Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Järelevalve aasta kokkuvõte

Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite käitlemise, kliiniliste uuringute, reklaami ja ravimiohutuse nõuete täitmise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes, teistes ravimite käitlemiskohtades (tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad, müügiloa hoidjad jt) ning müügiloa hoidjate juures. Alljärgnev on 2023. aasta kokkuvõte.

Ravimite käitlemise järelevalve

Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite käitlemise, kliiniliste uuringute, reklaami ja ravimiohutuse nõuete täitmise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes, teistes ravimite käitlemiskohtades (tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad jt) ning müügiloa hoidjate juures.

2023. aastal tehti inspektsioone järgmiselt:
 • 78 üldapteegis ja nende haruapteekides;
 • 5 haiglaapteegis;
 • 20 ravimite hulgimüügi ettevõttes, sh 6 järelkontrolli;
 • 11 ravimite tootmisettevõttes;
 • 3 veterinaarteenuse osutaja juures;
 • 9 kliinilise uuringu keskuses;
 • 1 ravimohutuse inspektsioon.

Apteekide järelevalve eesmärk on tagada kvaliteetsete, ohutute ja efektiivsete ravimite jõudmine patsientideni piisava nõustamise ja soodsa hinnaga. Apteekides tehti  78 inspektsiooni, millest järelkontrolle oli 4.

Ravimite alase nõustamise kvaliteedi kõrval on üks apteekide järelevalve fookus jätkuvalt odavamate ravimite kättesaadavus (ravimid, millele on kehtestatud piirhind ja sõlmitud hinnakokkulepe, edaspidi hinnakokkulepperavimid), ravimite ehtsuse kontroll ning apteekide töökorraldus, mh seoses aegunud ravimite õigeaegse müügilt kõrvaldamisega.

Hinnakokkulepperavimite müügil olekut kontrolliti 66 apteegis 2264 toimeaine osas (ühes apteegis keskmiselt 34 erineva toimeaine osas), millest põhjendamatult puudus 46 toimeainet. Kõik kontrollitud hinnakokkulepperavimid olid müügil 26 apteegis. Kuni kahe toimeaine osas puudus hinnakokkulepperavim 25 apteegis, kolme kuni nelja toimeaine osas kolmes apteegis, viie kuni kuue toimeaine osas ühes apteegis. Puuduolevad hinnakokkulepperavimid telliti vahetult pärast inspektsioone. Apteekides, kus hinnakokkulepperavimid ei ole suures mahus või korduvalt kättesaadavad, tehakse järelkontrolle.

Ravimite sihipärase ja ratsionaalse tarbimise tagamiseks on apteekril ravimit väljastades kohustus kasutajat nõustada – seda nii retsepti- kui käsimüügiravimite osas. Kontrollisime inspektsiooni käigus ravimialast nõustamist 63 apteegis. Valdavas osas apteekides oli inspektsiooni ajal nõustamine piisav, puudujääke tuvastasime ühes apteegis, kus konsultant müüs kliendile käsimüügiravimi ilma, et klienti oleks eelnevalt erialatöötaja poolt ravimite osas nõustatud.

Nõustamise kontrollimisel hinnati lisaks ravimite kasutamise nõustamisele apteekri teadlikkust ravimite tarnehäiretest, turustamise lõpetamisest ja ravimiregistrist leitavast ravimiohutusalasest teabest ning selle teabe edastamist patsiendile. Apteekrid on teadlikud nõustamise vajadusest ning teavad, mida ravimite kasutajale peab selgitama. Igapäevase töö käigus ja sageli ka suurest töökoormusest tulenevalt ei ole pakutav nõustamine siiski alati kuigi põhjalik.

Selleks, et ravimialane nõustamine saaks olla ajakohane ja tasemel, on järjepidevalt tähelepanu pööratud apteekrite koolitamisele, mis erialaste teadmiste uuendamise läbi aitab tõsta ka nõustamise kvaliteeti. Valdavas osas kontrollitud apteekidest on töötajaid koolitatud nõutavas mahus. Vaid ühe apteekri koolituskohustuse täitmisel oli suuremaid puudujääke ja apteegi tegevusloa omajat kohustati ettekirjutusega apteekrit nõuetekohaselt koolitama.

