• English
  • Eesti

Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2017. aastal tehtud ravimireklaamist

01.06.2018
Printer-friendly version

2017. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile 369 ravimireklaami aruannet, millest 174 (47,2%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest.

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 9 müügiloa hoidjale (kolmele veterinaarravimite ning kuuele humaanravimite müügiloa hoidjale).


Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Käsimüügiravimite reklaamüritusi ei ole müügiloa hoidjad patsientidele viimastel aastatel korraldanud ning ka arstidele/apteekritele korraldatakse neid järjest vähem (kui veel aastal 2016 korraldati vastavaid üritusi 45, siis eelmisel aastal juba vaid 19).

Seevastu aga on näidiste jagamise absoluutarv viimasel kolmel aastal tõusvas trendis (2015. a – 6489 näidist; 2016. a –7333 näidist; 2017. a – 8474). Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb aastasse 2010, kui arstidele anti kokku 16 746 näidist.


Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Aastal 2017 korraldati retseptiravimite reklaamüritusi üritusi enamvähem 2016 aastaga võrreldavas mahus, st 882 korral (kolmveerand neist viiakse läbi Eestis müügiloa hoidja Eestipoolse esinduse poolt, veerand väljaspool Eestit müügiloa hoidja asukohariigis).

Retseptiravimite näidiseid jagati 2017. aastal arstidele kokku koguses 18471, võrreldes 2016. aastaga on seda ca 14% enam. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse kui jagati aastas kokku 82 306 näidist.


Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Kui 2016. aastal andsid müügiloa hoidjad arstidele/apteekritele toetusi arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks kogusummas 1 589 539 eurot, siis 2017. a oli vastav kogusumma 1 465511,49 eurot,  mis jagunes 800 arsti/apteekri vahel. Toetusi anti 1218 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2017. aastal 1203 eurot.

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 72 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad:

  1. Abbvie Ltd (172 883,79 eurot)
  2. Roche Eesti OÜ (140 392,28 eurot)
  3. Amgen Europe B.V. (125 314,97 eurot)

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks arstidel Edward Laane (kokku 16 415 eurot), Hele Everaus (kokku 15 562 eur) ja Margus Viigimaa (13 647 eurot). Suurima üksiktoetuse sai Kati Otsa (6560,11 eur, Abbvie Ltd) ja Piia Tuvik (6550 eur, Roche Eesti OÜ).

Ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses (Ravimiseadus § 86 lg 3).


Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks annavad  müügiloa hoidjad erialaorganisatsioonidele üha enam toetusi. Aastal 2017 deklareeriti toetuse andmist ürituste korraldamiseks kogusummas 734 880 eurot, mis on seni kogu aruandeperioodi suurim kogusumma selle toetuseliigi lõikes.

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

Riikliku järelevalve käigus Ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest on leitavad siit.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.