Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimitega reisimine

Ravimitega Eestist välismaale või välismaalt Eestisse reisimiseks võib olla vaja Ravimiameti luba, Schengeni tunnistust või retsepti koopiat / arsti teatist.

Kuidas saada luba või Schengeni tunnistust?

 • Täitke taotlus (laadige vorm alla või küsige väljaprinditud vormi oma arstilt/apteegist)
 • Allkirjastage taotlus digitaalselt või printige välja ja allkirjastage käsitsi
 • Saatke taotlus Ravimiametile kas:
  • e-postiga aadressil [email protected]
  • postiga aadressile Ravimiamet, Nooruse 1,  50411 Tartu

Oluline lisainfo

 • Taotlus ravimite reisile kaasavõtmiseks tuleb Ravimiametile esitada vähemalt 5 tööpäeva enne reisi algust.
 • Ravimiamet väljastab narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega reisimiseks loa kuni 30-päevaseks raviks vajaminevale kogusele.
 • Luba tavaliste (retsepti)ravimitega reisimiseks väljastatakse maksimaalselt aastaseks raviks vajaminevale kogusele.

 • Schengeni tunnistust saavad taotleda vaid Eestis püsivat elukohta omavad isikud.
 • Ravimiameti luba ravimitega reisimiseks saavad taotleda kõik isikud olenemata elukohast.
 • Loa ravimite kaasa võtmiseks reisile saadab Ravimiamet taotlusel märgitud aadressile.

 • Kui ravim ei ole ostetud Eestist, siis tuleb retseptiravimi reisile kaasa võtmiseks lisada taotlusele retsepti koopia või arsti teatis ravimi vajaduse kohta.
 • Soovitame uurida ka sihtriigi ja lävitavate riikide nõudeid ravimitega reisimisele. Võib tulla ette, et on vajalik ka sihtriigi poolne loa taotlemine narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega reisimisel.

 • Ravim tuleb alati kaasa võtta tootja pakendis, millel on andmed ravimi nimetuse ja toimeaine kohta.

Nimekiri Eestis enimkasutatavatest narkootilistest ja psühhotroopsetest ravimitest on leitav siit. Kui te ei ole kindel, kas ravim, mida tarvitate, on narkootiline või psühhotroopne, küsige nõu oma arstilt, apteekrilt või Ravimiametist (nt antidepressandid ei ole narkootilised ega psühhotroopsed ravimid).

Reisides Schengeni riiki koos narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega, vajate Ravimiametilt Schengeni tunnistust, sõltumata kaasavõetavast ravimi kogusest. 18.07.2017 seisuga on Schengeni riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.
NB! Schengeni riikide alla kuuluvad ka vastavate riikide saared, näiteks Hispaaniale kuuluvad Kanaari saared. Luba on vaja ka juhul, kui reisi jooksul vaid läbitakse Schengeni riiki või sellise riigi lennujaama.

Reisides narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimitega, läbimata reisi jooksul Schengeni riike või saabudes Eestisse mitte-Schengeni riigist, sõltub Ravimiameti loa vajadus narkootilise ja/või psühhotroopse ravimi kogusest, mida reisile kaasa võetakse:

 1. ilma Ravimiameti loata võib reisile kaasa võtta kuni 1 pakendi narkootilist või psühhotroopset ravimit, mille pakendi suurus ei ületa 30 ühikut (tabletti, kapslit, ampulli jms) või 25 ml vedelat ravimvormi. NB! Koos ravimitega tuleb kindlasti kaasa võtta arsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia (nt retsepti väljatrükk Patsiendiportaalist eesti- või inglise keeles või paberretsepti koopia).
 2. kui reisile võetakse kaasa rohkem kui 1 pakendi narkootilist või psühhotroopset ravimit või pakendi suurus on üle 30 ühiku või 25 ml, on vajalik taotleda Ravimiametilt luba.

