• English
  • Eesti

Ravimite kõrvaltoime info arstile

21.08.2017
Printer-friendly version

MIKS TEATADA
Ravimid võetakse kasutusele alles pärast põhjalikke kliinilisi uuringuid, kuid nende uuringute käigus ei selgu harvaesinevad kõrvaltoimed või toimed, mis ilmnevad ravimi pideval, võib-olla alles aastatepikkusel kasutamisel. Igapäevases kliinilises praktikas manustatakse ravimit väga erinevate kaasuvate haigustega patsientidele, kelle tundlikkus ravimi suhtes võib olla erinev (eakad, lapsed, rasedad jne.); patsiendid tarvitavad lisaks teisi ravimeid või saavad mingit muud täiendavat ravi. See kõik loob suuremad eeldused variatsioonideks ravimi toimes ja kõrvaltoimete ilmnemisel.
Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization, WHO) defineerib ravimi kõrvaltoimet kui kahjulikku ning soovimatut reaktsiooni ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, profülaktika või ravi käigus ravimi tavaliste annuste kasutamisel.

Ravimite kõrvaltoimete registreerimine võimaldab ühendada paljude arstide kogemused, mis saadakse ravimi kasutamisel suurel hulgal ja väga erinevatel patsientidel. See loob võimaluse harvaesinevate, kuid ohtlike toimete avastamiseks, mis on olulised hinnangu andmiseks ühe või teise ravimi eeliste ja puuduste kohta, seega lõppkokkuvõttes aitab valida parimat raviviisi.

Kõrvaltoimetest teatamine on arstidele kohustuslik, kuid teatisest ei tehta ei administratiivseid ega juriidilisi järeldusi. Andmeid patsiendi ja arsti identifitseerimiseks ei anta edasi kolmandatele isikutele ning need ei kuulu avaldamisele.

Ravimi ohutusalase teabe edastamist reguleerib sotsiaalministri määrus Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord1.

MIDA TEATADA
- ravimitest põhjustatud surmajuhtumid
- eluohtlikud reaktsioonid ravimite manustamisel
- püsivaid tervisehäireid tekitanud reaktsioonid ja kõrvaltoimed
- haiglaravi vajanud reaktsioonid ravimitele
- haiguse kestvust ja kulgu mõjutanud kõrvaltoimed
- ravimite koostoimetest tingitud reaktsioonid
- ravimitest põhjustatud väärarengud
- ravimsõltuvust tekitanud ravimid
Täheldatud sümptomi või reaktsiooni seostamisel konkreetse ravimiga on oluline nii ajalise kui põhjusliku seose hindamine, seega on olulised kõrvaltoimete sümptomite ilmnemise kuupäevad ning sümptomite ajaline järjestus. Teatise täitmisel ja edasisaatmisel on oluline väärtus ka siis, kui põhjuslik seos pole täiesti kindel, sest täheldatud muutusel võivad olla ka teised põhjused. Sel juhul võib dokumenteeritud reaktsioonil olla suur väärtus tulevikus või mingis teises kontekstis.

RAVIMINA TULEB KÄSITLEDA
kõiki aineid, mida kasutatakse inimestel haiguste raviks, profülaktikaks või diagnoosimiseks. Seega lisaks tavalistele tablettidele ja süstelahustele ka:
vereasendajad ja teised i/v kasutatavad lahused
- vaktsiinid ja seerumid
- kontrastained
- desinfitseerivad ja antiseptilised ained

MILLAL TEATADA
Teatis tuleks täita ja saata võimalikult kiiresti (et olulised detailid ei ununeks).

KUHU JA KUIDAS TEATIS SAATA
Teatist on võimalik saata kahel viisil:
- täites ja saates elektroonilise vormi (Täida teatis veebis) või
- trükkides kõrvaltoime teatise pabervormi (Kõrvaltoime teatise vorm paberil) välja saates selle posti teel aadressil: Ravimiamet, Nooruse 1, 50411 Tartu või faksiga: 737 4142      

MIDA TEATISEGA TEHAKSE
Teatise saatnud arstile saadetakse vastus, kus kõrvutatakse täheldatud reaktsiooni teaduskirjanduses esitatud andmetega. Kui on vaja detaile täpsustada või saada täiendavaid andmeid patsiendi edasise tervisliku seisundi kohta, võetakse arstiga ühendust. Et tagasiside oleks võimalik, tuleb teatisele märkida ka teatise täitnud arsti nimi, e-mail või telefon ja töökoha andmed.

Ravimiameti ravimiohutuse büroo töötajad koguvad andmeid kõrvaltoimete kohta kogu Eestist ja saadavad edasi vastava ravimi müügiloa hoidjale, Euroopa Ravimiametile ja WHO rahvusvahelisele keskusele. Ohutusalase teabe alusel toimub pidev kasu-riski suhte ning riski vähendamise võimaluse hindamine. Hindamise tulemusena täiendatakse vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ning pakendi infolehte, peatatakse või lõpetatakse ravimi müügiluba.

Vaata lisaks ravimite kõrvaltoime teatiste kokkuvõtteid aastate lõikes

RAVIMITE KOOSTOIMED

Kui patsient saab samaaegselt ravi mitme erineva ravimiga, on oht ravimite koostoimete tekkeks. Ravimite koostoimed on farmakodünaamilised või farmakokineetilised.
Farmakodünaamilised koostoime näiteks on hüpotensiivse toime tugevnemine kahe ravimi, mille põhi- või kõrvaltoimeks on vererõhu langus, kooskasutamisel.
Farmakokineetilise koostoimega on tegemist, kui muutub ravimi imendumine, biosaadavus, metabolism ja/või eritumine. Farmakokineetilised koostoimed on raskemini prognoositavad, kuna nad pole seotud ravimi toimemehhanismiga. Valdavalt on farmakokineetilised koostoimed seotud tsütokroom P450 (CYP450) ensüümidega. Sellise koostoime puhul kiireneb või aeglustub ravimi metabolism.

Rohkem teavet koostoimetest:
Tsütokroom P450 süsteemiga seotud raviminteraktsioonid
Olulisemad CYP450 seotud interaktsioonid, mida peab arvestama psühhotroopsete ravimite kasutamisel
Veebiviited CYP450 kohta