Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimireklaami aruannete kokkuvõtted

Sellelt leheküljelt leiate ülevaated müügiloa hoidjate tehtud ravimireklaamist.

Ülevaade müügiloa hoidjate 2022. aastal tehtud ravimireklaamist

2022. aasta kohta esitas ravimireklaami aruande 141 müügiloa hoidjat, kellest 30 teavitasid, et eelmisel aastal aruandes kajastatavaid tegevusi ei tehtud.

Reklaamüritused

Korraldati 27 käsimüügiravimite reklaamüritust arstidele/apteekritele ja 3 üritust patsientidele.

Retseptiravimite reklaamüritusi korraldati 881 korral.

Ravimitega mitteseotud üritused

Korraldati 111 ravimitega mitteseotud üritust.

Näidised

2022. aastal jagati 712 käsimüügiravimi ja 3687 retseptiravimite näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsialastel üritustel osalemiseks antud toestuste kogusumma oli 2022. aastal 855 742,27 eurot.

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste  ürituste korraldamiseks

2022. aastal toetasid müügiloa hoidjad teadusasutusi või erialaorganisatsioone ürituste korraldamiseks summas 909 922,44 eurot.

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal arstidele, proviisoritele ja farmatseutidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teadusürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates 2006. aastast.

Riikliku järelevalve käigus ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil [email protected].

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning selle kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsema informatsiooni nende andmete avalikustamisest Eestis leiate Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehelt www.rtl.ee.

Ülevaade müügiloa hoidjate 2021. aastal tehtud ravimireklaamist

2021. aasta kohta esitasid Ravimiametile ravimireklaami aruande 285 müügiloa hoidjat, kellest 156 ei olnud ravimireklaami teinud ning 24 oli piirdunud ravimitele allahindluste tegemisega.

Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Arstidele/apteekritele korraldati 22 reklaamüritust. Võrreldes 2020. aastaga on ürituste arv jäänud samasse suurusjärku (2020. aastal korraldati 25 üritust).

Kui 2020. aastal ei korraldanud müügiloa hoidjad patsientidele Covid-19 piiranguid arvestades ühtegi üritust, siis 2021. aastal korraldati patsientidele kuus käsimüügiravimite teavitusüritust, mis jääb samasse suurusjärku 2019. aastaga (neli üritust).

Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Näidistena jagatud pakendite arv on võrreldes varasemate aastatega taas oluliselt vähenenud:

2018 – 9864 näidist;

2019 – 5426 näidist;

2020 – 3039 näidist;

2021 – 1725 näidist.

Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb2010. aastasse, kui arstidele anti kokku16 746 käsimüügiravimi näidist.

Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

2021. aastal korraldasid müügiloa hoidjad retseptiravimite reklaamüritusi 568 korral. Neist valdav osa korraldati Eestis, 17 üritust toimusid väljaspool Eestit.

Ürituste koguarv on mõnevõrra vähenenud (2020. aastal korraldati 631 üritust). Võrreldes 2020. aastaga on samasse suurusjärku jäänud väljaspool Eestit korraldatud ürituste arv (2020. aastal 18 üritust).

Retseptiravimite näidiseid jagati 2021. aastal arstidele 7527 pakendit, mis on veidi vähem võrreldes 2020. aastaga, kui näidiseid jagati 8877 pakendit. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse kui jagati 82 306 näidist.

Ravimitega mitteseotud üritused

2021. aastal korraldasid müügiloa hoidjad üritusi, mis ei olnud seotud ravimite reklaamiga, näiteks tutvustati toidulisandeid, koolitati meditsiiniõdesid tervisliku toitumise teemal, osaleti vaktsineerimisteemaliste teavitusürituste korraldamisel jmt. Kui 2020. aastal korraldati taolisi üritusi kaheksa, siis 2021. aastal oli neid märksa rohkem – kokku 100.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses (ravimiseadus § 86 lg 3).

2021. aastal toetasid müügiloa hoidjad arste ja apteekreid arstiteaduslikel või farmaatsialastel üritustel osalemiseks kogusummas 206 030,85 eurot, mis on samas suurusjärgus võrreldes 2020. aastaga (toetussumma oli siis 216 284,95 eurot).

Toetussumma jagunes 360 arsti/apteekri vahel. Toetusi anti 495 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2021. aastal 420,22 eurot, mis on veidi väiksem võrreldes 2020. aastaga (2020. aastal oli keskmine toetus 511,31 eurot).

Võrreldes Covid-19 pandeemiaeelse ajaga on toetuste kogusumma oluliselt vähenenud (nt 2018. aastal oli see 1 485 090,67 eurot, 2019. aastal 1 582 971,40 eurot).

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 42 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad olid:

  1. ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG (54 905,51 eurot);
  2. MERCK EUROPE B.V. (25 734,17 eurot);
  3. Merck Sharp & Dohme B.V. (12 868,39 eurot).

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks järgmistel arstidel: Lemme Urmet (7 071,28 eurot), Olga Kostina  (6 666,28 eurot), Katrin Kask (kokku 5 826,87 eurot). Suurima üksiktoetuse said Lemme Urmet  ja Olga Kostina  (kumbki 6 666,28 eurot, toetaja ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG.).

