• English
 • Eesti

Farmaatsiaterminoloogia

21.09.2021
Printer-friendly version

Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon on Ravimiameti peadirektori moodustatud farmaatsiaterminoloogia alastes küsimustes nõuandev komisjon. Komisjoni töö eesmärk on Euroopa Liidus kehtivatest nõuetest lähtuva eestikeelse ühtse farmaatsiaterminoloogia korrastamine, kaasajastamine ja loomine ravimialaste ja teiste õigusaktide täitmiseks.

Komisjon loodi 1999. a 30. juunil. Korralised töökoosolekud toimuvad alates 1999. a septembrist.

Komisjoni koosseis:

Toivo HinrikusTartu Ülikooli Farmaatsia instituudi emeriitdotsent
Ain RaalTartu Ülikooli Farmaatsia instituudi professor
Daisy VolmerTartu Ülikooli Farmaatsia instituudi dotsent
Karin KogermannTartu Ülikooli Farmaatsia instituudi vanemteadur
Andres SoosaarTartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituudi külalisdotsent
Signe LeitoRavimiameti labori juhtivspetsialist
Triin TepporRavimiameti müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialist
Ott LaiusRavimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja

Komisjoni ülesanneteks on:

 • eestikeelse farmaatsiaterminoloogia korrastamine, kaasajastamine ja loomine;
 • eestikeelse farmaatsiaterminoloogia kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja soovituste ning muude materjalidega;
 • ettepanekute esitamine sotsiaalministrile õigusaktide kehtestamiseks, muutmiseks või tühistamiseks seoses farmaatsiaterminoloogia kasutuselevõtmise, muutmise või kasutuselt kõrvaldamisega.

Komisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus:

 • anda ekspertotsuseid ja soovitusi eestikeelse farmaatsiaterminoloogia kasutuselevõtmiseks;
 • kutsuda komisjoni koosolekutele teisi eksperte farmaatsiaterminoloogiaalaste küsimuste lahendamiseks;
 • saada Ravimiametilt ja teistelt valitsusasutustelt vajalikku teavet farmaatsiaterminoloogiaalaste küsimuste otsustamiseks;
 • võtta osa ravimitealase terminoloogiaga seotud üritustest;
 • anda ülevaade ja selgitada komisjoni seisukohti meedias.

Ühtset terminoloogiat tuleb kasutada:

 • müügiloa taotluse täitmisel,
 • ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe eesti keelde tõlkimisel,
 • eestikeelse pakendi valmistamisel.

Farmaatsiaterminoloogia andmebaas

2019.aastal ilmus raamat "Farmaatsiaterminoloogia, teine täiendatud trükk", mis on jätkuks 2010. aastal valminud raamatule "Farmaatsiaterminoloogia". Raamatust on leitavad farmaatsiaga seotud üldmõisted, Euroopa farmakopöa standardterminid ja nende definitsioonid, droogid ja droogidega seotud mõisted, toimeained ning ATC rühmade eestikeelsed vasted. Paberraamatu tellimiseks saatke palun e-kiri aadressile info@ravimiamet.ee.

Terminoloogiaalased ettepanekud ja kommentaarid on oodatud e-posti aadressil:

Ott Laius: ott.laius@ravimiamet.ee