Riigilõivud

Alljärgnevalt on leitav riigilõivude tasumise info. Riigilõiv tuleb tasuda enne vastava taotluse esitamist.

Saaja:

Rahandusministeerium

Konto: 

Swedbank IBAN:

SEB Pank IBAN:

Luminor Bank IBAN:

LHV Pank IBAN: 

EE93 2200 2210 2377 8606

EE89 1010 2200 3479 6011

EE70 1700 0170 0157 7198

EE77 7700 7710 0381 3400

Viitenumber:   Vaata tabelist vastavalt esitatud taotlusele
Selgitus: Vastavalt tabeli all toodud infole

Riigilõivu tagastamine 

Riigilõiv (€) Viitenumber
Tegevusloa väljaandmine
Ravimite tootmise tegevusluba (v.a ravimtaimede pakendamine) 1000,00 2900082281
Ravimite tootmise tegevusluba (ravimtaimede pakendamine) 150,00 2900082281
Ravimite hulgimüügi tegevusluba 1000,00 2900082281
Üldapteegi tegevusluba 150,00 2900082281
Haiglaapteegi tegevusluba 150,00 2900082281
Veterinaarapteegi tegevusluba 150,00 2900082281
Ravimite vahendamise tegevusluba 150,00 2900082281
Tegevusloa muutmine
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul) 500,00 2900082281
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul) 60,00 2900082281
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetus või kõrvaltingimuse muutmine) 150,00 2900082281
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumine või kõrvaltingimuse muutmine) 20,00 2900082281
Apteegi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmine või struktuuriüksuse lisamine) 75,00 2900082281
Apteegi tegevusluba (tegevusloa omaja või apteegi juhataja vahetumine või kõrvaltingimuste muutmine) 20,00 2900082281
Üldapteegi tegevusloale ravimite kaugmüügi õiguse kandmine 75,00 2900082281
Ravimite vahendamise tegevusloal alalise asukoha andmete muutmine 20,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi, tegutsemiskoha nimi ning tegevusloa taotlemise põhjus (tegevusloa muutmine vm).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõiv (€)

Viitenumber

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa väljaandmine 150,00 2900082281
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljavedu 10,00 2900082281
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete import või eksport 10,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgituseks taotleja nimi ja taotluse liik.
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Riigilõiv  (€)

Tegevusloa väljaandmine 665,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse hankija tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist 255,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemist tegevusloa omaja vahetumise, vastutava isiku vahetumise, hankijale hankimisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega ning nakkusohtliku bioloogilise materjali hankimisest tingitud muudatustega hankimisprotsessis 130,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõiv (€)

Viitenumber

Tegevusloa väljaandmine 1700,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse käitleja tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist 640,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemisel tegevusloa omaja vahetumise, pädeva isiku vahetumise, käitlejale käitlemisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega, muudatuste tegemisel käitlemisruumide ventilatsioonisüsteemis või veesüsteemis ning nakkusohtliku bioloogilise materjali käitlemisest tingitud muudatustega käitlemisprotsessis ning kasutatavates seadmetes 320,00 2900082281

Riigilõiv (€)
Viitenumber
Rakkude ja kudede impordi sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine 340,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

   

Riigilõiv (€)

Viitenumber

Inimestel kasutatava ravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine* 32,00 2900082294
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)* 16,00 2900082294
Veterinaarravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine* 32,00 2900082294
Veterinaarravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)* 16,00 2900082294

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ravimpreparaadi nimi, tugevus ja ravimvorm, taotluse liik ja esitatud taotluste arv ning viitenumber.

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Tasulised teenused

Taotluse liik

Hind (€)

Iseseisev taotlus (ühe inimestel kasutatava ravimpreparaadi eest) 1 275
Iseseisev taotlus (ühe veterinaarse ravimpreparaadi eest) 958
Viitav taotlus (ühe ravimpreparaadi eest) 958
Sama tootja sama toimeainet sisaldava ravimpreparaadi iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest 511
Teisene müügiluba (ühe ravimpreparaadi eest ühe päritolumaa kohta) 639
Ühe traditsioonilise taimse ravimpreparaadi eest 958
Ühe homöopaatilise preparaadi eest 958
Taotluse hindamise ingliskeelne aruanne ja Eesti osalemine EL detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris viidatava riigina 14 000

Taotluse liik

Hind (€)

Ühe ravimpreparaadi eest 639
Sama tootja sama toimeainet sisaldava iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest 383
Ühe traditsioonilise taimse preparaadi eest 383
Ühe homöopaatilise preparaadi eest 383
Eesti osalemine viidatava riigina vastastikuse tunnustamise korduva müügiloaprotseduuri ning müügiloa uuendamise detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris 3000

Taotluse liik

Hind (€)

IB tüübi muutus 100
II tüübi muutus 383
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina IB tüüpi muudatuste korral 500
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina II tüüpi muudatuste korral 1000

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
 

Hind (€)

Ohutus- ja kvaliteediseire tasu eelmisel kalendriaastal kehtinud müügiloa kohta 160
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina või osalemine perioodilise ohutusaruande hindamisel Euroopa ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komitee ühises töökorralduses hinnanguaruande koostajana (tasu arvestatakse kalendriaastal üle kuue kuu kehtinud müügiloa kohta) 320

Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud sotsiaalministri määruses nr 26 § 5 lõikes 3 nimetatud tingimused.

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Taotluse liik

Hind (€)

Kliinilise uuringu alustamise taotlus 383
Kliinilise uuringu muutmise taotlus (olulised muutused kliinilise uuringu teostamise tingimustes) 63

Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud kõik Ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimused.

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Statistilise analüüsi nimetus

Hind (€)

Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes 30
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes 1533
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes 862
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes 511
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes 1789
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes 1022
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes 607
Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes 2045
Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes 1182
Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes 703
Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)                                              40

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Analüüsi nimetus

Hind (€)

Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi 27,80
Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: apteegiravimid ja tööstustoodang (tunnihind) 13,90
Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind) 16,10
Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind) 18,40
Instrumentaalanalüüsi meetodid:
– UV-spektrofotomeetria (tunnihind) 18,70
– IR-spektrofotomeetria (tunnihind) 19,10
– gaaskromatograafia (tunnihind) 22,90
– kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind) 26,30
Kestvusanalüüsi meetodid:
– instrumentaalanalüüsid (tunnihind) 16,10
– muud analüüsid (tunnihind) 2,20

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatava arve alusel.

Viimati uuendatud: 22.07.2022