Ravimiamet pöörab apteekide järelevalves järjest enam tähelepanu ka ravimite säilitamisele, temperatuuri jälgimisele ja dokumenteerimisele.

Ravimiamet täheldas juhtumeid, kus:

 • temperatuuri ravimite säilitamise ruumides ja külmkappides ei olnud igapäevaselt jälgitud ega dokumenteeritud ning kasutatavad temperatuuri jälgimise seadmed ei võimaldanud andmeid salvestada ega taas esitada nende päevade osas, kus apteek oli suletud, st temperatuur oli dokumenteeritud vaid apteegi lahtioleku aegadel;
 • apteegist oli väljastatud aegunud ravim või ravim, mida patsient ei jõua raviskeemi arvestades ära tarvitada enne ravimi kõlblikkusaja lõppemist.   

Apteegi juhataja ülesanne on läbi mõelda, kuidas tagada apteegis igapäevaselt nõuetekohane ravimite säilitamise temperatuur ja selle kontrollimine ning vältida aeguma hakkavate või kõlbmatute ravimite müüki sattumine. Patsientidele väljastatavad ravimid peavad olema kvaliteetsed ja sama ohutud ja efektiivsed nagu ravimi infos kirjeldatud.

Kõikides apteekide inspektsioonides pöörati tähelepanu ravimite  ehtsuse kontrollimisele - jälgiti kas on esinenud rikutud või puuduva rikkumisvastase seadmega pakendeid; pakendi ainulaadse identifikaatori kontrollimisel hoiatusteate saanud ravimite puhul hoiatuse põhjuse väljaselgitamist, selle dokumenteerimist ja ravimi väljastamist. Iga hoiatuse/veateate saanud ravimipakendi puhul tuleb apteekril teha kindlaks, miks hoiatuse teade ilmnes, mis on teate sisu, et apteeker oleks enne ravimi lõpptarbijale väljastamist veendunud ravimi ehtsuses, samuti kõlblikkuses ning kvaliteedis. Siiski esines apteeke, kus ravimite ehtsuse kontrollimisse ja selle käigus saadud hoiatustesse/veateadetesse ei süvenetud piisavalt ja ravim väljastati hoiatusele tähelepanu pööramata.

Lisaks esines mittevastavusi, mis olid seotud:
 • kvaliteedisüsteemiga (nt olid tööeeskirjad ajakohastamata, vastutavad isikud määramata, töötajatele tööeeskirjad, õigusaktid või nende muudatused tutvustamata, ettevõttesisene kontroll tegemata, valmistamisruumide puhtuse tagamiseks riskianalüüs tegemata).
 • narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite käitlemisega (nt kõlbmatute narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite osas ei peetud nõuetekohast arvestust ning kuulõpu jääkide kontrollimine aegunud narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite osas oli kinnitamata; mõnel juhul olid narkootiliste ravimite tellimislehed kinnitamata narkootiliste ravimite käitlemise ja arvestuse eest vastutava isiku poolt; narkootilisi ravimeid väljastati tellimislehe alusel, millel puudus volitus ettevõtte volitatud isikule).
 • ravimite valmistamisega (nt seeriaviisiliselt valmistatud ravimi dokumentatsioonis puudus näidisetikett; avatud toorained pakendid ei olnud ümber paigutatud seisuanumasse; seisuanuma märgistus ei vastanud nõuetele, organoleptiline kontroll nii toorainete kui valmistatud ravimite puhul ei olnud piisavalt põhjalik).

Ühel juhul väljastati patsiendile apteegist retseptiravimeid, mille kõlblikkuse aeg oli lõppenud ning Ravimiamet viis sellega seoses ravimid väljastanud apteekri suhtes läbi väärteomenetluse.

Seoses  korduvate rikkumiste ja apteegis aset leidnud kelmustega tunnistas Ravimiamet jaanuaris 2023 kehtetuks Punase Apteegi tegevusloa (mh vormistati soodustusega retseptiravimite müüke ravimit väljastamata). Riigile tekitatud rahaliste kahjude uurimise võttis üle Tervisekassa.

Ravimite hulgimüügiettevõtete järelevalve eesmärgiks on tagada kvaliteetsete ravimite jõudmine tootmiskohast jaemüüki ja seejuures lähtutakse Euroopa Liidus kehtivast heast turustamistavast - Good Distribution Practice, (GDP) ning teistest kohalikest ning Euroopa Liidu õigusruumi sätetest.

