• English
  • Eesti

Ravimite kõrvaltoimed

16.12.2020
Printer-friendly version

Kõik ravimid põhjustavad kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimeteta ravim ei ole tõenäoliselt ravim – suure tõenäosusega puudub sellisel tootel ka ravitoime.
Ravim lubatakse turule ainult juhul, kui on kindel et ravist oodatav kasu on suurem kui kõrvaltoimete risk – see selgub kliiniliste uuringute käigus. Kliinilised uuringud (enne müügiloa saamist) on siiski suhteliselt lühiajalised, nendes osaleb väike arv patsiente ja need on niiöelda „ideaalsed“ patsiendid, kellel ei esine ühtegi teist haigust, kes ei kasuta ühtegi teist ravimit ja kes võtab ravimit täpselt nii nagu ette nähtud jätmata ühtegi manustamiskorda vahele. Kliinilistes uuringutes ilmnevad tavaliselt suure esinemissagedusega ja lühiajalisel kasutamisel ilmnevad kõrvaltoimed.

Tegelikus elus ei ole patsient „ideaalne“ - tal on kaasuvad haigused (mida vanem inimene, seda enam neid tavaliselt on) ja ta kasutab tihti teisi ravimeid.
Tavapraktikas hakkavad seega ilmnema pikaajalisel kasutamisel tekkivad ja harvaesinevad kõrvaltoimed. Selgub kaasuvate haiguste mõju ning avalduvad koostoimetest tingitud kõrvaltoimed.
Seetõttu ongi oluline koguda ravimi kohta teavet ka turuletuleku järgselt ning arstidel on kohustus kõrvaltoime kahtluse korral sellest Ravimiametit või müügiloa hoidjat teavitada.

Ohutusandmed kogutakse nii Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kui Euroopa Ravimiameti (EMEA) andmebaasi. Selline suur andmekogum loob võimaluse harvaesinevate, kuid ohtlike toimete avastamiseks, mis on olulised hinnangu andmiseks ühe või teise ravimi ohutuse kohta.
Müügiloa hoidjatel on kohustus oma ravimite kõiki kõrvaltoimeid hinnata ning lisada need perioodiliselt koostatavasse ohutusaruandesse, mida hindavad nii müügiloa hoidja enda, kui ka ravimiametite eksperdid.

Arstide poolt saadetud kõrvaltoime teatiste põhjal on selgunud näiteks bisfosfonaatidel lõualuude osteonekroosi risk, gadoliiniumi sisaldavatel kontrastainetel nefrogeense süsteemse fibroosi risk, nimesuliidil maksakahjustuse risk, müügiloa tühistamiseni viis lumirakoksiibi maksatoksilisus.
Müügiluba on tühistatud ka näiteks terfenadiinil ja tsisapriidil südame rütmihäirete, tserivastatiinil rabdomüolüüsi ning troglitasoonil maksatoksilisuse tõttu.

Mida enam on ravimi kohta ohutusandmeid, seda usaldusväärsem on ravimi kasu/riski suhte hindamine. Kui uute ohutusandmete alusel osutub senistel kasutamise tingimustel ravimi kasu/riski suhe negatiivseks ehk ravimi võtmisega seotud riskid on suuremad, kui sellest saadav kasu, võetakse vastu otsus kas lõpetada ravimi turustamine (äärmuslikul juhul) või lisada ravimiinfosse (ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infoleht) kasutamispiiranguid, kõrvaltoimeid, hoiatusi.

Kui ravimi võtmise või vaktsiini saamise järgselt tervislik seisund muutub halvemaks, tekivad uued häirivad nähud või sümptomid, siis tuleb nendest rääkida oma raviarstile. Arstid peavad Ravimiametile teatama tõsistest kõrvaltoimetest (mille puhul meditsiinitöötaja peab seost võimalikuks) - nii teadaolevatest (st neid on kirjeldatud ravimi omaduste kokkuvõttes) kui ka mitteteadaolevatest. Kui meditsiinitöötaja hinnangul ei ole reaktsioon seotud ravimi või vaktsiiniga, kuid patsiendi arvates on, võib patsient ise võimalikust kõrvaltoimest Ravimiametile teada anda. Samuti ei pea meditsiinitöötaja Ravimiametit teavitama mittetõsisest kõrvaltoimetest. Neist võib patsient ise teada anda.

Vaata lisaks:

Teave patsiendile ravimi kõrvaltoimest teatamiseks

ravimite kõrvaltoime teatiste kokkuvõtteid aastate lõikes