Jõustus Tartu Ringkonnakohtu otsus: Anne Apteegid OÜ kaebus apteegi asukoha muutmise keelamiseks jäeti rahuldamata

21.09.2022 | 13:38

Ravimiameti 17.07.2019 otsusega võimaldati muuta BENU Apteek OÜ Sütiste tee 17 tegutsenud apteegi asukohta aadressile Sütiste tee 19 (PERH hoone ruumidesse).
    • Jaga

Anne Apteegid OÜ (Mustamäe Tervisekeskuse Apteek) vaidlustas Ravimiameti otsuse 2021. aasta mais. Kaebaja leidis, et BENU Apteek Eesti OÜ apteegi kolimine rikub kaebaja konkurentsiolukorda ning kaebaja hinnangul ei ole BENU apteegi kolimine ka ravimiseaduse järgi lubatud. Tartu Halduskohus jõudis seisukohale, et Ravimiameti otsus on õiguspärane ja kaebuse rahuldamiseks puudub alus. Kaebaja vaidlustas halduskohtu otsuse.

Tartu Ringkonnakohus leidis, et esitatud kaebuse rahuldamiseks pole alust. Ringkonnakohus selgitas, et halduskohtumenetluses saab isik konkurentsiolukorras kaebuse esitada üksnes siis, kui vaidlustatud haldusakt avaldab talle tõepoolest negatiivset mõju, st riivab tema õigusi. See tähendab, et niisugune kaebaja peab olema mingil põhjusel teiste üleriigilisel turul tegutsevate ettevõtjatega võrreldes positsioonil, kus vaidlustatava haldusakti negatiivset mõju temale saab pidada tõenäoliseks.

Ringkonnakohtu seisukoht on, et kaebajale sellist negatiivset mõju ei esine ning Ravimiameti otsusega lubatud apteegi tegutsemiskoha muutmine on kooskõlas ravimiseaduse ja Riigikohtu varasemalt antud seisukohtadega.

Anne Apteegid OÜ vaidlustas kohtuotsuse Riigikohtus. Riigikohus ei võtnud 13.09.2022 kassatsioonikaebust menetlusse ning seega jõustus Tartu Ringkonnakohtu 07.04.2022 tehtud otsus.