Hulgimüügi tegevusloaga ettevõtetes tehti 20 inspektsiooni, sh 11 kogu hulgimüügi tegevust hõlmavat inspektsiooni ja 9 inspektsiooni ettevõtte tegevuse osaliseks kontrollimiseks (nt  mittevastavuste kõrvaldamise ja ravimiehtsuse nõuete täitmise kontrollimine).

Tuvastati kaks ohtlikku mittevastavust, mis olid seotud transpordi ajal temperatuuri jälgimisega, külma temperatuuri nõudva kauba säilitamisega ning käitlemisega. Seitsmes ettevõttes tuvastati olulisi mittevastavusi, mis olid seotud kvaliteedisüsteemi nõuetega, transpordi ajal ravimite temperatuuri kontrollimisega, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise tingimustega, laoruumi muudatuste teavitamisega, klientide kvalifitseerimisega ja kõrvalekallete dokumenteerimisega. Kolmes hulgimüügi ettevõttes tuvastati korduvad mittevastavused, mis olid seotud kvaliteedisüsteemi nõuete, transpordi temperatuuri kontrollimise ja kaardistamisega ning lepingupartneri auditeerimisega. Ühes hulgimüügi ettevõttes oli tegevus sedavõrd hästi korraldatud, et mittevastavusi ei tuvastatud.

GDP sertifikaat väljastati 11 hulgimüügiettevõttele.

Tehti üks ettekirjutus, millega kohustati hulgimüügi tegevusloa omajat GDP alaselt koolitama ettevõtte pädevat isikut ja ravimite käitlemisega kokku puutuvaid töötajaid, laoruumides läbi viima temperatuuride kaardistuse ning koostama talviste temperatuuride kaardistamise plaani.

Peatati ajutiselt ühe hulgimüüja majandustegevus seoses heade turustamistavade (GDP) rikkumisega kuni tegevuse GDP-ga kooskõlla viimiseni. Ravimiamet lõpetas ühe ravimi hulgimüüja tegevusloa, sest tegevusloa omaja ei suutnud täita tegevusloa eelduseks olevaid tingimusi.

Ravimitootjate ja –pakendajate järelevalve eesmärk on tagada kvaliteetsete, ohutute ja efektiivsete ravimite tootmine. Järelevalves lähtutakse Euroopa Liidus kehtivatest headest tootmistavadest - Good Manufacturing Practice (GMP).

Tootmise tegevusloaga ettevõtetes tehti 11  inspektsiooni,  neist 7 olid kogu tootmis tegevust hõlmavad inspektsioonid, 3 olid ettevõtte tegevuse osaliseks kontrollimiseks läbi viidud sihtinspektsioonid ja 1 inspektsioon tehti tingimuste ülevaatamiseks uut tootmise tegevusluba taotlevas ettevõttes.

Kriitilisi mittevastavusi ei tuvastatud. Mittevastavusi esines ruumide, abisüsteemide, seadmete, kvaliteedikontrolli ning personaliga seotud nõuete osas. Valdavalt ei kujutanud need olulist kõrvalekallet GMP nõuetest.

GMP-le vastavust kinnitav sertifikaat väljastati  5 tootmisettevõttele.

Tehti üks ettekirjutus, millega kohustati tootmise tegevusloa omajat peatama nende poolt ümbermärgistatud ravimite turustamine seoses partii vabastamise nõuete rikkumisega.

Veterinaarteenuse osutajaid kontrolliti koostöös Põllumajandus– ja Toiduametiga kolmes inspektsioonis. Puudusi esines ravimite (sh ka narkootilised ja psühhotroopsed ravimid) säilitamisel ja arvestuse pidamisel (aegunud ravimid olid kasutamiskõlblikest eraldamata, koostamata olid ettevõtte tööeeskirjad ravimite säilitamise ja arvestuse pidamise kohta, määramata olid ravimite käitlemise eest vastutavad isikud).

Kliiniliste uuringute järelevalve eesmärgiks on tagada uuringus osalejate turvalisus, ohutus ja heaolu ning uuringuandmete usaldusväärsus ja terviklikkus. Järelevalves kontrollitakse, kas kliinilised uuringud on läbi viidud vastavalt uuringuplaanile, vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele ning kliiniliste uuringute heale tavale - Good Clinical Practice (GCP).

