• English
  • Eesti

Uued psühhoaktiivsed ained

29.07.2020
Printer-friendly version

Narkootikumide valdkonnas on üleilmseks probleemiks uued psühhoaktiivsed ained, mis kujutavad tõsist ohtu tervisele, kuid mille levitamist ei ole erinevalt tuntud narkootikumidest (nt amfetamiin, kokaiin, kanep) veel jõutud keelustada, ehk need ained ei ole veel kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja.


Miks uued psühhoaktiivsed ained võivad olla ohtlikumad kui tuntud narkootikumid?

Uusi psühhoaktiivseid aineid toodetakse eesmärgiga matkida tuntud narkootikumide toimet. Nende ainete koostis ja puhtus on enamasti teadmata  ̶  müüdavad pakendid ei pruugi sisaldada ainet, millena seda turustatakse või sisaldavad ühe aine asemel mitut, sealhulgas teisi narkootikume. Uute ainete mõju ei ole sageli uuritud, seega ei ole täpselt teada nende mürgisus ja võimalikud ohud nii lühi- kui pikaajalisel kasutamisel. Sageli on uued psühhoaktiivsed ained tervisele ohtlikumad kui tuntud narkootikumid  ̶  nende toime võib olla kordades tugevam, mistõttu on oht üledoosi saamiseks. Nendel põhjustel on uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tagajärjed ettearvamatud ning kasutamine lõpeb sageli tõsiste mürgistuste, vaimse tervise häirete ja isegi surmaga. Näiteks on üht enamlevinud uute psühhoaktiivsete ainete rühma - sünteetilisi kannabinoide - sageli seostatud vägivaldse käitumise ning enesetapumõtetega.

Igal aastal toodetakse (peamiselt Hiinas ja Indias) ja avastatakse maailmas sadu uusi psühhoaktiivseid aineid. Euroopasse jõuab keskmiselt üks senituvastamata psühhoaktiivne aine nädalas. Kasutajateni jõuavad need ained peamiselt läbi diilerite või spetsiaalsete poodide (nn head-shops, mis on levinud näiteks Suurbritannias), osaliselt ka läbi internetikaubanduse. Narkootikumidele seatud piirangute ja järelevalveasutuste tähelepanu vältimiseks turustatakse neid aineid tihti eksitavate nimetuste all nagu „seaduslikud narkootikumid“, „teaduslikul ja laboratoorsel eesmärgil kasutamiseks mõeldud ained“, “taimeväetised“ ja „vannisoolad“. Müüdavatel pakenditel on sageli märgitud „mitte kasutamiseks inimesel“. Uued psühhoaktiivsed ained on kättesaadavamad ja üldjuhul odavamad kui tuntud narkootikumid.


Mida uute psühhoaktiivsete ainete leviku tõkestamiseks tehakse?

Paljud riigid on inimeste tervise ja heaolu kaitseks ning uute ainete leviku tõkestamiseks kehtestanud uutele psühhoaktiivsetele ainetele erinevaid piiranguid. Eestis piiratakse uute psühhoaktiivsete ainete levikut nende ainete lisamisega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja (nn keelatud ainete nimekirja).  Ainete nimekirja lisamise aluseks on teave nende leviku ja kuritarvitamise kohta Eestist ja mujalt maailmast. Keelatud ainete nimekirja kuuluvate ainete ja neid aineid sisaldavate ravimite käitlemine on oluliselt piiratud ja lubatud ainult meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks või õppeotstarbel kasutamise eesmärgil vastava loa alusel. Nende ainete sisse- ja väljavedu toimub ainult Ravimiameti sisse- või väljaveoloa alusel ja nende postiga saatmine on keelatud. Kodanikeni võivad sellised ained jõuda üksnes retseptiravimite koostises, kui arst on need määranud ja apteek müünud. Keelatud ainete nimekirjas on psühhoaktiivse toimega ained nii üksikute ainete kui ka ainerühmade kaupa, mis tähendab, et kõigi nimekirja üksiku ainena või ainerühma koosseisus kuuluvate ainete tootmine, turustamine, levitamine ja tarvitamine on keelatud (hetkel on seal 15 ainerühma, vt tabel 1).

Järgnevas tabelis on toodud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete rühmadesse kuuluvate tuvastatud ainete loetelu, mida täiendatakse jooksvalt koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga. Ainerühmade keemiline struktuur on kirjeldatud määruse nr 73 seletuskirjas.

