• English
  • Eesti

Verekomponentide sisse- ja väljavedu

12.10.2016
Printer-friendly version

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 31 18. veebruar 2005 (Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu) Lisa 9 kuulub inimveri eriluba nõudvate kaupade nimekirja.  
 
Ravimiseaduse § 19 kohaselt on eriluba nõudva kauba toimetamisel Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigist Eestisse on nõutav Ravimiameti teavitamine, sisseveol EMP välisest riigist (impordil) on vajalik Ravimiameti sisseveoluba. Eriluba nõudva kauba toimetamisel EMP liikmesriiki on nõutav Ravimiameti teavitamine, väljaveol EMP välisesse riiki (ekspordil) on vajalik Ravimiameti väljaveoluba. Eriloa taotlemisel inimverest valmistatud ravimpreparaadile tuleb lisaks esitada konkreetse ravimipartii kontrolli teostanud pädeva asutuse väljastatud partii vabastamise (Official Control Authority Batch Release; OCABR) sertifikaat.
 

Sisse- ja väljaveost teavitamine – Euroopa Majanduspiirkonna siseselt

Määruse kohaselt on meditsiinilisel eesmärgil kasutatavate verepreparaatide  toimetamisel Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või vastupidi nõutav Ravimiameti teavitamine.
 

Vastavalt nimetatud määruse §5 lg 1 teatab ravimite sisse- või väljavedaja Ravimiametile järgmised andmed:
 1) sisse- või väljaveo toimumise kuupäev;
 2) saatja ning saaja nimi, aadress ja kontaktandmed;
 3) verekomponendi nimetus;
 4) kogus pakendis
 5) pakendite arv;
 8) veredoosi või ühiku number.
 
Teavitaja märgib teatisele järjekorranumbri, teataja nime, kontaktandmed ja teatise koostamise kuupäeva.

Ravimiseaduse § 19 lg 4 kohaselt Ravimiameti teavitamine peab toimuma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval pärast kauba sisse- või väljaveo toimumist. Ravimiamet teavitab teavitajat teatise kättesaamisest.

Sisse- ja väljaveoteavitused palume esitada Ravimiameti Kliendiportaali kaudu: http://www.ravimiamet.ee/ravimiameti-kliendiportaalist
 

Sisse- ja väljaveo luba (eriluba) – Euroopa Majanduspiirkonna väliselt
 
Meditsiinilisel eesmärgil verepreparaatide sisseveol Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) välisest riigist ehk impordil või väljaveol EMP välisesse riiki ehk ekspordil on vajalik Ravimiameti eriloa taotlemine. 
 
Vastavalt nimetatud määruse § 4 lg 1 ja 6 tuleb Ravimiameti eriloa taotlemiseks esitada taotlus, milles tuleb märkida:
1) eriluba nõudva kauba saatja (väljavedaja) ja saaja (sissevedaja) nimi,
2) aadress, kontaktandmed
3) saadetise piiriületuskoht ja transpordiviis
4) eriluba nõudva kauba nimetus;
5) kogus pakendis;
6) pakendite arv;
7) selgitus eriluba nõudva kauba kasutamise otstarbe kohta; 
 
Eriloa taotlusel peab olema kuupäev, taotleja nimi ja kontaktandmed.
 
Nõuetekohane taotlus tuleb Ravimiametile esitada vähemalt viis tööpäeva enne eriluba nõudva kauba saabumist tollipiirile või Eesti ja EMP liikmesriigi vahelisele piirile. Otsus sisse- või väljaveoloa väljastamise kohta tehakse 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse ning teiste nõutavate andmete ja dokumentide esitamist Ravimiametile. Sisse- ja väljaveoluba on ühekordne.
 
Nõuded vere ning verekomponentide sissevedajatele on loetletud ravimiseaduse § 18.

Sisse- ja väljaveoloa taotlused palume esitada Ravimiameti Kliendiportaali kaudu: http://www.ravimiamet.ee/ravimiameti-kliendiportaalist