• English
  • Eesti

Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2018. aastal tehtud ravimireklaamist

03.06.2019
Printer-friendly version

2018. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile  387 ravimireklaami aruannet, millest 185 (47,8%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest.

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 12 müügiloa hoidjale (viiele veterinaarravimite ning seitsmele humaanravimite müügiloa hoidjale).


Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Käsimüügiravimite reklaamüritusi, mida müügiloa hoidjad ei ole patsientidele eelnevatel aastatel korraldanud, on 2018. aastal korraldatud 26. Ka arstidele/apteekritele korraldatud ürituste arv on mõnevõrra tõusnud (kui aastal 2017 korraldati vastavaid üritusi 19, siis eelmisel aastal 29).

Näidiste jagamise absoluutarv on endiselt tõusvas trendis (2016. a – 7333 näidist; 2017. a – 8474; 2018. a – 9864). Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb endiselt aastasse 2010, kui arstidele anti kokku 16 746 näidist.


Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Aastal 2018 korraldati retseptiravimite reklaamüritusi üritusi enamvähem 2017. aastaga samas mahus, st 878 korral (neist 735 viidi läbi Eestis müügiloa hoidja Eestipoolse esinduse poolt ning ülejäänud 143 väljaspool Eestit).

Retseptiravimite näidiseid jagati 2018. aastal arstidele kokku koguses 20 439, võrreldes 2017. aastaga on seda ca 10% enam. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse, kui jagati aastas kokku 82 306 näidist.


Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Kui 2017. aastal andsid müügiloa hoidjad arstidele/apteekritele toetusi arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks kogusummas   1 465 511,49 eurot, siis 2018. a oli vastav kogusumma 1 485 090,67 eurot, mis jagunes 845 arsti/apteekri vahel. Toetusi anti 1255 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2018. aastal 1183 eurot.

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 73 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad:

  1. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (120 156,9 eurot)
  2. Roche Eesti OÜ (115 289,7 eurot)
  3. Krka d.d. Novo Mesto (111 573 eurot)

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks arstidel Peeter Padrik (kokku 13 200,2 eurot), Hele Everaus (kokku 12 654,38 eur) ja Riina Salupere (12 048,77 eurot). Suurima üksiktoetuse sai Hele Everaus (7554,37 eur, Octapharma (IP) Limited).

Ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses (Ravimiseadus § 86 lg 3).


Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks annavad müügiloa hoidjad erialaorganisatsioonidele üha enam toetusi. Kui aastal 2017 deklareeriti toetuse andmist ürituste korraldamiseks kogusummas 734 880 eurot, mis oli seni kogu aruandeperioodi suurim kogusumma selle toetuseliigi lõikes, siis 2018. aastal on vastavate toetuste kogusumma juba 1 033 755,55 eurot.

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

Riikliku järelevalve käigus Ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest on leitavad siit.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.