• English
 • Eesti

Kliinilised uuringud (ravimiuuringud)

26.01.2022
Printer-friendly version

Uus kliiniliste uuringute määrus 536/2014 jõustub 31. jaanuarist 2022

Ülevaade
Uue määruse peamised tunnusjooned
Taotlusete hindamine ja ajakavad
Ohutusalased andmed ja nende hindamine
Üleminekuperiood
Ravimiuuringute eetikakomitee

Ülevaade

Kliiniliste uuringute määrus nr 536/2014 rakendub 31. jaanuaril 2022. Uus määrus kehtib kõikidele Euroopa Liidus inimestel läbi viidavatele kliinilistele ravimiuuringutele. Uus määrus ei puuduta mittesekkuvaid uuringuid.

Uue määruse eesmärk on parandada Euroopa Liidu atraktiivsust ravimialase teadus- ja arendustöö sihtkohana. Määrus ühtlustab kliiniliste uuringute loa taotlemist, taotluste hindamist ning järelevalvet Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas, ühtekokku kolmekümnes riigis.

Uue määruse peamised tunnusjooned

 • Kliiniliste uuringute taotluste esitamiseks hakatakse kasutama  EL-i kliiniliste uuringute portaali  (Clinical Trials Information System, CTIS)
 • Üks uuringutaotlus = üks dokumentide komplekt
 • Kaasatud (asjaomased) liikmesriigid hindavad taotlust ühiselt; iga liikmesriik väljastab otsuse, kas uuringut lubada või mitte
 • Taotlus koosneb kahest osast: I osa (ühine kõikidele riikidele) ja II osa (riigispetsiifiline)
 • Taotluse hindamisel on kindlad tähtajad, mida järgivad ka kaasatud eetikakomiteed
 • Lihtsustatud teavitamisprotseduurid, tänu millele ei pea sponsorid esitama sarnast teavet erinevate liikmesriikide erinevatele ametiasutustele
 • Väljaspool EL-i läbi viidavad kliinilised uuringud, millele viidatakse taotluses, peavad vastama EL-i nõuetele
 • Kliiniliste uuringute andmete suurenenud läbipaistvus
 • Komisjonil on õigus kontrollida  liikmesriike  ja kolmandates riikides toimunud kliinilisi uuringuid

Taotlusete hindamine ja ajakavad

Esmane taotlus

Kliinilise uuringu taotlus koosneb kahest osast: I osa (ühine kõikidele liikmesriikidele) ning II osa (riigispetsiifiline). Ühishindamine rakendub nii kliiniliste esmaste taotluste kui oluliste muudatuste (substantial modifications, SM) taotlustele. Ühishindamisel koostab üks ehk aruandev liikmesriik (Reporting Member State) I osa kohta hindamisraporti, mida ülejäänud asjaomased riigid (Member States Concerned) saavad täiendada.

Taotluse dokumentatsiooni puudutavad nõuded on välja toodud määruse 536/2014 I lisas.

II osa dokumentide üldised nõuded ja näidisvormid on saadaval Euroopa Komisjoni  juhendis  Eudralex vol 10.

 

Olulise muudatuse taotlus

ELi kliiniliste uuringute portaal ja andmebaas (CTIS)

Rakenduv määrus võimaldab sponsoril esitada läbi kliiniliste uuringute portaali (Clinical Trials Information System, CTIS) ühe avalduse kõigisse riikidesse, kus uuringut läbi viia soovitakse ning seda hindavad riigid ja eetikakomiteed koostöös. Lihtsamaks muutub ka juba toimuvate uuringute laiendamine teistesse Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda otse Euroopa Ravimiametisse ct.communication@ema.europa.eu

Koolitused

CTIS

Euroopa Ravimiamet (EMA) on välja töötanud online koolitusprogrammi CTISiga tutvumiseks ning kasutamiseks toetava materjalina taotluste esitamisel:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trials-information-system-ctis-online-modular-training-programme

Lisaks treeningprogrammile on välja antud ka sponsoritele mõeldud käsiraamat:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/clinical-trial-information-system-ctis-sponsor-handbook_en.pdf

Täpsemat infot CTISi ja EMA poolt läbiviidud koolituste ja materjalide kohta on võimalik leida:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trials-information-system-training-support#handbook-for-clinical-trial-sponsors-section

Ohutusalased andmed ja nende hindamine

Lisaks võimaldab portaal liikmesriikidel üheskoos hinnata juba toimuvate uuringute ohutusandmeid. Seeläbi saadakse parem ülevaade uuritavate ravimite riskide ja kasu suhtest.

