Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Humaanravimite statistika

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalsetel aruannetel. Humaanravimite statistikas arvestatakse ainult ravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (hoolekandeasutused, riigi- ja teadusasutused jt).

Hulgimüüjad

Aastal 2023 tegutses Eestis 66 ettevõtet, kellel oli ravimite hulgimüügi tegevusluba. Humaanravimite turustamisega üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele tegeles 28 ettevõtet. Ligi 82% humaanravimite turumahust moodus kahe suurema hulgimüüja käive: Magnum Medical OÜ (48,3%) ja Tamro Eesti OÜ (33,4%). Neile järgnesid Baltfarma OÜ (5,7%), Tervisekassa (4,5%), Roche Eesti OÜ (4,2%) ja Oribalt Tallinn AS (1,2%). Ülejäänud 22 hulgimüüja turuosa moodustas kokku alla 3% ravimituru mahust.

Lisainfo tegevuslubade kohta leiate tegevuslubade registrist.

Inimesel kasutatavate ravimite turumaht

Inimestel kasutamiseks mõeldud ravimite turumaht* on stabiilses kasvutrendis. Aastal 2023 oli humaanravimite käive 456 mln eurot, olles 5,8% suurem kui aastal 2022. Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 321 mln euro eest (71% turumahust). Haiglaapteekide väljastati ravimeid 129 mln euro (28% turumahust) ulatuses ning teistele asutustele 6 mln euro (1% turumahust) eest. Ravimite müük teistele asutustele oli aastatel 2021 ja 2022 tavapärasest suurema osakaaluga, mille tingis Covid-19 vaktsiinide turule jõudmine ja kasutamine (Joonis 1).

Joonis 1. Humaanravimite turumaht aastatel 2019-2023. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

*Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Retseptiravimite käive moodustas 87% ja käsimüügiravimite käive 13% ravimituru mahust. Ravimituru viimase viie aasta kvartaalses dünaamikas eristub selgelt 2020. aasta, kus on näha pandeemia mõju.

Joonis 2. Retseptiravimite käive aastatel 2019-2023 kvartalite lõikes.

Joonis 3. Käsimüügiravimite käive aastatel 2019-2023 kvartalite lõikes.

Ravimituru jagunemine ja ravimite kasutamine

Kasvajavastaste ja immunomoduleerivte ainete (ATC rühm L) osakaal ravimituru käibest oli suurim – 24%. Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (ATC rühm A) moodustasid 13% ning süsteemselt kasutatavad infektsioonivastased ained (ATC rühm J) 12%. Nende kolme ATC rühma osakaal kokku oli ca 50% 2023. aasta ravimituru käibest. Joonisel 4 on kujutatud ATC rühmade käibemuutusi viimasel kolmel aastal. Kui valdavalt näeme käibe kasvu, siis ATC rühmal J (süsteemselt kasutatavad infektsioonivastased ained) langust, põhjuseks on Covid-19 vaktsiinide kasutamise vähenemine.

Joonis 4. Humaanravimite käive ATC rühmade lõikes aastatel 2021-2023.

Ravimite käive ei ole kindlasti parim võimalus ravimite kasutamise analüüsimiseks, kuna rahaline väärtus sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks geneeriliste ravimite turule tulekust, mis avaldab olulist mõju hindadele, või osade ravimite oluliselt kallimast hinnaskaalast (nt kasvajavastased ja immunomoduleerivad ravimid, viirusvastased ravimid).

Ravimite kasutamise paremaks analüüsimiseks on võimalik kasutada ühikut defineeritud päevadoos tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas). See võimaldab sageli kirjeldada ravimite kasutamist paremini kui käive. Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses. Selline meetod võimaldab ravimite kasutamist summeerida ja kõrvutada erinevaid ravimirühmasid  ning võrrelda ravimite tarvitamist riikide vahel. Ent tulenevalt osade ravimite annustamise individuaalsusest, pole võimalik kõikidele ravimitele defineeritud päevadoosi määrata. Sel põhjusel puudub defineeritud päevadoos enamikul dermatoloogias kasutatavatel ja kasvajavastastel ravimitel ning ATC rühmal varia (diagnostilised ained, kontrastained jne).

Hinnates ravimite kasutamist Eesti elanikkonnas ühiku DPD/1000/ööpäevas alusel, näeme, et kõige enam tarvitati kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (471 DPD/1000/ööpäevas), mis moodustavad üle kolmandiku kogu Eesti ravimikasutusest. Lahti kirjutatult: 2023. aastal kasutas 471 Eesti elanikku 1000st (ehk pea pooled Eesti elanikud) igapäevaselt mõnd südame-veresoonkonda toimivat ravimit selle tavalises päevases annuses. Ravimite kasutamisest 15% moodustavad seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (198 DPD/1000/ööpäevas) ning 12% närvisüsteemi ravimid (158 DPD/1000/ööpäevas) (Joonis 5).

Joonis 5. Ravimirühmad, mida Eestis 2023. aastal kõige rohkem kasutati (protsentides ravimite kogukasutusest, DPD/1000/ööpäevas).

Enimkasutatud toimeaineteks olid retseptiravimitest rosuvastatiin (58 DPD/1000/ööpäevas), ramipriil (53 DPD/1000/ööpäevas) ja atorvastatiin (43 DPD/1000/ööpäevas) ning käsimüügiravimitest atsetüülsalitsüülhappe ja magneesiumoksiidi kombinatsioon (28 DPD/1000/ööpäevas), ksülometasoliin (26 DPD/1000/ööpäevas) ja ibuprofeen (23 DPD/1000/ööpäevas).

Kokku turustati 2023. aastal Eestis 4728 ravimi pakendit ja 1420 toimeainet.

Täpsem info ravimite kasutamise kohta defineeritud päevadoosides:

Aasta 2023 kokkuvõtvalt:
 • Ravimiturg: 456 mln eurot / 32,9 mln pakendit
 • Ravimite müük üldapteekidele: 321 mln eurot / 30,4 mln pakendit
 • Ravimite müük haiglaapteekidele: 129 mln eurot /2,2 mln pakendit
 • Ravimite müük teistele asutustele:  6 mln eurot / 0,3 mln pakendit
 • Retseptiravimid: 396 mln eurot / 20,8 mln pakendit
 • Käsimüügiravimid: 60 mln eurot / 12,1 mln pakendit
 • Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained: 110 mln eurot
 • Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid: 59 mln eurot
 • Infektsioonivastased ained: 54 mln eurot

Lisainfo

 • Ravimiamet teeb määruses "Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri" toodud hinnakirja järgi ravimite statistilisi analüüse:

Statistilise analüüsi tasulised teenused ja hinnakiri

 • Teaduslike uuringute läbiviimise, publikatsioonide, ettekannete ja õppematerjalide koostamise eesmärgil väljastab Ravimiamet ravimi- ja apteegistatistikat juuresoleva vormi alusel.

 • Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas Saab tutvuda Ravimiameti koostatud ravimistatistika viimase viie aasta andmetega (ATC rühmade kaupa, DPD/1000/ööpäevas) Vaata siit.

Viimati uuendatud: 17.04.2024