2023. aastal tegi Ravimiamet üheksa kliiniliste uuringute inspektsiooni, millest kuus olid Eestis käimasolevate uuringute inspektsioonid (sh kaks olid ühe uuringu kahe erineva uuringukeskuse inspektsioonid). Lisaks panustasime kolmes rahvusvahelises inspektsioonis seoses ühe Euroopa Ravimiameti poolt koordineeritava tsentraalse müügiloa protseduuriga. Uuringukeskuste inspektsioonid toimusid Filipiinidel ja Tai Vabariigis, sponsori inspektsioon Šveitsis. Tsentraalse müügiloa protseduuriga seotud inspektsioonidel osales Eesti koos Belgia ravimiameti inspektoritega.

Eestis läbi viidud inspektsioonidel tuvastati kokku 1 kriitiline, 15 olulist ja 34 vähemolulist mittevastavust. Kriitiline mittevastavus oli seotud konfidentsiaalsete isikuandmete lekkimisega. Peamiselt olid mittevastavused seotud algandmete puuduliku või ebakorrektse dokumenteerimisega ning uuringuravimi käitlemisega.

Ravimohutuse järelevalve eesmärgiks on tagada ravimitega seotud riskide järjepidev hindamine ka siis, kui ravim on saanud müügiloa. Riskide õigeaegseks tuvastamiseks peab müügiloa hoidja looma efektiivse ravimiohutuse järelevalvesüsteemi, mis aitab õigeaegselt avastada, kas ravimi kasutamise tõttu on ilmnenud uusi riske, kas riskid on muutunud või on tekkinud muutusi ravimi kasu ja ohtude suhtes. Ravimiamet kontrollib eelkõige neid müügiloa hoidjaid, kelle ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimik asub Eestis.

2023. aastal tehti 1 inspektsioon, mille käigus kontrolliti müügiloa hoidja ravimiohutuse järelevalve süsteemi. Kriitilisi mittevastavusi ei olnud. Inspektsioonil tuvastatud mittevastavused olid seotud personali koolitamise, ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimiku (Pharmacovigilance system master file -PSMF) sisu tervikliku ülevaate ja PSMF-i haldamise korraga, ravimiohutuse järelevalvesüsteemi eest vastutava pädeva isiku (qualified person for pharmacovigilance – QPPV) kaasamisega  ravimiohutuse järelevalvealaste lepingute koostamise protsessi, QPPV andmete Eudravigilance andmebaasis registreerimisega; ravimi kõrvaltoimeteatiste kohta teabe kogumisega; teaduslike meditsiinikirjanduse allikate valiku läbipaistvusega välisriigi tasandil; lepingupartnerite tegevuste puuduliku kirjeldamisega PSMF-is ning juhistes, ebatäpsustega ning puuduolevate tegevusjuhenditega ettevõtte korras; hilinemisega nõutud ohutusmuudatuse taotluse esitamises ja sellest tulenevalt ka rakendamises, ettevõtte ravimite ohutusjärelevalve andmete säilitamise tagamises.

Ravimireklaami järelevalve on kandnud peamiselt nõustavat rolli – olime heaks partneriks ravimireklaami õigel ja nõuetekohasel avalikustamisel.

2023. aastal tehti 13 otsust vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniate kinnitamiseks, muutmiseks ja pikendamiseks.

Kvaliteedi järelevalve

Eestis kasutatavate ravimite kvaliteedi laboratoorne järelevalve

Ühe osa Ravimiameti järelevalvest moodustab ravimite laboratoorne kvaliteedikontroll. Laboratoorne kontroll näitab, kas Eestis müüdavad või müügile tulevad ravimid vastavad kvaliteedinõuetele. Kuigi ravimitootjad kontrollivad oma toodangu iga partii kvaliteeti, teeb Ravimiamet Eestis müüdavate ravimite pistelist kvaliteedikontrolli, lisaks kontrollitakse müügiloaga ravimite pakendi ja infolehe vastavust Ravimiametis kinnitatule. Analüüside planeerimisel lähtutakse riskipõhisusest, täiendav analüüsivajadus võib tekkida kvaliteedikaebuste jm menetluste käigus.