Kõik kliinilisi uuringuid puudutavate sponsoripoolsete dokumentide, sh teavituste, oluliste muutuste, iga-aastaste ohutusaruannete (annual safety reports, ASR), uuringu lõpparuande ja tulemuste esitamine toimub läbi portaali.

Erandiks on SUSARite teatised – need peab sponsor esitama otse EudraVigilance andmebaasi.

Eesti seadusandlus

Vastamaks uuele määrusele tehakse muudatused ka Eesti seadusandluses.

Ravimiseadus

Ravimi kliinilise uuringu taotluse erialase hindamise tasu

Ravimi kliiniliste uuringute eetikakomitee

Üleminekuperiood

Uus määrus näeb ette kolmeaastase üleminekuaja. Ühe aasta jooksul, ehk 31. jaanuarini 2023, võivad sponsorid esitada taotlused kas uue kliiniliste uuringute määruse või praegusel hetkel kehtiva (kliiniliste uuringute direktiivil põhineva) seadusandluse alusel.  Alates 31.01.2023 muutub kohustuslikuks taotluste esitamine uue määruse alusel. 31. jaanuariks 2025 peavad kõik käimasolevad uuringud vastama määruse nõuetele ning uuringute andmed olema üle kantud kliiniliste uuringute portaali.

Direktiivi 2001/20/EÜ alusel esitatud taotlused

Direktiivi 2001/20/EÜ alusel esitatud taotlused peavad vastama direktiivile ning sellele vastavale siseriiklikule seadusandlusele.

Enne ravimi kliinilise uuringu alustamist on vaja ravimiuuringute eetikakomitee kooskõlastust ja Ravimiameti nõusolekut.

Ravimiameti nõusoleku saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, uuringukeskuse juhi nõusolek ja sotsiaalministri määrusega "Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord" kehtestatud dokumendid. Eelistatud on kõikide dokumentide elektroonne saatmine.

Ravimiseadus ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrused:

Kliiniliste uuringute meditsiinieetika komitee töökord, kooskõlastuse saamiseks esitatavate andmete loetelu, komitee otsuse tegemise kord ja kooskõlastuse avalduse vorm

Ravimi kliinilise uuringu käigus ilmnenud tõsistest kõrvalnähtudest teatamise kord

Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord

Kliinilise uuringu heakskiitmise kohta tehakse Ravimiameti otsus II-IV faasi kliiniliste uuringute korral 30 päeva, I faasi kliiniliste uuringute korral 60 päeva ning geeniteraapia, rakuteraapia ja geneetiliselt modifitseeritud organismi kasutamise korral 90 päeva jooksul. Loal on muuhulgas näidatud uuringu referentsnumber Ravimiametis, mida tuleb kasutada edasises uuringu kohta käivas kirjavahetuses. Referentsnumber on viiekohaline (xx-xxx), kus esimesed kaks numbrit näitavad aastaarvu ja viimased kolm uuringu järjekorranumbrit Ravimiameti andmebaasis.

Ravimi kliinilise uuringu taotluse erialase hindamise tasud on toodud vastavas sotsiaalministri määruses.

Direktiivile vastavate uuringute ohutusalane raporteerimine toimub nagu varasemalt: SUSARite raporteerimine toimub otse EudraVigilance andmebaasi (Ravimiametile eraldi saata ei ole vaja); DSUR-id palume saata e-posti aadressile trials@ravimiamet.ee.

RAVIMIUURINGUTE EETIKAKOMITEE

Alates 31. jaanuarist 2022 menetleb kõiki inimravimite kliinilisi uuringuid Eestis üks eetikakomitee. Taotlusi saab esitada jooksvalt ning neid menetletakse vastavalt seadusandluses sätestatud tähtaegadele.

Direktiivi 2001/20/EÜ alusel esitatavad esmased taotlused ja olulised muudatused (jätkutaotlused)

Eetikakomiteele tuleb esitada vormikohane taotlus ning järgmised dokumendid:

 • Kaaskiri, kus on kirjas uuringu nimetus, protokolli number; vastutava(te) uurija(te) nimi(ed), uuringukeskuse(te) kontaktid ja esitatud dokumentide nimekiri ning kirja saatja kontaktandmed.
 • Uuritava ja/või tema seadusliku esindaja informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm
 • Vastutava uurija ja uuringu põhitäitja(te) vormikohased elulookirjeldused
 • Kõik küsimustikud, skaalad ja instrumendid, mida uuritavad täidavad/millega andmeid kogutakse.
 • Kõik uuringut tutvustavad materjalid (kutsed, reklaam, infolehed), mis on suunatud uuritavatele.