Tabel 1. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete VI nimekirja kuuluvad ainerühmad ja neisse kuuluvate ainete mittetäielik loetelu.

AINERÜHMA NIMETUS EESTI JA INGLISE KEELESRÜHMA KUULUVAD AINED:
Adamantoüülindoolid

Adamantoylindoles
AB-001, AM-1248
Bensoüülindoolid

Benzoylindoles
AM-630, AM-679, AM-694, AM-2233, RCS-4, WIN 48098, WIN 54461
Fenetüülamiinid

Phenethylamines
2,5-dimetoksü-4-jodoamfetamiin (DOI), 2,5-dimetoksü-4-klorofenetüülamiin (2C-C), 2,5-dimetoksü-4-metüülfenetüülamiin (2C-D), 2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P), 2,5-dimetoksü-4-fluorofenetüülamiin (2C-F), 2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe), 2-(4-metüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25D-NBOMe), 2-(4-etüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25E-NBOMe), 2-(4-propüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25P-NBOMe), 2-(4-fluoro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25F-NBOMe), 5-(2-aminopropüül)bensofuraan (5-APB), 1-(bensofuraan-6-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (1-(1-bensofuraan-6-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin; 6-EAPB), 1-(bensofuraan-6-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (1-(1-bensofuraan-6-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin; 6-MAPB), 1‐(4‐fluoro‐2,5‐dimetoksüfenüül)propaan‐2‐amiin (DOF), 1-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)propaan-2-amiin (DOPR), 2-fluoroamfetamiin (2-FA), 3-fluoroamfetamiin (3-FA), 2-fluorometamfetamiin (2-FMA), 3-fluorometamfetamiin (3-FMA), 2-kloroamfetamiin (2-CA),3-kloroamfetamiin (3-CA), 4-kloroamfetamiin (4-CA; PCA), 2-klorometamfetamiin (2-CMA), 3-klorometamfetamiin (3-CMA), 4-klorometamfetamiin (4-CMA), 4-bromoamfetamiin (4-BA; PBA), 4-iodoamfetamiin (4-IA; PIA) 3-fluoroetamfetamiin (3-FEA)
Fentanüülid

Fentanyl derivatives
karfentanüül, 3-fluorofentanüül, 2-fluorofentanüül, 4-fluoro-butüürfentanüül, 4-metoksübutüürfentanüül, akrüülfentanüül (akrüüloüülfentanüül), butüürfentanüül, valerüülfentanüül, para-fluorofentanüül, trefentanüül, tiofentanüül, tsüklopentüülfentanüül, bensüülfentanüül, tetrahüdrofuranüülfentanüül (THF-F), 4-kloro-isobutüürfentanüül (4Cl-iBF), 4-fluoro-isobutüürfentanüül (4F-iBF), tsüklopropüülfentanüül, krotonüülfentanüül; orto-fluorofuranüülfentanüül (2-fluorofuranüülfentanüül); para-fluorofuranüülfentanüül (4-fluorofuranüülfentanüül).
Fenüülatsetüülindoolid

Phenethylacetylindoles
JWH-167, JWH-203, JWH-204, JWH-249, JWH-251, RCS-8
Indasoolkarboksamiidid

Indazolecarboxamides
5F-AB-PINACA, ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA), 5C-AKB48 (5C-APINACA)
Indoolkarboksamiidid