2023. aastal analüüsiti Ravimiameti laboris kokku 76 Eestis turul olevat ravimit, millest 12 analüüsiti Euroopa Liidu liikmesriikidega koostöös. Osaleti 6 rahvusvahelisel võrdluskatsel. Kokku tehti 82 proovi analüüsil 553 testi erinevate meetoditega (keskmiselt kasutati ühe ravimi kvaliteedi hindamiseks 6-7 erinevat meetodit).

Rahvusvahelise koostöö raames (OMCL koostöövõrgustik) saadakse ülevaade ravimite kvaliteedist, millel on ka Eestis vastastikuse tunnustamise või detsentraalse protseduuri alusel väljastatud müügiluba. 2023. aastal saadi ülevaade 330 ravimi kvaliteedi kohta.

Eestis turul olevaid müügiloaga ravimeid analüüsiti 2023. aastal 23 proovi 9 erineva toimeainega ja 7 eri ravimvormi.

Inimestel kasutatavad ravimid:
 1. infusioonilahusena: zoledroonhape;
 2. süste-/infusioonilahusena: rokurooniumbromiid;
 3. süste-/infusioonilahuse pulbrina: tsefepiim;
 4. tablettidena: dapagliflosiin, mebendasool;
 5. toimeainet proloneeritult vabastava tabletina: trasodoonvesinikkloriid;
 6. õhukese polümeerkattega tabletina: metronidasool, olmesartaanmedoksomiil / amlodipiin;

Veterinaarravimitest analüüsiti süstelahusena ketoprofeeni.

Kõik analüüsitud müügiloaga ravimid vastasid kvaliteedinõuetele.

Arstide ja erialaseltside taotluste alusel Eestisse toodavaid müügiloata ravimeid analüüsiti 2023. aastal 47 proovi 29 erineva toimeainega, 17 eri ravimvormi ja 1 süstevesi.

Inimestel kasutavad ravimid:
 1. infusioonilahuse kontsentraadina: dobutamiin;
 2. infusioonlahuse pulbrina: atsikloviir;
 3. kapslitena: aminovõihape;
 4. nahaspreina: lidokaiin;
 5. nebuliseeritava lahusena: ipratroopiumbromiid;
 6. rektaalsuposiidina: bisakodüül;
 7. silmatilkadena: atropiinsulfaat;
 8. suspensioonina: ibuprofeen;
 9. süste-/infusioonlahusena: aminofülliin (teofülliin, etüleendiamiin);
 10. süstelahustena: papaveriinvesinikkloriid, sulfametoksasool+trimetoprim, neostigmiin, nikotiinhape, naatriummetamisool, aminofülliin, atropiinsulfaat, dimerkaprool, magneesiumsulfaat, metoklopramiid, püridoksiin, tsüanokobalamiin, verapamiil, magneesiumsulfaat;
 11. süstelahusena (intraokulaarne): karbakool;
 12. süstelahuse pulbrina: naatriumnitroprussiid, oksatsilliin;
 13. süstelahuse pulbrina ja lahusti: artesunaat;
 14. süstesuspensioonina: beetametasoon;
 15. tablettidena: sulfametoksasool+trimetoprim, fenobarbitaal, kloorpromasiin, aminovõihape, glütserüültrinitraat, klonidiin;
 16. toimeainet proloneeritult vabastava tabletina: teofülliin;
 17. õhukese polümeerkattega tabletina: rifaksimiin, metronidasool, zolmitriptaan, kaaliumkloriid.
Mittevastavaid tulemusi oli 15:
 • viiel ravimil ei vastanud maht nominaalsele väärtusele: neostigmiini, tsüanokobalamiini, atropiinsulfaadi ja kahel korral püridoksiini süstelahustel;
 • kahel ravimil ei vastanud toimeaine sisaldus nõuetele: ühel glütserüülnitraadi tablettidel ja ühel atropiinsulfaadi silmatilkadel. Atropiinsulfaadi silmatilkadel tuvastati veel lisaks üle nõude piiri üks tundmatu lisand või abiaine, mis ei olnud toodud ravimi pakendil ega ka infolehel;
 • neostigmiini süstelahusest samastati metüülparabeen, mida ei olnud toodud ravimi pakendil ega infolehel;
 • fenobarbitaali tablettidel (kaks erinevat tugevust) ei vastanud tableti tugevus nõuetele;
 • metronidasooli tablettidel puudus poolitusjoon, mis oli kirjas tootja sertifikaadil;
 • pH ei vastanud nõuetele ühel karbakooli intraokulaarsel süstelahusel ja ühel süstelahuse pulbril kaasasolnud süsteveel;
 • kaaliumkloriidi õhukese polümeerkattega tablettidel ei vastanud nõuetele kirjeldus ja ribapakendi otsad olid lahti;
 • ipratroopiumbromiidi nebuliseeritaval lahusel ei vastanud nõuetele annustamisühtlus.