Täiendav juhis eetikakomitee taotluse täitmise kohta: 

7. UURITAVATE JA NENDE VÄRBAMISVIISI TÄPNE KIRJELDUS (uuritavate arv, kuidas ja kelle hulgast toimub valik)

JUHIS: Uuringuprojektis osalejate summaarne arv ja vanusegrupid, valiku või välistamise kriteeriumid ning selgitus, kuidas need inimesed välja valitakse ja uuringusse kaasatakse. Põhjused kontrollgruppide ja platseebo kasutamiseks või mittekasutamiseks. Uuringus osalejatel teostatavate sekkumiste sisu, ulatus, sagedus ja kestus ning andmed kõigi uuringuprojektist tekkivate koormamiste kohta.

8. UURIMISMETOODIKA TÄPNE KIRJELDUS

JUHIS: milliseid invasiivseid protseduure sooritatakse ja mitu korda ühele uuritavale, mida uuritavatele manustatakse, mida uuritakse. Kavandatud meetodid ja menetlused, kaasa arvatud statistilised ja muud analüütilised tehnikad. Andmed uuringu tulemuste, andmete või bioloogiliste materjalide kõigi ettenähtavate kasutusvõimaluste kohta: säilitamise aeg, koht ja tingimused).

JUHIS: Uuritava ja informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm peab sisaldama uuringu nimetust ja informatsiooni uuringu kohta: uuringu eesmärki, uurimistöö sisu ja selle vajalikkust kirjeldatakse selles töös uuritavate rühmal üldiselt arusaadavate  mõistete ja oskussõnadega. Samuti tuleb kirjeldada ka uurimistööga kaasneda võivaid ohte ja alternatiivseid meetodeid. Kindlasti peab informatsioon sisaldama seda, et uuringus osalemine on vabatahtlik, iga uuritav võib sellest loobuda igal ajal, ilma et see mõjutaks tema edaspidist ravi, selgitada ka kasusid, mida uuritav või keegi teine  antud uuringu tulemusel/tulemustest saab (põhjenduse pikkus maksimaalselt 2 lehekülge) ning anda ülevaade andmekaitsest, s.t. kellel on juurdepääs kogutavatele andmetele, kuidas andmeid hoitakse ja säilitatakse ning uurimistöö käigus avaldatakse. Lisaks andmeid uuritavale informatsiooni andnud isiku kohta.

Kõik uuritavatele esitatavad materjalid tuleb esitada kõigis keeltes, milles neid on plaanis kasutada.

Määruse nr 536/2014 alusel esitatavad taotlused (II osa)

Ravimiuuringute eetikakomitee aktsepteerib Euroopa Komisjoni poolt väljastatud vorme (Part II document templates).

Täiendavad nõuded andmekaitse kohta on saadaval siit.

(Direktiivi) taotluste dokumentatsioon ning eetika-alased küsimused palume saata elektrooniliselt ethics@ravimiamet.ee.

Eetikakomitee kontaktandmed: Nooruse 1, 50411 Tartu. Tel 737 4140.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on kliiniliste uuringute eetikakomitee istungite toimumise ajad?

Taotlusi saab esitada jooksvalt. Eetikakomitee koguneb alates 31.01.2022 esimesel võimalusel ning paneb paika esimese koosoleku aja. Koosolekute toimumise ajad avaldatakse jooksvalt Ravimiameti kodulehel.

Milliseid algseid dokumente on vaja esitada kliiniliste uuringute eetikakomiteele kui esitatakse direktiivi järgi nn jätkutaotlust ja esmane taotlus on kooskõlastuse saanud varasemate eetikakomiteede poolt?

Piisab viitest eelnevale heakskiidule.

Kes ja millal esitab kliiniliste uuringute eetikakomitee hindamise eest arve?

Ravimiamet väljastab 10 päeva jooksul pärast ravimi kliinilise uuringu taotluse menetlusse võtmist taotlejale erialase hindamise tasu arve, milles sisaldub ka eetikakomitee hindamise tasu.
Erialase hindamise tasud

Millised on kliiniliste uuringute eetikakomitee esmaste ja muudatuste hindamise tähtajad?

