• English
 • Eesti

Tellitud ravimite kättetoimetamine

26.04.2013
Printer-friendly version

Ravimite kättetoimetamiseks tuleb sõlmida leping posti- või kaubaveoteenuse osutajaga, milles sätestatakse poolte kohustused ravimite kvaliteedi säilimise ning saadetise õige adressaadini jõudmise tagamiseks. Lepingu sõlmimisel veenduge, et isik, kes hakkab teenust osutama omab selleks õigust ja tegutseb õigusaktide kohaselt (nt postiseaduse § 2 ja 4 kohaselt loetakse postiteenuseks muuhulgas ka kullerpostisaadetise edastamist). Välistatud ei ole iseteeninduslike pakiautomaatide kasutamise võimalus, kui need vastavad ravimite säilitamise tingimustele.

Apteegitöötajal on lubatud ka ise ravimeid kätte toimetada, kirjeldades transpordi korraldust apteegi tööeeskirjades. Apteegiteenus ei hõlma kaupade transportimist, kuid samal ajal ei ole apteegi tegevusloa omanikule keelatud eraldiseisva majandustegevusena posti- või kaubaveoteenuse osutamine. Sel juhul tuleb veenduda osutatava majandustegevuse õiguspärasuses ja lubatavuses ning järgida õigusaktides teenustele kehtestatud nõudeid (nt postiseadust kullerteenuse osas).

Ravimite kaugmüügi õiguse taotlemisel tuleb koostada riskianalüüs ravimite kättetoimetamise korralduse ja seda mõjutavate tingimuste kohta. Riskianalüüsi tulemuste põhjal tuleb apteegiteenuse osutajal teha regulaarset kontrolli ravimite kättetoimetaja üle. Kontrolli tulemused tuleb dokumenteerida. Uute kättetoimetamisviiside lisandumisel tuleb Ravimiametit muutustest teavitada ning esitada ajakohastatud riskianalüüsi tulemused.

Ravimid tuleb panna transpordipakendisse, mis tagab ravimite säilimise ja väldib kahjustusi transpordi jooksul.

Transpordipakendile kantakse ravimite kättetoimetajale arusaadavalt järgmine teave:

 • saadetise säilitamistingimused;
 • kättetoimetamiskoht ja isik, kellele pakk antakse;
 • hiliseim kättetoimetamise aeg;
 • tellimuse number;
 • vajadusel keeld saadetise üleandmise kohta lastele või teistele isikutele.

Transpordipakendil ei tohi olla viidet konkreetsele ravimile. Enne transpordipakendi sulgemist tuleb kontrollida pakendi komplekteeritust ning dokumenteerida teostatud kontroll. Kuni saadetise kättetoimetamiseni adressaadile vastutab ravimite eest ravimi väljastanud apteek.


Transpordipakendisse lisatakse järgnev info:

 • teave, et ravimeid ei osteta tagasi ja neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks;
 • hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele (nt sisaldab ravimeid, mida ei ole tellitud), on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne, ning et sellistel juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga;
 • soovitus lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte;
 • ravimi kasutamist käsitlev tekst;
 • saateleht, millele kantakse muuhulgas tellija nimi, tellimuse number, ravimit väljastava apteegi nimi ja kontaktandmed, pakendi komplekteeritust kontrollinud isiku nimi ning retseptiravimi korral retsepti number.

Ravimite kättetoimetamise tasu võib erineda sõltuvalt kättesaamise viisist (nt kulleriga, postiga, pakiautomaadist), kuid ei tohi sõltuda patsiendi elukohast, konkreetsest ravimist, tellimuse maksumusest ega ravimite või saadetiste arvust tellijale.

Transpordipakendi saatedokumendile märgitakse apteegi nimi ja kontaktandmed, apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja ärinimi, posti- või kaubaveoteenuse osutaja nimi ja kontaktandmed, saadetise üleandmise-vastuvõtmise kuupäev ning tellimuse number. Samale või sellega seotud saatedokumendile kantakse saadetise kättetoimetamise kuupäev ning adressaadi või tema esindaja nimi ja allkiri. Kättetoimetaja edastab dokumendid apteegile viie tööpäeva jooksul pärast ravimi kättetoimetamist.

 

Ravimid toimetatakse tellija määratud aadressile ja valitud viisil hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui tellija on soovinud hilisemat ravimite kättetoimetamist või kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole apteegist mitteoleneval põhjusel võimalik.

Saadetis antakse kas tellijale või tellimuses määratud isikule üle allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel.