• English
  • Eesti

Ravimite kõrvaltoime info apteekrile

21.08.2017
Printer-friendly version

Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization, WHO) defineerib ravimi kõrvaltoimet kui kahjulikku ning soovimatut reaktsiooni ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, profülaktika või ravi käigus ravimi tavaliste annuste kasutamisel.

Ravimid võetakse kasutusele alles pärast põhjalikke kliinilisi uuringuid, kuid nende uuringute käigus ei selgu harvaesinevad kõrvaltoimed või toimed, mis ilmnevad ravimi pideval, võib-olla alles aastatepikkusel kasutamisel. Igapäevases kliinilises praktikas manustatakse ravimit väga erinevate kaasuvate haigustega patsientidele, kelle tundlikkus ravimi suhtes võib olla erinev (eakad, lapsed, rasedad jne.); patsiendid tarvitavad lisaks teisi ravimeid või saavad mingit muud täiendavat ravi. See kõik loob suuremad eeldused variatsioonideks ravimi toimes ja kõrvaltoimete ilmnemisel. Seega on oluline ravimi kasutamise ajal süstemaatiliselt koguda andmeid kõrvaltoimete kohta ja neid hinnata.

Patsiendi pöördumisel apteeki seoses ravimi kasutamisel ilmnenud kõrvaltoimega tuleks ta suunata oma raviarsti poole, kes edastaks Ravimiametile kõrvaltoime teatise.

Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo töötajad koguvad andmeid kõrvaltoimete kohta kogu Eestist ja saadavad edasi vastava ravimi müügiloa hoidjale, Euroopa Ravimiametile ja WHO rahvusvahelisele keskusele. Ohutusalase teabe alusel toimub pidev kasu-riski suhte ning riski vähendamise võimaluse hindamine. Hindamise tulemusena täiendatakse vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ning pakendi infolehte, peatatakse või lõpetatakse ravimi müügiluba.

Vaata lisaks ravimite kõrvaltoime teatiste kokkuvõtteid aastate lõikes
 
RAVIMITE KOOSTOIMED

Kui patsient saab samaaegselt ravi mitme erineva ravimiga, on oht ravimite koostoimete tekkeks. Ravimite koostoimed on farmakodünaamilised või farmakokineetilised.

Farmakodünaamilised koostoime näiteks on hüpotensiivse toime tugevnemine kahe ravimi, mille põhi- või kõrvaltoimeks on vererõhu langus, kooskasutamisel.

Farmakokineetilise koostoimega on tegemist, kui muutub ravimi imendumine, biosaadavus, metabolism ja/või eritumine. Farmakokineetilised koostoimed on raskemini prognoositavad, kuna nad pole seotud ravimi toimemehhanismiga. Valdavalt on farmakokineetilised koostoimed seotud tsütokroom P450 (CYP450) ensüümidega. Sellise koostoime puhul kiireneb või aeglustub ravimi metabolism.

Rohkem teavet koostoimetest:

Tsütokroom P450 süsteemiga seotud raviminteraktsioonid
Olulisemad CYP450 seotud interaktsioonid, mida peab arvestama psühhotroopsete ravimite kasutamisel
Veebiviited CYP450 kohta