• English
  • Eesti

Teade turustamise algusest, tarneraskusest ning müügiloa lõpetamisest

18.05.2014
Printer-friendly version

Veterinaarravimite tarneraskustest teavitamine

Müügiloa saamise järgselt peab müügiloa hoidja peab teatama Ravimiametile ravimi turustamise algusest, ravimi tarnehäiretest ning müügiloa lõpetamisest. Teadete edastamiseks soovitame kasutage kliendiportaali, aga need võib saata ka aadressile documentation@ravimiamet.ee

Tarneraskuse või müügiloa lõpetamise korral tuleb teates kindlasti ära märkida põhjus.
Tarneraskuse lõppedes palume sellest samuti teada anda, ka  seda on lihtne teha kliendiportaali kaudu.

Tarneraskuste teated

 

Veterinaarravimite tarneraskustest teavitamine

Müügiloa saamise järgselt peab müügiloa hoidja teavitama Ravimiametit nii ravimi turustamise algusest, ravimi tarneraskusest kui ka müügiloa lõpetamisest.

Ravimiamet soovib veterinaarravimite müügiloa hoidja esindajate ja veterinaarravimite hulgimüügiga tegelevate ettevõtete tähelepanu juhtida asjaolule, et tarneraskustest teavitamine on väga oluline ka veterinaarravimite puhul. Tarneraskuste teateid ootame olukordades, kus on tekkinud probleemid ravimi tavapärase varustamisega, st hulgimüügitasandil on ravim otsa lõppemas või lõppenud ning seda ei ole võimalik juurde hankida. Ravimiamet on saanud vaid üksikuid teateid veterinaarravimite tarneraskustest.

Ravimite tarneraskuste teadete edastamiseks soovitame kasutada kliendiportaali, kus kord juba sisestatud teatise puhul on lihtne edastada teave tarneraskuse lõppemise või pikenemise kohta. Tarneraskuse lõppemisest teavitamisel piisab sellest, kui avate esitatud teate, vajutate nuppu „Loo koopia“, märgite ära välja „Tarneraskus on lõppenud“ ja esitate teatise uuesti.
Teateid võib edastada ka vabas vormis e-kirjaga aadressile documentation@ravimiamet.ee

Teates on oluline märkida tarneraskusesse sattunud ravimi nimetus, tugevus, ravimvorm, pakendisuurus. Lisaks on kindlasti vajalik edastada ka tarneraskuse põhjus, ravimi kogused hulgimüüjate juures ning tarnete taastumise eeldatav aeg. Tarneraskuse lõppedes palume sellest samuti teada anda.

Oleme loonud Ravimiameti koduleheküljele eraldi ülevaatliku tabeli veterinaarravimite tarneraskustest. Sealt saab ajakohase informatsiooni erinevate müügiloa hoidjate veterinaarravimite tarneraskuste kohta ning seda tabelit jälgivad hoolega ka ravimit vajavad veterinaararstid, loomaomanikud jt huvipooled. Juhul, kui on tekkimas või tekkinud sellise ravimi tarneraskus, mida ei turustata otse loomaomanikule (näiteks ainult veterinaararsti poolt kasutatavad ravimid) või mis on ainulaadsed näiteks toimeaine, tugevuse või ravimvormi poolest, saab müügiloa hoidja taotleda loa müügiloaga ravimi turustamiseks võõrkeelses pakendis, et tagada ravi kättesaadavus tarneraskuse kestuse ajaks (vt ka võõrkeelse pakendimärgistusega ravimite turustamine Eestis).