• English
  • Eesti

Ravimireklaam kodanikule

12.01.2016
Printer-friendly version

Tulenevalt ravimite ja ravimitega kauplemise eripärast ning vajadusest ravimite kasutamist inimeste ja loomade tervise kaitseks suunata, reguleeritakse ravimireklaami täpsemalt kui paljude teiste kaupade reklaami - eesmärk on pakkuda ravimite kohta käivat sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni, kaitsta inimeste ja loomade elu ja tervist ning majanduslikke huve.

Ravimireklaam liigitub kaheks – üldsusele (kodanikele) suunatud ravimireklaamiks ja ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele suunatud reklaamiks. Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid. Retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele. Mõlemale reklaamiliigile kehtivad reklaami ja ravimireklaami üldnõuded ning erinõuded vastavalt sellele, kas reklaam on suunatud üldsusele või mitte. Viidatud nõuded on sätestatud reklaamiseaduses ja ravimiseaduses.

Üldsusele avalikustatud ravimireklaam peab olema esitatud selliselt, et oleks arusaadav, et tegemist on reklaamiga ja reklaamitakse ravimit. Samuti peab ravimi kohta avalikustatav teave olema asjakohane ja üldsusele arusaadav, tagama reklaamitava ravimi eristatavuse teistest ravimitest ning samas peab reklaam sisaldama piisavalt teavet ravimi õigel viisil ja ohtuks kasutamiseks. Kõik üldsusele suunatud ravimireklaamid peavad sisaldama hoiatusteksti, millega juhitakse tähelepanu, et reklaamitava toote puhul on tegemist ravimiga ning suunatakse tarbijaid suuremale ettevaatusele ravimi kasutamisel. Retseptiravimi reklaam üldsusele on keelatud, kuid ravimitootjad võivad korraldada üldsusele vaktsineerimise edendamiseks suunatud kampaaniad, kui see on eelnevalt Ravimiameti ja Terviseametiga kooskõlastatud. Üldsusele ei ole lubatud anda ravimi näidiseid (v.a väljakirjutamise õigust omava isiku poolt meditsiinilise eesmärgil), müügiedendusmeetodina müüa või jagada ravimiga seotud esemeid, korraldada ravimiga seotud loosimisi ja loteriisid ning pakkuda ravimi ostuga seoses tasuta või allahindlusega teisi ravimeid, muid kaupu või teenuseid.

Kodanikele ravimite kohta objektiivse ja sõltumatu teabe kättesaadavuse tagamiseks ei loeta ravimireklaamiks Ravimiameti kinnitatud (muutmata kujul, st müügiloa hoidja lisandusteta) ravimiomaduste kokkuvõtet, pakendi infolehte ja märgistust.

Ravimireklaami nõuete täitmise osas teostab järelevalvet Ravimiamet. Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi rikkumise lõpetamiseks ning keelustada ravimireklaam ja nõuda Ravimiameti poolt etteantud tekstiga õienduse avalikustamist. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumine tuua kaasa väärteomenetluse.

Reklaaminõuete rikkumiste kohta alates 2010. aastast tehtud ettekirjutused on leitavad Ravimiameti dokumendiregistrist, varasemad ettekirjutused on leitavad siit.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.