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste  ürituste korraldamiseks

2021. aastal toetasid müügiloa hoidjad teadusasutusi või erialaorganisatsioone ürituste korraldamiseks summas 719 315,16 eurot, mis on rohkem võrreldes 2020. aastaga (563 079,18 eurot). Võrreldes varasemate aastatega on toetuste summa vähenenud (2018. aastal oli 1 033 755,55 eurot ning 2019. aastal 976 769,9 eurot). Toetuse summa languse puhul tuleb kindlasti arvestada, et Covid-19 nakkuse piiramiseks kehtestatud piirangute tõttu tuli mitmed üritused ära jätta, korraldada väiksemas mahus või veebis või edasi lükata.

Kokku toetas erialaorganisatsioone ja nende korraldatud üritusi 60 müügiloa hoidjat. Enim toetasid erialaorganisatsioone ja teadusasutusi ürituste korraldamisel:

  1. ASTRAZENECA AB (92 757 eurot)
  2. AMGEN EUROPE B.V. (46 211,25 eurot)
  3. NOVO NORDISK A/S (44 671,70 eurot)
Kokkuvõtvad andmed leiate: 

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal arstidele, proviisoritele ja farmatseutidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teadusürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates 2006. aastast.

Riikliku järelevalve käigus ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil [email protected].

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning selle kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsema informatsiooni nende andmete avalikustamisest Eestis leiate Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehelt www.rtl.ee.

2020. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile 352 ravimireklaami aruannet, millest 197 (ca 56%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest.

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 9 müügiloa hoidjale.

Müügiloa hoidjate poolt tehtud ravimireklaami maht on 2020. aastal vähenenud. Võib arvata, et seda on mõjutanud COVID-19 nakkuse kontrollimiseks kehtestatud piirangud.

Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Käsimüügiravimite teavitusüritusi on viimastel aastatel patsientidele korraldatud järjest vähem (va 2018, kui korraldati 26 üritust) ning 2020. aastal ei korraldanud müügiloa hoidjad patsientidele üritusi. Arstidele/apteekritele korraldatud ürituste arv on samuti mõnevõrra langenud (kui aastal 2019 korraldati vastavaid üritusi 37, siis 2020. aastal 25).

Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Näidiste jagamise absoluutarv on võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähenenud (2018. a – 9864; 2019. a – 5426; 2020. a – 3039). Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb aastasse 2010, kui arstidele anti kokku 16 746 näidist.

Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Aastal 2020 korraldati retseptiravimite reklaamüritusi 631 korral. Neist 613 üritust viidi läbi Eesti müügiloa hoidja Eestipoolse esinduse poolt, mis on ligilähedane 2019. aastale, kui korraldati 669 üritust. Samas, võrreldes eelmiste aastatega, toimus oluliselt vähem üritusi väljaspool Eestit (2018. aastal 143; 2019. aastal  132 ja 2020. aastal 18 üritust).

Retseptiravimite näidiseid jagati 2020. aastal arstidele kokku 8877, võrreldes 2019. aastaga on seda ca 43% vähem. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse kui jagati aastas kokku 82 306 näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses (Ravimiseadus § 86 lg 3).

COVID-19 pandeemia avaldas olulist mõju arstidele ja apteekritele toetuste jagamisele. Eelmistel aastatel oli toetuste kogusumma suurusjärgus 1,5 miljonit eurot (2018. aastal 1 485 090,67 eurot, 2019. aastal 1 582 971,4). 2020. aastal toetasid müügiloa hoidjad arste ja apteekreid arstiteaduslikel või farmaatsialastel üritustel osalemiseks kogusummas 216 284,95 eurot, mis jagunes 335 arsti/apteekri vahel. Toetusi anti 423 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2020. aastal 511,31 eurot (2019. aastal oli keskmine toetus 1273,96 eurot).

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 40 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad olid:

  1. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG   (24 318,43 eurot);
  2. UAB „Johnson & Johnson“ Eesti filiaal  (17 958,43 eurot);
  3. AstraZeneca AB (16 498 eurot).

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks arstidel Andrus Mägi (3766,66 eurot), Anneli Elme (kokku 3669,4 eurot), Riina Salupere (kokku 3479,85 eurot). Suurima üksiktoetuse sai Andrus Mägi (3766,66 eur, Amgen Europe B.V.).

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste  ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks on müügiloa hoidjad andnud erialaorganisatsioonidele eelmistel aastatel üha enam toetusi: 2018. aastal oli vastavate toetuste kogusumma 1 033 755,55 eurot ning 2019. aastal 976 769,9 eurot. Samas 2020. aastal toetasid müügiloa hoidjad teadusasutusi või erialaorganisatsioone ürituste korraldamiseks summas 563 079,18 eurot. Toetuse summa languse puhul tuleb kindlasti arvestada, et COVID-19 nakkuse kontrollimiseks kehtestatud piirangute tõttu tuli mitmed üritused ära jätta, korraldada väiksemas mahus või veebis ning edasi lükata.

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

Kokkuvõtvad andmed leiate:

Riikliku järelevalve käigus Ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-aadressil [email protected].

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.

Viimati uuendatud: 06.06.2023