Indolecarboxamides
SDB-001 (APICA), ADBICA
Katinoonid

Cathinones
N-etüülbufedroon (NEB), dimetüülkatinoon, 3-metüületkatinoon (3-MEC), 3-etüülmetkatinoon (3-EMC), 3-etüületkatinoon (3-EEC), 4-etüülmetkatinoon (4-EMC), 4-etüületkatinoon (4-EEC), bensedroon (4-MBC), 3,4-dimetüülmetkatinoon (3,4-DMMC), 3,4-dimetüületkatinoon (DMEC), etedroon (4-ETD), 2-fluorometkatinoon (2-FMC), 2-fluoroetkatinoon (2-FEC), 3-fluoroetkatinoon (3-FEC), 3-klorometkatinoon (3-CMC), 3-bromometkatinoon (3-BMC), 4-fluorometkatinoon (4-FMC, flefedroon), 4-fluoroetkatinoon (4-FEC), 4-bromometkatinoon (4-BMC, brefedroon), 3,5-diklorometkatinoon (3,5-DCMC), 3,5-difluorometkatinoon (3,5-DFMC), 2,5-dimetoksümetkatinoon (2,5-DMOMC), 2,5-dimetoksü-4-metüülmetkatinoon (bk-MDOM), 3,4-metüleendioksükatinoon (bk-MDA), 2,3-metüleendioksümetkatinoon (2,3-MDMC), 3,4-metüleendioksü-N-etüülkatinoon (MDEC, bk-MDEA, etüloon), 3,4-metüleendioksü-N-bensüülkatinoon (BMDP), 4-fluorobufedroon (4-FBP), 4-bromobufedroon, 4-metüülbufedroon (4-MeMABP), N-etüülbufedroon (NEB), 4-metüül-N-etüülbufedroon (4-Me-NEB), 4-metoksübufedroon (MeO-B), etüloon (MDEC, bk-MDEA), 5-metüületüloon (5-methyl-βk-MDEA, 5ME), pentüloon (βk-MBDP), alfa-pürrolidinopropiofenoon (α-PPP), alfa-pürrolidinobutiofenoon (α-PBP), 4'-metüül-α-pürrolidinoheksiofenoon (MPHP), 3',4'-metüleendioksü-α-pürrolidinopropiofenoon (MDPPP), 3',4'-metüleenedioksü-α-metüül-PPP (MDMPP), 3',4'-metüleenedioksü-α-pürrolidinobutürofenoon (MDPBP), 4'-fluoro-α-pürrolidinopentiofenoon (FPVP), 4'-metoksü-α-pürrolidinopentiofenoon (MOPVP), N-etüülheksedroon, 2-(etüülamino)-1-fenüülheksaan-1-oon, 4-klorometkatinoon (4-CMC), dibütuloon (bk-MMBDB), N-etüülpentedroon, 5-dihüdrobensofuraanpürovaleroon (5-DBFPV), dibutüloon (bk-DMBDB), 4-metüül-α-etüülaminopentiofenoon (4-metüül-N-etüülnorpentedroon; 4-MEAP), 4-kloroetkatinoon (4-CEC), 4-kloro-α-pürrolidinovalerofenoon (4-kloro-alfa-PVP), N-etüülpentüloon (efüloon, bk-EBDP, βk-ethyl-K), 4’-metüül-alfa-pürrolidinopropiofenoon (MPPP), 4-kloro-N,N-dimetüülkatioon (4-CDC;4-CDMC)
Naftoüülindoolid

Naphthoylindoles
JWH-007, JWH-015, JWH-048,
JWH-098, JWH-193, JWH-198, JWH-424, AM-1220, AM-1221
Naftoüülpürroolid

Naphtoylpyrroles
JWH-147, JWH-030, JWH-307
Naftüülmetüleenindeenid

Naphthylmethyleneindenes
JWH-176
Naftüülmetüülindoolid

Naphtylmethylindoles
JWH-175, JWH-184, JWH-185
Trüptamiinid

Tryptamines
α-etüültrüptamiin (αET), α-metüültrüptamiin (αMT), N,N-diallüültrüptamiin (DALT), N,N-diisopropüültrüptamiin (DiPT), N,N-dipropüültrüptamiin (DPT), 5-metoksü-α-metüültrüptamiin (5-MeO-αMT), 4-hüdroksü-N,N-dietüültrüptamiin (4-HO-DET), 4-atsetoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT), 4-hüdroksü-N-metüül-N-etüültrüptamiin (4-HO-MET), 4-hüdroksü-N,N-diisopropüültrüptamiin (4-HO-DiPT), 5-metoksü-N,N-diisopropüültrüptamiin (5-MeO-DiPT), 4-hüdroksü-N-isopropüül-N-metüültrüptamiin (4-HO-MiPT), 5-metoksü-N-metüültrüptamiin (5-MeO-NMT), 5-metoksü-N-metüül-N-isopropüültrüptamiin (5-MeO-MiPT)
Tsükloheksüülfenoolid

Cyclohexylphenoles
CP 55940, CP 47497
Tsüklopropüülkarbonüülindoolid

Cyclopropylcarbonylindoles
XLR-12, XLR-11 (5-fluoro UR-144; 5-FUR-144), UR-144

Küsimustele, kas aine kuulub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete rühma, vastab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (e-post info@ekei.ee; telefon 663 6600).

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete valdkonda Eestis reguleerivad järgmised õigusaktid:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ ning määruse lisa narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad.
Määruse nr 73 muutmise eelnõu seletuskirjad: VI nimekirja (14 ainerühma) lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja, fentanüülide ainerühma lisamine VI nimekirja.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140