• English
  • Eesti

Veterinaarravimid

Printer-friendly version

Ravimiseaduse mõistes on ravimid nii inimesel kui loomal kasutatavad ravimid ning neile kehtivad ühesugused üldnõuded. Veterinaarravimiteks nimetatakse täpsustavalt ravimeid, mida kasutatakse ainult loomadel. Õigusaktides sätestatud juhtudel võib veterinaarseks otstarbeks (st loomadele manustamiseks) kasutada ka inimtervishoius kasutatavaid ravimeid.

Ravimiamet tegeleb veterinaarravimite müügilubade dokumentatsiooni hindamise ja müügilubade väljastamisega (rahvuslikud ning Euroopa Liidu riikides vastastikuse tunnustamise protseduuri alusel väljastatavad müügiload), veterinaarravimite registri pidamisega, järelevalvega veterinaarravimite hulgi- ja jaemüügi, impordi ja ekspordi ning tootmise üle, samuti veterinaarravimite ohutuse järelevalvega (kõrvaltoimed, kõrvaltoimetest teavitamine). 

Alates 2001. aastast kogub ravimistatistika büroo andmeid ka veterinaarapteekide erialase tegevuse kohta. Veterinaarapteegid esitavad aruandeid 4 korda aastas, igas kvartalis. Laekuvate aruannete põhjal on võimalik koostada veterinaarravimite müüki iseloomustavaid  aruandeid.

Ravimite hulgimüüjate poolt esitatavate kvartaalsete aruannete põhjal koostab ravimiamet ülevaate veterinaarravimite turust.