• English
  • Eesti

Ravimireklaam apteekrile

12.01.2016
Printer-friendly version

Tulenevalt ravimite ja ravimitega kauplemise eripärast ning vajadusest ravimite kasutamist inimeste ja loomade tervise kaitseks suunata, reguleeritakse ravimireklaami täpsemalt kui paljude teiste kaupade reklaami - eesmärk on pakkuda ravimite kohta käivat sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni, kaitsta inimeste ja loomade elu ja tervist ning majanduslikke huve.

Ravimireklaam erineb tavapärasest reklaamist, kuna ravimite reklaami mõiste hõlmab kõikvõimalikke meetmeid, millega püütakse suurendada ravimite müüki või ravimikasutust, sõltumata sellest, kas reklaami avalikustaja saab sellest otsest kasu. Lisaks audiovisuaalsele ja trükireklaamile loetakse ravimireklaamiks ka ravimitootja esindajate külaskäike isikute juurde, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või tarnida, raviminäidiste jagamist ja ravimitootja tellitud või avalikustatud teavet üleskutsega pöörduda arsti poole, kui otseselt või kaudselt viidatakse ravimile. Ravimireklaamiga on võrdsustatud ka ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamine kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetused ja muud meelitusvahendeid.

Ravimite reklaam liigitub kaheks – üldsusele (kodanikele) suunatud ravimireklaamiks ja ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele suunatud reklaamiks. Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid, retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele. Mõlemale reklaamiliigile kehtivad erinevad nõuded, mis on sätestatud reklaamiseaduses ja ravimiseaduses.

Reklaami avalikustaja (isik, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab) võib olla nii apteek kui ka proviisor. Reklaami avalikustaja peab jälgima, et üldsusele suunatud reklaami avalikustamisel ei rikuta reklaami avaldamisele kehtestatud nõudeid. Näiteks kui apteek avalikustab üldsusele retseptiravimi reklaami, mille avalikustamine üldsusele on ravimiseaduse § 84 lõike 1 alusel keelatud, on tegemist ravimireklaami nõuete rikkumisega ning rikkumise eest vastutab avalikustaja. Lisaks peab reklaami avalikustaja jälgima, et reklaam vastab ka teistele reklaami nõuetele ka juhul, kui reklaami tellija on muu isik.

Üldsusele on keelatud anda ravimite näidiseid ning müügiedendusmeetodina müüa või jagada ravimiga seotud esemeid, korraldada ravimiga seotud loosimisi ja loteriisid, pakkuda ravimi ostuga seoses tasuta või allahindlusega teisi ravimeid, muid kaupu või teenuseid. Seega ei tohi apteegi klientidele anda ravimiga seonduvaid esemeid, s.h ravimi nimetusega märkmepabereid, pliiatseid, meeneid jmt. Säte keelab ka ravimi müügiga seoses pakkuda teisi ravimeid, muid kaupu või teenuseid. Nimetatud säte kehtib reklaami avalikustajale, kes ravimireklaami üldsusele edastab. Ravimi soovitamisel apteegis tuleb lähtuda patsiendi vajadusest.

Ravimi väljakirjutamise õigust omavatel isikutel, proviisoritel ja farmatseutidel on keelatud vastu võtta rahalisi kingitusi, samuti teenuseid ja kingitusi, mille väärtus ületab 6,40 eurot, välja arvatud ravimiseaduses sätestatud tingimustel teadusasutuse või erialaorganisatsiooni korraldatavatel arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemise toetamise puhul. Samuti on apteegiteenuse tegevusloa omajal või tegevusloa omajate ühendusel või nende töötajal keelatud vastu võtta mis tahes rahalisi ja mitterahalisi hüvitisi kindla ravimi või kindla tootja ravimite eelispakkumise eest ravimite jaemüügil.

Ravimireklaami järelevalve on Ravimiameti ülesanne. Ravimiamet võib teha õigusrikkumiste lõpetamiseks ettekirjutusi ning rakendada vajadusel sunniraha maksmise kohustust. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumisega kaasneda väärteomenetlus.

Reklaaminõuete rikkumiste kohta alates 2010. aastast tehtud ettekirjutused on leitavad Ravimiameti dokumendiregistrist, varasemad ettekirjutused on leitavad siit.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 7374140.