Ravimiamet võtab ravimeid või puhastatud vett analüüsiks järelevalve käigus, proovide võtmine on kavandatud riskipõhiselt. Puhastatud vett analüüsiti 2023. aastal ühel korral, kvaliteet vastas nõuetele.

Apteegis valmistatud ravimeid analüüsiti 6: kaks spiroonolatooni pulbrit, kolm furosemiidi pulbrit ja üks 3D prinditud gabapentiini närimistablett.

Apteegis valmistatud ravimitest ei vastanud 3D prinditud gabapentiini närimistabletid massihälbe ja kirjelduse osas kvaliteedinõuetele.

Ravimiameti labor kuulub Ametlike ravimikontrolli laborite (OMCL) koostöövõrgustikku. Koostöö raames jagatakse analüüsikoormust liikmes laborite vahel ning toimub proovide ja analüüsitulemuste vahetamine ravimite valdkonnas.

2023. aastal on OMCL koostöövõrgustikus lõpetatud 330 ravimi analüüs (246 olid humaan- ja 84 veterinaarravimit, 308 ravimit olid keemilised ja 22 bioloogilised), kus Eesti on viidatav või kaasatud riik. Ravimiameti laboris analüüsiti 2023. aastal kaks ravimit: süste-/infusioonilahusena rokurooniumbromiidi ja süstelahusena ketodoloori. Ravimiameti labor saatis ühe ravimi analüüsimiseks Bulgaaria Ravimiameti laborisse: õhukese polümeerkattega tabletina olmesartaanmedoksomiil / amlodipiin.

Kvaliteedinõuetele vastas 313 preparaati.

Kvaliteedinõuetele mittevastavaid tulemusi oli 17:
 • kaheksal ravimil ei vastanud ravimi kirjeldus nõuetele;
 • ühel ravimil ei vastanud kirjeldus ja vabanemise test nõuetele;
 • neljal ravimil ei vastanud märgistus nõetele,
 • ühel ravimil ei vastanud nõuetele pH;
 • ühel ravimil ei vastanud kasutamise süsteem nõuetele;
 • ühel ravimil oli vale müügiloa number;
 • ühel ravimil ei ole täpsustatud, millise testi osas mittevastav tulemus tuvastati.

Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimite koostööprogrammi raames analüüsiti 2 zoledroonhappe infusioonilahust. Tulemused vastasid nõuetele

OMCL võrdlusainete väljatöötamise programmis analüüsiti 2023. aastal tsefprosiilil vee sisaldust ning klindamütsiinvesinikkloriidil vee sisaldust ja lisandeid.

Ravimite analüüsil jagatakse võimalusel analüüsikoormust Läti ja Leedu ravimiameti laboritega. 2023. aastal analüüsiti 1 proov Leedu laborile.

Ravimiameti labor osaleb Euroopa farmakopöa monograafiate koostamiseks ja uuendamiseks moodustatud ekspertgrupi P4 töös. See töögrupp tegeleb toimeainete, abiainete ja ravimite monograafiate väljatöötamisega, mis on veel patendikaitse all. 2023 aastal analüüsiti Ravimiameti laboris selle ekspertgrupi raames 6 dapagliflosiini tabletti.

Bioloogiliste preparaatide järelevalve

Ravimiamet teeb järelevalvet bioloogilisi preparaate käitlevate ettevõtete üle. Bioloogilised preparaadid on: veri ja verekomponendid, plasmaderivaadid, vaktsiinid, monoklonaalsed antikehad, geeniteraapia ravimid, somaatilise rakuteraapia ravimid, koetehnoloogilised tooted ning inimpäritolu või ksenogeensed rakud, koed ja elundid, mida kasutatakse inimestel haiguste ravis.

