• English
  • Eesti

Ravimite kasutamise statistika

20.03.2012
Printer-friendly version

Vastavalt põhimäärusele korraldab Ravimiamet ravimite turustamise aruandlust, kontrollib selle õigsust ja objektiivsust ning süstematiseerib ning analüüsib seda. Ühe tulemusena eelpool nimetatud tegevuste käigus valmib ravimistatistika.

Ravimistatistika koostamise peamine eesmärk on saada ülevaade ravimite müügist ja kasutamisest Eestis. Oluline on teada, kui suur on ravimite käive ning kuidas see jaotub erinevate ravimite ja ravimrühmade vahel, millised on ravimituru suundumused ning milline on Eesti ravimiturg võrreldes teiste riikidega.

Ravimite müügi kohta kogutakse andmeid ravimite hulgimüüjatelt (nii inimestel kasutatavate kui ka veterinaarravimite osas) ning apteekidelt. Seega tuleb eristada kolme erinevatel algandmetel baseeruvat ravimistatistikat:

Apteegistatistika

Ravimistatistika

Veterinaarravimite statistika

Tasulised statistilise analüüsi teenused
Kui juriidiline või füüsiline isik soovib oma ärilistest või muudest huvidest lähtuvalt saada ravimite müügi andmete alusel spetsiifilisemaid aruandeid kui Ravimiamet koostab oma põhimäärusest tulenevatest kohustustest lähtuvalt, võib Ravimiamet ravimituru arengu ja parema toimimise eesmärgil osutada tasulisi statistilise analüüsi teenuseid vastavalt sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrale ja hinnakirjale.