• English
  • Eesti

Tellimus ja nõustamine

26.04.2013
Printer-friendly version

Igale tellimusele tuleb anda individuaalne number, mis võimaldab tellimust seostada ravimialase nõustamise, ravimite väljastamise ja kättetoimetamisega.

Ravimi tellijat tuleb enne tellimuse kinnitamist nõustada ning juhtida tema tähelepanu pakendi infolehe lugemise vajalikkusele. Nõustamise sisu tuleb fikseerida taasesitatavas vormis (nt kirjalikult, vestluse salvestamine vms). Nõustamine on tasuta. Tellimust ja nõustamise sisu tuleb säilitada vähemalt üks aasta.

Kui tellija keeldub nõustamisest, siis tuleb veenduda, kas ilma nõustamata on võimalik ravimit müüa. Näiteks: tellimus sisaldab ravimeid, millel on omavahel koostoimed, lapsele tellitakse ravimit, mille ravimvorm ja annus ei ole eakohased , ravimile on rakendatud riski vähendamise meetmeid (nt isotretinoiin) vms. Kui nõustamine on vajalik, tuleb vaatamata keeldumisele tellijaga ühendust võtta.

Tellimuse kinnituses soovitame ära näidata hiliseima kuupäeva, pärast mida patsient pakki enam kätte saada ei pruugi.

Retseptiravimi tellimuse korral lähtutakse retseptiravimi väljastamisele kehtestatud nõuetest (sh soodsaima ravimi pakkumine). Tellimus peab sisaldama retsepti numbrit.

Käsimüügiravimite tellimuse korral peab tellimus sisaldama patsiendi vanust ning selgitust ravimite vajaduse kohta. See aitab nõustamisel pakkuda sobivat ravimit ja ravimvormi.

Ravimite kaugmüük peab toetama ravimite mõistlikku tarbimist. Tellimusi peab analüüsima ning ravimite väär- või kuritarvitamise kahtlusel kehtestama ravimite väljastamisele piiranguid ja nendest viivitamatult Ravimiametit teavitama.

Ravimite kaugmüügil Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või väljapoole majanduspiirkonda peab ravim, ravimi käitlemiseks kehtestatud nõuded ja tarbijaõiguste kaitse vastama sihtriigis kehtivale õiguslikule regulatsioonile.