Eestis on tegevusluba kaheteistkümnel rakkude, kudede ja elundite hankimise ja/või käitlemisega tegeleval ettevõttel. Mõnel hankijal ja käitlejal on tegevusloal mitu tegutsemiskohta ja tegevusala. Praeguse seisuga on üks rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba peatatud. Eestis on hangitavateks ja käideldavateks rakkudeks ja kudedeks: vereloome tüvirakud, terapeutilised rakud (T-lümfotsüüdid ja perifeerse vere mononukleaarsed rakud), sugurakud ja embrüod, nabaväädi veri, nabaväädi kude, skeletisüsteemi koed, nahk, silma sarvkest ja amnionimembraan, hammas ning vaskulaarkude. Hangitakse ja käideldakse ka järgmisi elundeid: neerud, maks, kopsud, kõhunääre ja süda. Eestis on tootmise tegevusluba kolmeteistkümnel vere käitlemise tegevuskohal.

2023. aastal tegi Ravimiamet kümme inspektsiooni rakke ja kudesid hankivasse ning käitlevasse tervishoiuasutusse (inspekteeriti naha, vaskulaarkoe, skeletisüsteemi kudede, nabaväädi koe, amnionimembraani ja silma sarvkesta ning sugurakkude ja embrüote hankimist ja käitlemist ning autoloogsete rasvkoe tüvirakkude hankimist). Mittevastavusi leiti dokumenteerimises, ruumide ja seadmete tehniliste nõuete täitmises, transpordinõuete täitmises, uuringute läbiviimises ja tööjuhendite ajakohastamises. Ettekirjutusi ei tehtud.

2023. aastal inspekteeriti üheksat verekeskust. Mittevastavusi leiti seadmete tähistamisel ja valideerimisel ning hooldusprotokollide täitmisel, kvaliteedikontrolli juhendite täitmisel, juhendite kaasajastamisel. Ettekirjutusi ei tehtud.

Bioloogiliste preparaatide järelevalve osaks on ka raskete kõrvaltoimete ja kõrvalekallete hindamine. Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise raskete kõrvaltoimete ja kõrvalekallete teatisi laekus 2023. aastal kokku 15.

 • Ühel korral tekkis pärast kunstlikku viljastamist ajuinfarkt, mille riskifaktoriteks olid hormoonravi ja rasedus. Patsiendil tehti trombolüüs, vähendati rasedust toetavat hormoonravi ning määrati ambulatoorne taastusravi kergete neuroloogiliste tüsistuste tõttu.
 • Ühel juhul tekkis munasarjade stimuleerimise tagajärjel parema munasarja pöördumine, mis korrigeeriti laparotoomia abil. Patsient paranes täielikult.
 • Ühel juhul diagnoositi doonorsugurakkude abil saadud lapsel lissentsefaalia ehk ajukäärude arenematus. Pärast uuringuid ei leitud siiski kinnitust, et see oleks päritud doonorilt.
 • Ühel juhul teavitati Ravimiametit sugurakudoonorist, kellel diagnoositi 1. tüüpi diabeet. Eestis selle doonori materjali abil lapsi saadud ei ole, kuid külmutatud on üks embrüo, mille kasutamise üle otsustatakse koos patsiendiga.
 • Ühel juhul leiti doonorsugurakkude abil saadud lootel Silver-Russelli sündroom ehk geneetilistest probleemidest tingitud kasvupeetus. Pärast uuringuid ei leitud siiski kinnitust, et see oleks päritud doonorilt.
 • Kahel juhul teavitati Ravimiametit sugurakkude käitlemistarvikute ja reagentide tootmisel avastatud kvaliteediprobleemist, kuid Eesti käitlejad ei olnud kvaliteediprobleemiga materjale kasutanud.
 • Ühel juhul teavitati Ravimiametit käitlemisel kasutatava inkubaatori niiskusfiltri kvaliteediprobleemist, mis siiski ei olnud patsientidele ohtlik.
 • Ühel juhul teavitati Ravimiametit bioloogilise materjali ladustamiskülmiku rikkest. Pärast riskianalüüsi vabastati üksnes raviks koheselt hädavajalik kogus materjali ning ülejäänud materjal hävitati ning rikkis külmik asendati uuega.

