• English
 • Eesti

Ravimite kaugmüügi õiguse (internetiapteegi) taotlemine

26.04.2013
Printer-friendly version

Ravimite kaugmüügi õiguse märgib Ravimiamet apteegiteenuse tegevusloale. Kaugmüügi õigust saab taotleda kas juba tegutseva üldapteegi tegevusloa muutusena või uut üldapteeki luues. Vaata tegevusloa taotlemine ja muutmine.

Kaugmüügi õiguse taotlemisel tuleb lisaks teistele tegevusloa taotlemisel või muutmisel nõutavatele dokumentidele võimaldada Ravimiametile juurdepääs veebilehe testkeskkonnale ja  ravimite kaugmüügi korralduse kirjeldus, mis peab sisaldama järgmist:

1) Veebilehe kirjeldus:

 • kirjeldada, kuidas on tagatud veebilehele kehtestatud nõuete täitmine. Vaata nõuded veebilehele;
 • soovituslik on esitada kokkuvõte kasutajatestidest, mida on loodava keskkonna puhul rakendatud.

2) Ravimite tellimise ja kättetoimetamise tingimuste kirjeldus:

 • kirjeldada tellimustele individuaalsete numbrite andmise põhimõtted;
 • esitada kättetoimetamise viiside loetelu;
 • esitada toimingu kirjeldus, kui kättetoimetamise teeb apteek ise, olemasolevate lepingupartnerite andmed, kui kasutatakse teisi ettevõtteid.

3) Tellimuse kinnitamise planeeritav aeg:

 • aja määratlemisel arvestada aega kliendi esmasest kontakti võtmisest kuni tellimuse kinnitamiseni, sh ravimi tellimine, nõustamine, maksmine;
 • näidata, kuidas saab patsient teavet tellimuse kinnitamise kohta ja millist infot kinnitus sisaldab.

4) Ravimialase nõustamise võimaluste loetelu (sh erisused veterinaarravimite ja inimestele mõeldud ravimite osas).

5) Nõustamise dokumenteerimise kirjeldus (kuidas korraldatakse tellimuse ja nõustamise sisu fikseerimine taasesitatavas vormis ja selle info säilitamine ühe aasta jooksul).

6) Isiku tuvastamiseks kasutatava tehnilise lahenduse kirjeldus (nii käsimüügiravimitel kui retseptiravimitel).

7) Riskianalüüs ravimite kättetoimetamise korralduse ja seda mõjutavate tingimuste kohta:

 • tuleb hinnata ravimite säilitamist apteegist patsiendini. Nt riske isiku tuvastamisel ja ravimi üleandmisel, olukordi, kus pakki ei saa üle anda, kuidas välistatakse patsientide nõustamine isikute poolt, kellel puudub selleks pädevus ja kohustus jne;
 • riskianalüüs peab olema tehtud iga kättetoimetamisviisi kohta.


Kaugmüügi kirjeldusele tuleb lisada järgmised kinnitused:

 • infoühiskonna teenuse seaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõuete järgimise kohta ning delikaatsete isikuandmete kogumise ja töötlemise vastavuse kohta isikuandmete kaitse seadusele;
 • kinnitus kaugmüügi keskkonnas tehtavate toimingute logide säilitatamise kohta vähemalt ühe aasta jooksul, sh tehnilise toe poolt tehtavatest toimingutest.