Direktiivi alusel esitatud esmased taotlused:

RavS (avaldamismärge RT I, 03.01.2022, 11) § 93:

Komitee arutab asja, teeb otsuse ja väljastab otsuse kirjalikult 60 päeva, kooskõlastuse andmisel ravimi kliiniliseks uuringuks geeniteraapia, rakuteraapia ja immunoloogilise ravimi ning geneetiliselt modifitseeritud organismi kasutamise korral 90 päeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist. Kui komitee peab vajalikuks küsida teadusorganisatsiooni või muu komiteevälise kogu arvamust loetletud ravimite kliinilise uuringu kohta, pikeneb loa andmise tähtaeg 90 päeva võrra ning sellest teatatakse taotlejale kirjalikult. Kooskõlastamisest keeldumise otsuse korral esitab komitee selle motiveeritult.

Direktiivi alusel esitatud olulised muudatused:

Sotsiaalministri määrus „Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ § 9 lg 5:

Ravimiamet ja eetikakomitee annavad oma nõusoleku hiljemalt 35 päeva jooksul alates uuringuplaani ja uuringu teostamise muudatuse taotluse saamisest. Muudatustega mittenõustumisel võib Ravimiamet, eetikakomitee või Põllumajandusministeerium esitada omapoolsed muudatusettepanekud.

Kas dokumentatsioon, mis on valmistatud ette eelnevatesse eetikakomiteedesse esitamiseks (sisaldavad viiteid TAIEK-ile ja TÜ Inimuuringute Eetikakomiteele), on aksepteeritavad uue eetikakomitee koosseisu poolt?

Uus eetikakomitee arvestab nende dokumentidega veebruarikuu jooksul. Märtsist alates peavad sponsorid esitama kõik dokumendid vastavalt kehtestatud nõuetele.

Kas sponsor võib valida, millise seadusandluse alusel ta taotluse esitab?

Jah, alates 31.01.2022. Ühe aasta jooksul, ehk 31. jaanuarini 2023, võivad sponsorid esitada taotlused kas uue kliiniliste uuringute määruse või praegusel hetkel kehtiva (kliiniliste uuringute direktiivil põhineva) seadusandluse alusel.  Alates 31.01.2023 muutub kohustuslikuks taotluste esitamine uue määruse alusel. 31. jaanuariks 2025 peavad kõik käimasolevad uuringud vastama määruse nõuetele ning uuringute andmed olema üle kantud kliiniliste uuringute portaali.

Mida teha kui riigilõiv on juba Ravimiametile makstud?

Kui riigilõiv on makstud enne 31.01.2022, aga taotlus esitatakse alates 31.01.2022, tuleb Ravimiametile esitada taotlus riigilõivu tagastamiseks. Palume saata digiallkirjastatud taotlus, kus sisaldub info makstud riigilõivu (maksja, kuupäev, summa, selgitus) ja tagastamise konto kohta e-posti aadressile trials@ravimiamet.ee.

Kui esitatav oluline muudatus puudutab ainult Ravimiametit, kas hindamistasu kohaldub vastavalt 01.02.2022 määruses toodule või on erisus, kuna eetikakomitee hindamises ei osale?

Hindamistasu on sama.

Kas CTISi kaudu esitatavad dokumendid tuleb allkirjastada?

Eestil ei ole täiendavaid nõudeid CTISi kaudu esitatud dokumentide allkirjastamiseks.

Kas Eestil on erinõudmisi II osa riigispetsiifiliste dokumentide osas?

Eesti aktsepteerib Euroopa Komisjoni vorme. Andmekaitset puudutav juhend on saadaval käesoleval veebilehel.

Kas II osa dokumendid tuleb esitada eesti- või inglisekeelsena?

Sobivad mõlemad variandid.

Kas käimasoleva kliinilise uuringu vastavusse viimisel määrusega nr 536/2014 tuleb taotlejal maksta uuringu erialase hindamise tasu?

Üleminekuperioodi praktiline korraldus on välja toodud CTFG küsimuste-vastuste dokumendis (punktid 11.4 ja 11.5).

Viited

Kliiniliste uuringute määrus nr 536/2014

Kliiniliste uuringute määrust nr 536/2014 puudutav küsimuste-vastuste dokument

Eudralex vol 10; Chapter I – Application and application documents

Ravimiameti kliiniliste uuringute kontakt: trials@ravimiamet.ee

Vaata ka:

Kliiniliste uuringute statistika
Käimasolevad kliinilised uuringud seisuga 01.11.2021
Euroopa Liidu kliiniliste uuringute register
Juhend kliiniliste uuringute läbiviijatele Covid-19 pandeemia ajal (uuendatud 07.10)