• English
  • Eesti

Ravimite hävitamine

25.01.2017
Printer-friendly version

1. Ravimite määratlemine ohtlikeks või tavajäätmeteks

1.1 Ravimite käitlejal tuleb ravimid enne hävitamist määratleda kas ohtlikeks või tavajäätmeteks, sest sellest sõltub ravimite hävitamise viis. Määratlemisel tuleb lähtuda jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri 14.12.2015 määrusest nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“ (edaspidi määrus nr 70).

1.2 Kõik tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid, antibiootikumid, narkootilised ja psühhotroopsed ravimid, teised ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid ja sorteerimata kõlbmatud ravimid on alati ohtlikud jäätmed (määrus nr 70 § 3 lõige 2). Tavajäätmeteks on ravimiseaduse § 8 nimetatud ravimite (taimne ravim, taimne toode, droog) jäätmed. Teiste ravimite puhul tuleb hinnata, kas neil on ohtlikud omadused (määrus nr 70 § 6 ja § 7).  

1.3 Kui ei ole selge, kas kõlbmatute ravimite puhul võiks olla tegu tavajäätmete või ohtlike jäätmetega, tuleks ravimid suurema ohtu vältimise põhimõttest lähtuvalt määratleda ohtlike jäätmetena.

1.4 Juhendi punktis 1.3 toodud ravimijäätmete määratlemiseks tavajäätmetena tuleb ravimi käitlejal ravimi koostisainete ökotoksikoloogiliste ja toksikoloogiliste omaduste põhjal tõendada, et neil ravimijäätmetel ei ole ühtegi kahjulikku toimet.

2. Ravimite hävitamine

2.1 Jäätmeseaduse § 73 lõike 2 kohaselt on jäätmete kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks nõutud jäätmeluba. Seega tohib ravimite kõrvaldamis- või taaskasutamistoiminguid läbi viia jäätmeluba omav ettevõte. Ohtlike jäätmete korral peab ettevõttel olema lisaks jäätmeloale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents.

2.2 Ravimiseaduse sätted jätavad ravimite käitlejatele võimaluse olla ise ravimite hävitajaks. Sellisel juhul peavad neil olema juhendi punktis 2.1 nimetatud load.

2.3 Ravimite käitlejad, kellel ei ole juhendi punktis 2.1 nimetatud lubasid, peavad nii tava- kui ohtlikud ravimijäätmed üle andma vastavaid lube omavale jäätmekäitlusettevõttele.

2.4 Jäätmekäitlusettevõttele üleantavad ohtlikud ja tavajäätmed peavad olema teineteisest eraldatud ja vastavalt tähistatud. Tavajäätmetena määratletud ravimijäätmeid ei tohi lisada teistele tavajäätmetele ning need tuleb jäätmekäitlusettevõttele hävitamiseks üle anda teistest tavajäätmetest eraldatuna.

2.5 Ohtlike ravimijäätmete üle andmise kohta koostatakse ravimite käitleja ja jäätmekäitlusettevõtte vahel ravimite hävitamiseks üleandmise akt, milles märgitakse üleantava ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number, kogus, ravimid hävitamiseks üle andnud isiku nimi ja ravimid vastuvõtnud isiku nimi.

2.6 Tarbijatelt vastu võetud kõlbmatute ravimite ohtlike jäätmetena ravimikäitlejalt jäätmekäitlusettevõttele üle andmise kohta koostatakse ravimite hävitamiseks üleandmise akt, milles märgitakse üleantavate ravimite üldkogus, ravimid hävitamiseks üleandnud isiku nimi ja ravimid vastuvõtnud isiku nimi.

2.7 Üleandja ja vastuvõtja kinnitavad toimingut juhendi punktides 2.5 ja 2.6 nimetatud aktidel kuupäeva märkimise ja allkirjaga. Aktid koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale. Akte säilitatakse kaks aastat, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete hävitamiseks üleandmise akte viis aastat.

2.8 Kui hävitatavad jäätmed sisaldavad narkootilisi või psühhotroopseid aineid, siis peab jäätmed hävitajale üle andnud isik veenduma, et narkootiliste või psühhotroopsete ainete või neid sisaldavate ravimite hävitamine toimub viivitamatult pärast nende üleandmist hävitajale. Seejuures ei ole Ravimiameti esindaja juuresolek vajalik.

2.9 Nii tava- kui ohtlike jäätmetena määratletud ravimijäätmete kanalisatsiooni laskmine on keelatud, sest ka tavajäätmetena liigitatud ravimijäätmete koostoime teiste saasteainetega on ettearvamatu.