Teateid, mis puudutasid meditsiiniseadmete kvaliteediprobleeme, jagati Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnaga.

 • Ühel korral teavitati positiivsest mikrobioloogilise kontrolli leiust pärast autoloogsete vereloome tüvirakkude afereesi. Uurimise käigus leiti, et bakter pärines patsiendi enda verest ning patsient sai vajalikku ravi.
 • Kolmel korral tekkis munasarjade punktsioonijärgne hemoperitoneum ehk vere valgumine kõhuõõnde, millest ühel juhul kaasnes ka munasarjade hüperstimulatsioon. Patsiendid paranesid pärast laparoskoopilist operatsiooni.
 • Kahel korral oli tegemist kunstliku viljastamise järgse munasarjade hüperstimulatsiooniga, mõlemad patsiendid paranesid.

Verekäitlejad saatsid Ravimiametile 2023. aastal 72 verevalvsusjuhtumi esmast teatist.

 • Teavitati kahest võimalikust immunoloogilise hemolüüsi juhtumist, mis ei leidnud kinnitust.
 • Ühel juhul teavitati akuutse kopsukahjustuse TRALI/TACO kahtlusest. Patsient paranes täielikult.
 • Kaheksal juhul teavitati trombotsüütide kontsentraadi mikrobioloogiliste uuringute positiivsest tulemusest. Mikrobioloogiliste uuringute tulemused olid verekomponentide väljastamise hetkel negatiivsed ja patsientidel need juhtumid kõrvaltoimet ei põhjustanud.
 • 20 ohujuhtumit oli seotud korduvdoonorite positiivse või määramatu vereanalüüsi tulemusega nakkustekitaja markerite suhtes (süüfilise tekitaja Treponema pallidum, B- või C-hepatiidi  viirus või HIV). Nakkustekitajate suhtes positiivseks või määramatuks osutunud verekomponendid hävitati ja neid ülekandeks ei kasutatud. Vajadusel kontrollisid käitlejad üle ka nende doonorite vähemalt viimase viie aasta vereloovutused, testides säilitusproove. Kuuel juhul osutus doonori eelmise loovutuse säilitusproov B-hepatiidi markerite suhtes positiivseks (markerid viitasid neljal juhul läbipõdemisest tingitud immuunsusele ning kahel juhul kroonilisele kandlusele). Käitlejad teavitasid tulemusest neid haiglaid, kellele nad doonoriga seotud komponente olid väljastanud. Haiguse ülekandumisest haiglad verekeskust ei teavitanud.
 • Kahel juhul leiti korduvdoonori verest erütrotsütaarsed antikehad, mis ühel juhul olid doonoril olemas juba eelmisel vereloovutusel. Kogutud vered hävitati. Eelnevalt ülekantud verekomponendid patsiendile reaktsiooni ei tekitanud.
 • Ühel juhul teavitati ühekordsest verekomponendi kvaliteedidefektist (10% üle normi jääkrakke), mis oli tõenäoliselt tingitud filtridefektist.
 • Ühel juhul teavitas doonor verekeskust nädal pärast vereloovutust borrelioosi diagnoosist. Üks verekomponent jõuti siiski üle kanda, kuid tegemist oli kiiritatud doosiga ning ei olnud seetõttu nakkusohtlik. Ülejäänud veredoosiga seotud komponendid hävitati.
 • Ühel juhul ei ühtinud doonori vereloovutuse veregrupp sama doonori eelmisel loovutusel määratud veregrupiga. Tegemist oli inimliku eksimusega, mille tõttu märgiti doonori kaardile teise doonori andmed. Eelmise loovutusega seotud verekomponendid märgistati korrektse veregrupiga, kuna analüüside tulemused olid korrektsed.
 • 36 korral teavitasid verekeskused Ravimiametit doonorireaktsioonidest. Reaktsioonid olid seotud pearingluse või teadvusekaotusega, millega mõnel juhul kaasnes kukkumine. Reaktsiooni mõjul keegi kukkudes viga ei saanud. Kahele doonorile manustati EMOs tilkinfusiooni, mille järgselt doonori enesetunne paranes ning doonorid lahkusid EMOst. Kuus doonorit tundsid end nõrgana 1-2 päeva peale vereloovutust, kuid kolmandal päeval oli enesetunne hea.

Viimati uuendatud: 09.02.2024