• English
  • Eesti

Ravimite reklaam

01.06.2020
Printer-friendly version

Tulenevalt ravimite ja ravimitega kauplemise eripärast ning vajadusest ravimite kasutamist inimeste tervise kaitseks suunata, reguleeritakse ravimireklaami täpsemalt kui paljude teiste kaupade reklaami - eesmärk on pakkuda ravimite kohta käivat sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni, kaitsta inimeste elu ja tervist ning majanduslikke huve.

Ravimireklaamile kehtivad reklaamiseaduses sätestatud reklaami põhi- ja üldnõuded. Ravimireklaami erinõuded on kehtestatud ravimiseaduses.

Ravimireklaam erineb tavapärasest reklaamist, kuna ravimite reklaami mõiste hõlmab kõikvõimalikke meetmeid, millega püütakse suurendada ravimite müüki või ravimikasutust, sõltumata sellest, kas reklaami avalikustaja saab sellest otsest kasu. Lisaks audiovisuaalsele ja trükireklaamile loetakse ravimireklaamiks ka ravimitootja esindajate külaskäike isikute juurde, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või tarnida, raviminäidiste jagamist ja ravimitootja tellitud või avalikustatud teavet üleskutsega pöörduda arsti poole, kui otseselt või kaudselt viidatakse ravimile. Ravimireklaamiga on võrdsustatud ka ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamine kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetused ja muud meelitusvahendeid.

Ravimireklaami järelevalve on Ravimiameti ülesanne. Ravimiamet võib teha õigusrikkumiste lõpetamiseks ettekirjutusi ning rakendada vajadusel sunniraha maksmise kohustust. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumisega kaasneda väärteomenetlus.

Ravimiamet ei kooskõlasta ravimireklaame enne avalikustamist, ent võib anda nõu reklaamialaste õigusaktide tõlgendamise küsimustes. Ravimiameti antud tõlgendustel ei ole õiguslikult siduvat jõudu ning nende järgimine on vabatahtlik.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Reklaaminõuete rikkumiste kohta alates 2010. aastast tehtud ettekirjutused on leitavad Ravimiameti dokumendiregistrist, varasemad ettekirjutused on leitavad siit.

 

Ravimireklaami aruanne

Ravimiseaduse § 83 lg 6 järgi esitavad ravimi müügiloa hoidjad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelmisel aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele ravimiseaduse § 86 lõigete 2 ja 5 alusel arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning sama paragrahvi lõike 6 alusel korraldatud ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta.

Ravimireklaami aruande esitamise kord on kinnitatud sotsiaalministri määrusega.

Reklaamiaruandeid saab esitada üksnes läbi Ravimiameti kliendiportaali (v.a 0-aruanded). Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Ravimiamet aktsepteerib kui müügiloa hoidja Eesti esindaja täidab ravimireklaami aruande esitamise kohustuse müügiloa hoidja eest ja nimel. Kui Eesti esindaja omab mitme müügiloa hoidja esindamise õigust, siis tuleb iga müügiloa hoidja kohta esitada eraldi ravimireklaami aruanne. Kui ravimi müügiloa hoidjal puudus vastaval perioodil aruandes kajastatav tegevus Eestis, palub Ravimiamet sellest e-kirjaga teada anda aadressil info@ravimiamet.ee. Palume Kliendiportaali kaudu tühje ehk 0-aruandeid mitte esitada.

Korduma kippuvad küsimused seoses reklaamiaruande täitmisega

Ravimi müügiloa hoidja esitatud ravimireklaami aruanne on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest avaldab Ravimiamet 1. juuniks oma veebilehel.

2019. aasta kohta esitatud ravimireklaami aruannete kokkuvõte