• English
  • Eesti
UudisedUudised

Teadusartikkel: Raseduseelne nõustamine valproaati kasutavatel naistel on Eestis puudulik

17.11.2021
Printer-friendly version

Ajakirjas Epilepsy & Behavior avaldati Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogide ja Ravimiameti spetsialistide koostöös valminud uurimus valproaadiga ravitud naiste raseduseelsest nõustamisest Eestis.

Valproaadi määramisel rasestumisvõimelistele naistele tuleb järgida raseduse ennetusprogrammi tingimusi, vastavad materjalid on leitavad ravimiregistrist valproehapet sisaldavate ravimite ravimikaartidelt.

Alljärgnevalt esitame avaldatud artiklist lühikokkuvõtte.

Rasedus on epilepsiaga naiste ravis keeruline periood – terviseriske emale ja lootele võivad indutseerida nii epilepsiahood kui ka nende vältimiseks kasutatavad ravimid. Valproaadi kasutamist raseduse ajal on seostatud sündinud lastel kaasasündinud väärarendite ja arenguhäirete tekke suurema riskiga võrreldes teiste epilepsiavastaste ravimitega. Nende riskide maandamisel on oluline roll raseduseelsel nõustamisel, et kaaluda ohutuma alternatiivse ravi kasutamist.

Antud uurimuse eesmärk oli hinnata, mil määral nõustati valproaadiga ravitud naisi raseduseelselt ning kas ravi valproaadiga raseduse ajal oli õigustatud.

Uuringusse kaasati 2011.–2018. aastal raseduse ajal valproaatravi saanud naised. Nende naiste ambulatoorsete ja statsionaarsete haiguslugude põhjal analüüsiti raseduseelse nõustamise ajalugu ja valproaadi ravi näidustusi.

Uuringu perioodil rasestus valproaatravi ajal 141 naist (kokku 203 rasedust). Nendest naistest 77% kasutasid valproaati epilepsia ja 19% psühhiaatrilisel näidustusel. Raseduseelne nõustamine tuvastati neist 13%-l . Meditsiinilise dokumentatsiooni põhjal oli valproaatravi õigustatud 23%-l juhtudest, 9%-l oli olemasolev informatsioon ebapiisav ning 68%-l juhtudest oleks valproaadi kasutamine eostamise ja raseduse ajal autorite hinnangul olnud potentsiaalselt välditav.

Uuring näitab, et Eestis on valproaadiga ravitud naistel raseduseelne nõustamine puudulik. Kahel kolmandikul juhtudest oleks valproaadi kasutamist potentsiaalselt saanud vältida. Teadlikkust valproaadi asjakohasest kasutamisest rasedatel ning raseduseelse nõustamise vajalikkusest tuleks suurendada.

 

Allikas:

Rakitin A, Kurvits K, Laius O et al. Pre-pregnancy counseling for women with epilepsy: Can we do better? Epilepsy & Behavior, 2021;125:108404.

Aasta lõpuni on võimalik artiklit vabalt lugeda siin: https://authors.elsevier.com/c/1e3Ye_YhvkVEwv