vastanud maht (4,7 ml) nominaalsele väärtusele (5 ml).

 • Nelja erineva tootja metoklopramiidi süstelahuse puhul samastati üle nõude piiri olev lisand võimaliku abiainena (neljas ravimis naatriumedetaat, ühel korral lisaks ka bensüülalkohol), aga kuna neid aineid ei olnud ravimi pakendil ega ka infolehel märgitud, st ei ole selge, kas need ained on ravimi koostisosad, siis hinnati need ravimid nimetatud lisaainete osas mittevastavaks..

 • Kaaliumkloriidi tablett. Vabanemise katsetes vabanes toimeainet rohkem kui nõuetes ette nähtud.

 • Tiamiini süstelahus ei vastanud toimeaine kvantitatiivse sisalduse (tulemus 114,3% nominaalsest, nõue 95-110%) ja kirjelduse (ampullide välispind määrdunud, süstelahuse värvus mittevastav) osas kvaliteedinõuetele.

Ravimiamet võtab ravimeid või puhastatud vett analüüsiks järelevalve käigus, proovide võtmine on kavandatud riskipõhiselt. Puhastatud vett analüüsiti 2021. aastal ühel korral, kvaliteet vastas nõuetele.

Apteegis valmistatud ravimeid analüüsiti 8. Toimeainesisaldus määrati 7 furosemiidipulbril , 1 apteegi pulbrid sisaldasid furosemiidi alla 70% (nõudeks 80 – 120%).

Ravimiameti labor kuulub Ametlike ravimikontrolli laborite (OMCL) koostöövõrgustikku. Koostöö raames jagatakse analüüsikoormust liikmeslaborite vahel ning toimub proovide ja analüüsitulemuste vahetamine MRP/DCP registreeritud ravimite valdkonnas. Ravimiameti laboris analüüsiti 2021. aastal 1 MRP/DCP ravimi ning saadi teistelt laboritelt teavet 292 preparaadi kohta, millest 198 olid inimestel kasutatavad ja 94 veterinaarravimit ning 285 ravimit olid keemilist ja 7 bioloogilist päritolu.

Kvaliteedinõuetele vastas 277 preparaati. Neljal preparaadil olid märgistusprobleemid, ühel oli probleem lisandite analüüsi meetodiga. Kahel preparaadil ei vastanud mikrobioloogia nõuetele. Ühel preparaadil täheldati välimuse defekti: tablettide välispind ei olnud homogeenne, mis mõjutas reljeefi ja kiri oli raskesti loetav.

Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimite koostööprogrammi raames analüüsiti kolme proovi. Uuring hõlmas emtritsitabiini kõvakapsleid. Tulemused vastasid nõuetele.

Osaleti OMCL võrdlusainete väljatöötamise programmis 2 uuringuga – rifabutiin.

Ravimite analüüsil jagatakse võimalusel analüüsikoormust Läti ja Leedu ravimiameti laboritega. 2021. aastal saadeti Leedust analüüsimiseks 2 proov.

Bioloogiliste preparaatide järelevalve

Ravimiamet teeb järelevalvet bioloogilisi preparaate tootvate ettevõtete ja bioloogilisi preparaate inimeste ravimiseks kasutavate tervishoiuteenuse osutajate üle. Bioloogilised preparaadid on: veri ja verekomponendid, plasmaderivaadid, vaktsiinid, monoklonaalsed antikehad, geeniteraapia ravimid, somaatilise rakuteraapia ravimid, koetehnoloogilised tooted ning inimpäritolu või ksenogeensed rakud, koed ja elundid, mida kasutatakse inimestel haiguste ravis.

Eestis on tegevusluba kümnel rakkude, kudede ja elundite hankimise ja/või käitlemisega tegeleval ettevõttel. Mõnel hankijal ja käitlejal on tegevusloal mitu tegutsemiskohta ja tegevusala. Tänase seisuga on üks rakkude, kudede ja elundite hankimise ja/või käitlemise tegevusluba peatatud. Eestis on hangitavateks ja käideldavateks rakkudeks ja kudedeks: vereloome tüvirakud, terapeutilised rakud (T-lümfotsüüdid ja perifeerse vere mononukleaarsed rakud), sugurakud ja embrüod, nabaväädi veri, nabaväädi kude, skeletisüsteemi koed, nahk, silma sarvkest ja amnionimembraan ning vaskulaarkude. Hangitakse ja käideldakse ka järgmisi elundeid: neerud, maks, kopsud, kõhunääre ja süda. Eestis on tootmise tegevusluba üheteistkümnel vere käitlemise tegevuskohal.

2021. aastal tegi Ravimiamet kümme inspektsiooni rakke ja kudesid hankivasse ja käitlevasse tervishoiuasutusse (inspekteeriti skeletisüsteemi kudede, vaskulaarkoe, naha, amnionimembraani ja silma sarvkesta, vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude ning sugurakkude ja embrüote hankimist ja käitlemist). Ühel juhul toimus kauginspektsioon. Mittevastavusi leiti dokumenteerimises, ruumide ja seadmete tehniliste nõuete täitmises, kodeerimissüsteemide rakendamises, transpordinõuete täitmises ja tööjuhendite ajakohastamises. Ettekirjutusi ei tehtud.

Lisaks inspekteeriti nelja verekeskust, millest kaks tehti kauginspektsioonina. Mittevastavusi leiti tööjuhendites ning analüüsitulemuste dokumenteerimises, seadmete märgistamise ja kasutamise nõuete täitmises ning immunohematoloogiliste uuringute läbiviimises. Ettekirjutusi ei tehtud.

Vaktsiinide ja inimverest valmistatud preparaatide järelevalve hõlmab iga-aastast Eestisse toodud partiide koondaruande esitamist Euroopa Ravimite kvaliteedikontrolli direktoraadile (EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare). Kõik Eestis müüdavad vaktsiinid ja inimverest valmistatud ravimite partiid peavad omama OCABR (Official Control Authority Batch Release) sertifikaati, mis näitab, et ravimi partii on läbinud nii tootja kui ka ravimikontrolli laborite koostöövõrgustiku (OMCL - Official Medicines Control Laboratory) kontrolli.

Bioloogiliste preparaatide järelevalve osaks on ka raskete kõrvaltoimete ja kõrvalekallete hindamine.

Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise raskete kõrvaltoimete ja kõrvalekallete teatisi laekus 2021. aastal kokku kuusteist.

Kahel korral saadi positiivne mikrobioloogiline külv naha siirikutel, mis läksid seetõttu hävitamisele ja oht patsientidele puudus. Ühel korral teatati elundidoonori varasemast terviseprobleemist, mille kohta anti info edasi kõigile siirdamiskeskustele, et retsipiente riskide vähendamiseks hoolikamalt jälgida saaks.

Ühel korral teatati logistilisest probleemist, mistõttu tuli ühtedest doonorkopsudest loobuda.

Ühel korral teavitati ebatäpsusest doonorelundi dokumentatsioonis ja konteineril, kuid patsiendile see probleeme ei põhjustanud.

Ühel korral teatati rahvusvahelise teavitussüsteemi kaudu vereloome tüvirakkude külmutamiseks mõeldud kottide lekkeprobleemist. Eestis ei olnud teavituses mainitud kotte kasutatud.

Kahel korral teavitati doonorrakkudega teostatud kunstliku viljastamise tulemusel sündinud lastel avastatud pärilikest haigustest.

Ühel juhul doonoril haigusega seotud geenimutatsiooni ei tuvastatud ja seega ei olnud tegu haiguse edasikandumisega doonorilt lapsele. Teisel juhul on uurimise aruanne veel koostamisel.

Kahel juhul tuvastati sugurakudoonoril päriliku haiguse kandlus ning kasutatav materjal blokeeriti. Üks sündinud laps käis geneetiku konsultatsioonil ning lisauuringuid ei näidustatud ja teise sündinud lapse osas on uurimise aruanne veel koostamisel.

Ühel juhul teavitati doonori seemnerakkude sulamisest transpordi käigus.

Kahel korral teavitati probleemidest munarakkude hankimisel – ühel juhul tekkis hilisem veritsus ja teisel juhul munasarja pöördumine ja ruptuur. Mõlemad patsiendid paranesid. Kolmel korral oli tegemist kunstliku viljastamise järgse munasarjade hüperstimulatsiooniga – patsiendid paranesid.

