Teises asutuses käitlemine

Igapäevatöös kasutavad ravimeid tervishoiu- ja hoolekandeasutused, veterinaarteenuse osutajad, teadus-ja uurimisasutused. Ravimiameti ülesanne on vajadusel kontrollida kõikide ravimeid käitlevate asutuste tegevuse vastavust nõuetele.

Ravimite käitlemine teistes asutustes

Ravimite käitlemisel tuleb järgida nõudeid ravimite säilitamisele, ravimite väljakirjutamisele ja apteegist ravimite tellimisele ning käitlemisele ja ravimite arvestuse pidamisele. 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus kehtib kõikidele narkootiliste ja psühhotroopsete käitlemisega seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Selle seaduse kohaselt annab Ravimiamet käitlejatele asjakohaseid lubasid ning teeb järelevalvet nende ainete seadusliku käitlemise üle.

Seaduse alusel sotsiaalministri määrus reguleerib:

  • täpsemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite käitlemist, arvestust ja aruandlust kõikide käitlejate juures.
  • samuti narkootiliste ja psühhotroopsete ainete arvestust ja aruandlust nimetatud ainetega seotud kuritegude ennetamise, avastamise ning tõkestamise asutustes.

Viimati uuendatud: 04.01.2022