• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2016. aastal tehtud ravimireklaamist

01.06.2017
Printer-friendly version

2016. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile 352 ravimireklaami aruannet, millest 173 (49%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest. Seega võib öelda, et ravimireklaamialaseid tegevusi viivad läbi pooled müügiloa hoidjad.

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 8 müügiloa hoidjale (viiele veterinaarravimite ning kolmele humaanravimite müügiloa hoidjale).

Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Arstidele/apteekritele on käsimüügiravimite reklaamüritusi korraldatud kõige rohkem 2009. aastal (172), sellele järgneval perioodil on käsimüügiravimite reklaamürituste arv vähenenud, aastal 2016 korraldati vastavaid üritusi 45.

Käsimüügiravimite näidiseid on kõige rohkem jagatud 2010. aastal – 16 746 näidist. Alates 2011. aastast on jagatud stabiilselt umbes 10 000 näidist aastas. Erandiks on olnud 2015. aasta kui jagati kokku 6489 näidist. 2016. aastal jagati käsimüügiravimite näidiseid 7333 (2015. aastaga võrreldes 13% rohkem).

Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Retseptiravimite reklaamürituste arv arstidele/apteekritele on alates 2010. aastast vähenenud (1822 üritust). 2015. aastal korraldati retseptiravimi reklaamüritusi 961 korral ning 2016. aastal 876 korral. Seega on ka siin, sarnaselt käsimüügiravimite reklaamüritustele, näha jätkuvat langustrendi.

Retseptiravimite näidiste jagamises on 2016. aastal näha olulist muutust. Kui aastatel 2014 ja 2015 jagati retseptiravimite näidiseid enam-vähem samas mahus (umbes 26 000 näidist aastas), siis 2016. aastal on jagatud näidiste arv oluliselt vähenenud (kokku jagati 16 105 näidist). Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse, kui jagati 82 306 näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Kui 2015. aastal andsid müügiloa hoidjad arstidele/apteekritele toetusi arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks kogusummas 1 635 590 eurot (seni suurim), siis 2016. aastal toetused mõnevõrra vähenesid (kokku 1 589 539 eurot). Toetuse andmist arstile või apteekritele deklareeris aruandes 76 müügiloa hoidjat, ehk peaaegu veerand müügiloa hoidjatest. Keskmiseks toetuse suuruseks ühe arsti/apteekri kohta kujunes 2016. aastal 1028 eurot. Kokku toetati 1545 isikut.

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste  ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks andsid müügiloa hoidjad 2016. aastal toetust kogusummas 652 773 eurot. 2015. aastal oli vastav summa 651 074 eurot. Kõige suuremas summas on selliste ürituste korraldamist toetatud 2012. aastal – 718 871 euroga.

 

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

Riikliku järelevalve käigus ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest on leitavad siit.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.