• English
  • Eesti

Ravimite säilitamine ja arvestus

Printer-friendly version

Tervishoiuteenuse osutajad (näiteks haiglad, kiirabid, polikliinikud, perearstid), veterinaarteenuse osutajad, hoolekandeasutused käitlevad ravimeid – säilitavad, jaotavad, osalevad ravimite või ravimipartiide tagasikutsumistes.

Ravimite käitlemist reguleerib Ravimiseaduse 2. peatükk. Suurem osa peatükist käsitleb tegevusi, mis toimuvad ravimite käitlemise tegevusloaga ettevõtetes (ravimitootjaid, hulgimüüjad, apteegid). Tervishoiuteenuse osutajad jt käitlevad ravimeid oma põhitegevuse raames, eraldi tegevusluba ei ole selleks vajalik, kuid kehtivad teatud nõuded, mis on suunatud ravimite kvaliteedi püsimisele ja andmete jälgitavusele.

Ravimite säilitamist ja transporti reguleerib Ravimiseadusest tulenev sotsiaalministri määrus Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord. Inimtervishoiu ja veterinaarravimitele kehtivad samad nõuded.

Tervishoiuteenuse ja veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses tuleb pidada ravimite arvestust, mis on kehtestatud sotsiaalministri määruses Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisele ja arvestusele on erinõuded.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus kehtib kõikidele narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Seaduse alusel sotsiaalministri poolt antud määrus reguleerib täpsemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite käitlemist ja arvestust tervishoiu-, veterinaarteenuse-, hoolekande-, teadus- ja uurimisasutuses.

Kõlbmatute inimtervishoiu ja veterinaarravimite käitlemist käsitleb ravimiseaduse §-d 35.

§ 35. Kõlbmatud ravimid

(1) Kõik ravimid, mis ei vasta kvaliteedinõuetele või mille kõlblikkuse aeg on lõppenud või mille kasutamine on Eestis keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist (edaspidi kõlbmatud ravimid), tuleb turult kõrvaldada.

(2) Ravimite käitleja peab kõlbmatud ravimid eraldama muust kaubast ja arusaadavalt märgistama. Turult kõrvaldatud ravimite hoiutingimused peavad välistama nende taassattumise käibesse või muu mittesihipärase kasutamise ning tagama nende säilitamise inimesele, loomale ja keskkonnale ohutult.

(3) Kõlbmatud ravimid, mis on jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 8 kohaselt või vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 4 alusel kehtestatud nimistule määratletavad ohtlike jäätmetena, tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi vastavalt selles nimistus toodud liigitusele ning märgistada jäätmeseaduse § 62 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaselt.

(4) Kõlbmatuid narkootilisi ja psühhotroopseid aineid tuleb säilitada nimetatud ainete kohta kehtestatud tingimustel.

(5) Kõlbmatute tsütostaatilise või tsütotoksilise toimega ravimite kogumiseks või transportimiseks kasutatav pakend märgistatakse täiendavalt vastavasisulise selgelt eristatava hoiatusega.

Kõlbmatute ravimite käitlemise ja hävitamise kohta on täpsem info http://www.ravimiamet.ee/kolbmatute-ravimite-kaitlemine?group=8

Järelevalvet ülalpool viidatud nõuete täitmise üle teeb juhtumipõhiselt Ravimiamet, sageli toimub see Terviseametiga korraldatavate ühisinspektsioonide raames.