• English
  • Eesti

Ravimite käitlemine

23.11.2017
Printer-friendly version

Ravimiseadus (Eesti keeles) (Inglise keeles(Vene keeles, mitteametlik tõlge)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Ravimiameti tegevuslubade registri põhimäärus

Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Ravimite ja toimeainete tootmise nõuded

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

Müügiloata ravimite sissevedu ja kasutamist reguleerivad õigusaktid

Ravimiameti poolt sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid

Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord

 Ravimiameti juhend ravimipakendi muutmiseks hulgimüügiettevõttes

Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri

Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja poolt ravimite tooraine ümberpakendamise tingimused ja kord

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu

Seeriaviisiliste ilma retseptita väljastatavate ravimite loetelu

Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord

Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele

Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord

Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord

Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses

Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

Tarbijakaitseseadus1

Jäätmeseadus

Ravimite hävitamine