Reisides ravimitega, mis ei ole narkootilised ega psühhotroopsed, on vajalik taotleda Ravimiametilt luba, kui täidetud on vähemalt üks tingimus järgmistest:

 • reisile võetakse kaasa rohkem kui 10 erinevat nimetust ravimeid
 • reisile võetakse kaasa ühte ravimit rohkem kui 5 pakendit
 • mõne kaasavõetava ravimi pakend on suurem kui

- 200 tabletti või kapslit
- 500 g pulbrit lahuse valmistamiseks
- 500 ml suukaudset või infusioonilahust
- 30 ampulli või viaali süstitavat ravimit
- 200 ml/200 g välispidist ravimit
- 200 annust inhaleeritavat ravimit
- 10 ravimplaastrit
- 50 g homöopaatilisi graanuleid
- 100 g drooge

Путешествие с лекарственными препаратами

При путешествие из Эстонии за границу или из-за границы в Эстонию с лекарственными препаратами, вам может потребоваться разрешение Департамента лекарственных средств, Шенгенское свидетельство или копия рецепта / справки от врача для установления того, что:

 • Препараты выписаны врачом и выкуплены в аптеке,
 • Препараты предназначены только для личного пользования.

Необходимость в разрешении Департамента лекарственных средств зависит от: 

 • Типа провозимых препаратов
 • Количества провозимых препаратов
 • Места, куда и/или стран, через которые вы путешествуете

Ознакомьтесь с этой схемой (для увеличения нажмите на картинку) или этим видео (видео на эстонском языке), чтобы выяснить, потребуется ли вам разрешение Департамента лекарственных средств для путешествие с препаратом в иностранное государство:

Перечень наиболее распространенных в Эстонии наркотических и психотропных препаратов вы найдете здесь. Если Вы не уверены, является ли ваш препарат наркотическим или психотропным, задайте вопрос врачу или аптекарю, либо уточните в Департаменте лекарственных средств (к примеру, антидепрессанты не входят в число наркотических и психотропных препаратов).

При путешествие в страну Шенгенской зоны с наркотическими и психотропными препаратами Вам потребуется Шенгенское свидетельство Департамента лекарственных средств, независимо от количества провозимого препарата. По состоянию на 01.03.2016 в Шенгенскую зону входят следующие государства: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
NB! В Шенгенскую зону также входят острова соответствующих государств, например, Канарские острова принадлежат Испании. Разрешение требуется и в том случае, если вы будете лишь пересекать Шенгенское государство или использовать его аэропорт в качестве транзитного.

Если вы провозите наркотические и/или психотропные препараты и в течение поездки находитесь за пределами Шенгенской зоны или приезжаете в Эстонию из страны, не входящей в Шенгенскую зону, необходимость в разрешении Департамента лекарственных средств зависит от количества наркотического и/или психотропного препарата, который вы берете с собой в поездку:

 1. Без соответствующего разрешения Департамента лекарственных средств можно брать с собой до 1 упаковки наркотического или психотропного препарата, объем которого не превышает 30 единиц (таблеток, капсул, ампул и пр.) или 25 мл жидкой лекарственной формы. NB! Вместе с лекарствами в поездку необходимо взять справку от врача о необходимости приема лекарства или копию рецепта (например, распечатку с портала пациента или копию бумажного рецепта).
 2. Если вы берете в поездку более 1 упаковки наркотического или психотропного препарата, объем упаковки которого превышает 30 единиц или 25 мл, вам потребуется разрешение Департамента лекарственных средств.

При путешествие с препаратами, не являющихся наркотическими или психотропными, вам потребуется разрешение Департамента лекарственных средств, если выполнено хотя бы одно из перечисленных условий:

 • вы берете в поездку более 10 разных наименований лекарств
 • вы берете в поездку более 5 упаковок одного лекарства
 • объем упаковки одного из провозимых лекарств превышает:

- 200 таблеток или капсул
- 500 г порошка для приготовления раствора
- 500 мл раствора для инфузий или приема внутрь
- 30 ампул или флаконов препарата для инъекции
- 200 мл/200 г лекарственного препарата наружного применения
- 200 доз ингалируемого лекарственного препарата
- 10 единиц лекарственных пластырей
- 50 г гомеопатических препаратов в гранулах
- 100 г растительного лекарственного сырья

Для получения разрешения Департамента лекарственных средств или Шенгенского свидетельства:

 1. Заполните ходатайство (ходатайство можно скачать на сайте Департамента лекарственных средств или попросить распечатанное ходатайство у врача / в аптеке)
 2. Подпишите ходатайство цифровой подписью или распечатайте и подпишите вручную
 3. Отправьте в Департамент лекарственных средств:
 • электронной почтой по адресу [email protected]
 • почтой по адресу: Ravimiamet, Veski 32, 50409 Tartu

ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 • Департамент выдает разрешение на путешествие с наркотическими и психотропными препаратами только в объеме, необходимом для 30-дневного лечения.
 • Разрешение Департамента лекарственных средств на путешествие с препаратами на территорию зарубежного государства (если в ходатайстве не указаны наркотические или психотропные препараты) выдается не более чем в объеме, необходимом для лечения длительностью в один год.
 • О получении Шенгенского свидетельства могут ходатайствовать лишь лица, имеющие постоянное место жительства в Эстонии
 • О разрешении Департамента лекарственных средств могут ходатайствовать все, независимо от места жительства
 • Отправьте в Департамент лекарственных средств ходатайство о получении разрешения на путешествие с лекарственными средствоми не позднее чем за 5 рабочих дней до начала поездки
 • Департамент высылает разрешение на путешествие с лекарственными средствоми по адресу, указанному в ходатайстве
 • Относительно отпускаемых по рецепту препаратов: по получении ходатайства, ведомство проверяет через Центр рецептов выписан ли данный препарат ходатайствующему и выкуплен ли он в аптеке. Если препарат был приобретен за пределами Эстонии, к нему следует приложить копию рецепта или справки от врача о необходимости приема лекарства
 • Департамент также рекомендует ознакомиться с правилами путешествие с лекарственными средствоми через границу страны назначения и транзитных государств
 • Путешествуя с одним наркотическим или психотропным препаратом, объем упаковки которого не превышает 30 единиц или 25 мл жидкой формы лекарства в страну, не входящую в Шенгенскую зону, в поездку необходимо взять справку от врача о необходимости приема лекарства или копию рецепта (например, распечатку рецепта с портала пациента).
 • Департамент не рекомендует вынимать лекарственные средства из оригинальных упаковок (путешествие с препаратоми в диспенсере/дозаторе для таблеток не разрешен) – если лекарство (например, блистерные упаковки) извлечены из оригинальной упаковки, они считаются отдельной упаковкой
 • Всегда берите препараты с собой в оригинальной упаковке, на которой указаны данные о названии и действующем веществе препарата

Пересылка лекарств от частного лица частному лицу

Если вы остаетесь за границей надолго, то ваши домашние могут выслать вам лекарства.

Запрещается пересылать анабольные стероиды, наркотические и психотропных вещества и содержащие их лекарства, цельную кровь и компоненты крови, клетки и ткани предназначенные для использования в медицинских целях, а также новейшие лекарства (лекарственные препараты).

Без разрешения Департамента лекарственных средств в посылке может быть до 5 нераспечатанных розничных упаковок. Pазмер упаковки тоже имеет верхний предел –размеры упаковок, при превышении которых всегда требуется разрешение:

 • для твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы) до 200 единиц (N200)
 • для порошков для приготовления растворов 500 г
 • для гомеопатических препаратов в гранулах 50 г
 • для инфузионных растворов и для пероральных растворов 500 мл
 • для лекарственных форм для инъекций 30 ампул или флаконов
 • для наружных лекарств 200 мл или 200 г
 • для лекарственного сырья растительного происхождения 100 г
 • для ингалируемых лекарственных препаратов до 200 доз
 • для лекарственных пластырей 10 единиц.

Лекарства должны быть в оригинальной упаковке производителя. Если в коробке 10 конвалют/блистеров по 10 таблеток в каждом, то размер упаковки N100. Однако если в целях экономии места вы вынете конвалюты/блистеры из коробки, то каждый блистер/конвалюта сам по себе будет считаться упаковкой N10 и из 1 упаковки получится 10 упаковок! NB! Вскрытую упаковку лекарств пересылать нельзя!

Если пересылаемых лекарств больше, чем 5 упаковок розничной продажи, или допустимый размер упаковки превышен, следует ходатайствовать о разрешении Департамента лекарственных средств с предоставлением тех же данных, что и при провозе лекарств с собой.

NB! Заказ пищевых добавок через интернет

На пищевые добавки не распространяются ограничения, действующие для лекарств, и их можно заказывать через интернет для личного пользования . Однако препараты, которые в интернете в других странах рекламируются, как пищевые добавки (витаминные препараты, препараты растительного происхождения), с точки зрения законодательства Эстонии могут оказаться  лекарствами.

Xодатайствa на пересылку лекарственных средств 

Xодатайствa на получение почтовой посылки 

Viimati uuendatud: 15.02.2023