Verekäitlejad saatsid Ravimiametile 2021. aastal 66 verevalvsusjuhtumi esmast teatist, millest kolm ei klassifitseerunud ohtlikuks kõrvalekaldeks või raskeks kõrvaltoimeks.

Kuuel juhul teavitati vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raskest kõrvaltoimest või selle kahtlusest, mis olid seotud immunoloogilise hemolüüsiga. Juhtumid oli seotud allo-antikehade tekkega, kahel juhul tuvastati erakorralist vereülekannet saanud patsiendil anti-D. Anti-D ehk D antigeeni vastased antikehad tekivad siis, kui Rh-negatiivne patsient saab Rh-positiivset verd. Mõlemad anti-D juhtumid olid seotud erakorraliste vereülekannetega, mille puhul kantakse üle sobitamata 0 Rh-negatiivset või Rh-positiivset verd, kuna ei ole aega teha vere tavapärast sobitamist.

Kolmel juhul teavitati vale vere ülekande juhtumitest. Kahel juhul kanti üle ABO süsteemis sobimatu veri, mille tulemusena tekkis patsiendil immunoloogiline hemolüüs. Patsiendid paranesid. Ühel juhul kanti üle veri, mis oli ABO süsteemis sobilik ning reaktsiooni patsiendil vale vere ülekande tõttu ei tekkinud.

Kahel juhul teavitati vereülekandega seotud sepsise kahtlusest, mis ei leidnud kinnitust.

Seitsmel juhul teavitati trombotsüütide kontsentraadi mikrobioloogiliste uuringute positiivsest tulemusest. Mikrobioloogiliste uuringute tulemused olid verekomponentide väljastamise hetkel negatiivsed ja patsientidel need juhtumid kõrvaltoimet ei põhjustanud.

Kolmkümmend üks ohujuhtumit oli seotud korduvdoonorite positiivse või määramatu vereanalüüsi tulemusega nakkustekitaja markerite suhtes (süüfilise tekitaja Treponema pallidum, B- või C-hepatiidi viirus). Nakkustekitajate suhtes positiivseks või määramatuks osutunud verekomponendid hävitati ja neid ülekandeks ei kasutatud. Vajadusel kontrollisid käitlejad üle ka nende doonorite vähemalt viimase viie aasta vereloovutused, testides säilitusproove. Kolmel juhul osutus doonori eelmise loovutuse säilitusproov B-hepatiidi markerite suhtes positiivseks. Käitleja teavitas tulemusest neid haiglaid, kellele nad doonoriga seotud komponente olid väljastanud. Haiguse ülekandumisest haiglad verekeskust ei teavitanud.

Ühel juhul selgus, et korduvdoonor oli elanud Suurbritannias aastatel 1980−1996 (mistõttu doonor võib olla Creutzfeldt-Jakobi tõve või selle teisendi kandja). Eelnevate loovutuste ajal oli doonor vastanud samale küsimusele eitavalt. Verekeskus teavitas haiglaid, kellele doonoriga seotud komponente oli väljastatud. Haiguse ülekandumisest haiglad verekeskust ei teavitanud.

Ühel juhul selgus, et Pakistanist (malaaria leviku piirkond) pärit korduvdoonori Plasmodiumi IgG test on positiivne. Algatati tagasivaateprotseduur.

Kahel juhul tuvastati, et korduvdoonori RhD kuuluvus ei lähe kokku eelmisel loovutusel määratud RhD kuuluvusega. Vajadusel teavitati juhtumist haiglat, kuhu doonoriga seotud komponente oli väljastatud.

Verekeskuses tuvastati neljal korduvdoonoril mõne erütrotsütaarse antikeha esinemine. Tulemustest teavitati haiglaid, kellele doonori eelmiste loovutusega seotud verekomponente oli väljastatud.

Kuuel juhul teavitati doonorireaktsioonidest. Reaktsioonid olid seotud teadvusekaotusega. Kõik doonorid said verekeskuses vajalikku abi ning taastusid.

Viimati uuendatud: 27.01.2022