• English
  • Eesti

Ravimireklaam veterinaararstile

01.06.2017
Printer-friendly version

Ravimireklaam erineb tavapärasest reklaamist, kuna ravimite reklaami mõiste hõlmab kõikvõimalikke meetmeid, millega püütakse suurendada ravimite müüki või ravimikasutust, sõltumata sellest, kas reklaami avalikustaja saab sellest otsest kasu. Lisaks audiovisuaalsele ja trükireklaamile loetakse ravimireklaamiks ka ravimitootja esindajate külaskäike isikute juurde, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või tarnida, raviminäidiste jagamist ja ravimitootja tellitud või avalikustatud teavet üleskutsega pöörduda arsti poole, kui otseselt või kaudselt viidatakse ravimile. Ravimireklaamiga on võrdsustatud ka ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamine kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetused ja muud meelitusvahendeid.

Ravimireklaam liigitub kaheks – üldsusele (kodanikele) suunatud ravimireklaamiks ja ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele suunatud reklaamiks. Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid. Retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele. Mõlemale reklaamiliigile kehtivad reklaami ja ravimireklaami üldnõuded ning erinõuded vastavalt sellele, kas reklaam on suunatud üldsusele või mitte. Viidatud nõuded on sätestatud reklaamiseaduses ja ravimiseaduses.

Ravimi väljakirjutamise õigust omavatel isikutel, proviisoritel ja farmatseutidel on keelatud müügiloa hoidjalt vastu võtta rahalisi kingitusi, teenuseid ja kingitusi, mille väärtus ületab 6,40 eurot, ning ravimitootjal ja tema esindajal on keelatud väärtuspiiri ületavaid kingitusi nendele isikutele anda. Kirjeldatud piirangud on seatud, et vältida väljakirjutamise õigust omavate isikute, proviisorite ja farmatseutide mõjutamine ravimivaliku tegemisel. Ravimitootja toetused nendele isikutele on lubatud üksnes teadusasutuse või erialaorganisatsiooni korraldatavatel arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemise toetamise puhul, kui ravimitootja hüvitab üksnes ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses. Selleks peavad pooled sõlmima kirjaliku lepingu, millega välistatakse ravimite müügi ja väljakirjutamise mõjutamine seoses antud toetusega.

Ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele antavad toetused esitatakse Ravimiametile ravimi müügiloa hoidja iga-aastases reklaamiaruandes ning on avalik teave. Kõik lepingud ravimitootja ja ravimi väljakirjutamise õigust omavate isikute vahel, mille alusel need isikud on saanud rahalisi või mitterahalisi hüvitisi, esitatakse nõudmisel Ravimiametile ning see on samuti avalik teave.

Kokkuvõtlikud andmed laekunud aruannetest avaldab Ravimiamet 1. juuniks oma veebilehel.

2016. aasta kohta esitatud ravimireklaami aruannete kokkuvõte

Erinevalt üldsusele suunatud ravimireklaamist võib ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele jagada ravimiga seotud esemeid erialaseks tegevuseks, arvestades seejuures 6,40 euro väärtuspiiri, ning ravimi väljakirjutamise õigust omava isiku kirjaliku taotluse alusel jagada ravimi näidiseid. Müügiloa hoidja tohib anda ühele arstile viis ravimi näidist aastas. Ravimiga seotud esemeid ei ole lubatud patsiendile edasi anda. Ravimi näidiseid võib patsiendile anda (neid ei tohi edasi müüa) üksnes meditsiinilisel eesmärgil. Näidiseid tuleb käidelda vastavalt sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määrusele „Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord“ ning arst peab pidama kirjalikku arvestust näidiste saamise ning kasutamiseks andmise üle.

Ravimireklaami järelevalve on Ravimiameti ülesanne. Ravimiamet teeb järelevalvet nii ravimi väljakirjutamise ja müügi kingitustega mõjutamise, kui ka ravimitootja korraldatud üritustel avalikustatud teabe üle. Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi rikkumise lõpetamiseks, keelustada ravimireklaam ja nõuda õienduse avalikustamist. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumine tuua kaasa väärteomenetluse.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 7 374 140.