• English
  • Eesti

Verevalvsus

12.10.2016
Printer-friendly version

Verevalvsus on süsteem, mis tagab, et kõik doonoritelt kogutud veredoosid ning nendest valmistatud või toodetud verepreparaadid on jälgitavad kõikides vere käitlemise etappides alates doonori vere loovutamisest kuni verekomponentide retsipiendile ülekandmiseni. Vereseaduse alusel on Ravimiamet pädevaks asutuseks verevalvsuse osas. Kõik vere käitlemisel asetleidnud ohujuhtumid fikseeritakse verekeskuste registrites.


Verekeskused on kohustatud teavitama Ravimiametit ohtlikest kõrvalekalletest ning rasketest kõrvaltoimetest vastavalt sotsiaalministri määruses „Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord“ § 8 ja 9 toodud nõuetele.

Ohtlik kõrvalekalle on vere kogumise, uurimise, verekomponentide valmistamise, säilitamise, väljastamise ja kasutamise käigus ilmnenud juhtum, mis võib retsipiendil või doonoril põhjustada rasket kõrvaltoimet või surma.

Raske kõrvaltoime ehk raske vereülekande reaktsioon on vereülekande ajal või selle järgselt ilmnenud ohtlik ja soovimatu verekomponendi toime retsipiendi tervisele, mis võib põhjustada rasket tervisehäiret või surma.

Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime esmase teatise vorm

Vere käitlemisel ilmnenud ohtliku kõrvalekalde esmase teatise vorm

Kõik verevalvsusjuhtumid peavad olema verekeskuse ning tervishoiuteenuse osutaja (kelle juures leidis aset vereülekanne) poolt registreeritud ning uuritud. Verevalvsusjuhtumi uurimise käigus selgitatakse välja võimalikud juhtumi tekkepõhjused ning vajadusel võetakse kasutusele ennetavad meetmed samalaadsete juhtumite edaspidiseks vältimiseks. Ühtlasi esitatakse Ravimiametile verevalvsusjuhtumi kohta lõpparuanne.
 

Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime tekkepõhjuste lõpparuanne

Vere käitlemisel ilmnenud ohtlike kõrvalekallete tekkepõhjuste lõpparuanne

Kord aastas esitab Ravimiamet aastaaruande Eestis asetleidnud ohujuhtumite kohta Sotsiaalministeeriumile ja Euroopa Komisjonile.

Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raskete kõrvaltoimete aastaaruanne

Vere käitlemisel ilmnenud ohtlike kõrvalekallete aastaaruanne