Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Müügiloata veterinaarravimid

Sellelt leheküljelt leiate info müügiloata veterinaarravimite kohta ning Ravimiameti poolt veterinaararstide erialaorganisatsioonide taotluste alusel sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite nimekirja.

Müügiloata veterinaarravim ja selle kasutamine

Alates 1. juulist 2022 ei pea veterinaararstid enam taotlema Ravimiametilt erandkorras müügiloata veterinaarravimi kasutamiseks eraldi luba, vaid lähtuda tuleb looma ravis raviotsuste tegemisel oma erialasest vastutusest ja looma heaolust, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/6 sätestatud nõuetele (lisainfo siin). Esmase valikuna peab jätkuvalt kasutama müügiloaga veterinaarravimit vastavalt müügiloa tingimustele.

Eestis on lubatud kasutada ravimeid, millele Eesti või Euroopa Ravimiamet on väljastanud müügiloa, mis kinnitab, et ravim on efektiivne, ohutu ja kvaliteetne. Erandjuhtudel võib kasutada ka müügiloata ravimeid.

Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjusi:  

 • sobivat toimeainet sisaldaval ravimil ei ole Eestis müügiluba;
 • müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus või pakendi suurus;
 • müügiloaga ravimit ei turustata, turustamine ei vasta ravivajadusele või on tarneraskus.

Müügiloaga veterinaarravimid ning Eestisse sisse veetud müügiloata veterinaarravimid leiate Ravimiregistrist.

Andmebaas, kust on leitav teave kõikides EL riikides antud veterinaarravimite müügilubade kohta on leitav medicines.health.europa.eu.

Osapoolte kohustused ja vastutus

Veterinaararst

Müügiloata ravimi kasutamise vajaduse veterinaarias otsustab veterinaararst. Raviotsuse tegemisel lähtub loomaarst kaskaadist, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/06 (artiklid 112-114).

Kui veterinaararst on otsustanud, et on vaja kasutada müügiloata ravimit, on tema kohustus:

 • Edastada loomaomanikule ravimi kohta igakülgset teavet (näidustused, vastunäidustused, ettevaatusabinõud, kõrvaltoimed, kasutamine tiinuse ja laktatsiooni või munemise ajal, koostoimed teiste ravimitega, õige manustamisviis ja -meetod, üleannustamine, keeluaeg).
 • Ravimi kasutamise ajal tuleb jälgida ravimi toimeid ja kõrvaltoimeid, vajadusel muuta ravi ja teatada kõrvaltoimetest Ravimiametile, teatise vorm asub siin.

Müügiloata ravimi kasutamise vajaduse üle otsustab veterinaararstide erialaorganisatsioon.

 • Müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks esitab veterinaararstide erialaorganisatsiooni esindamisõigust omav isik taotluse Ravimiameti kliendiportaali kaudu. Juhul kui kliendiportaali kaudu esitamine ei ole võimalik, saab taotluse esitada e-kirja või posti teel.
 • Erialaorganisatsioon aitab vajadusel Ravimiametil koostada eestikeelse toimeainepõhise müügiloata ravimi infolehe, mis sisaldab järgmist informatsiooni: loomaliik/liigid, näidustus, vastunäidustused, ettevaatusabinõud, kõrvaltoimed, kasutamine tiinuse ja laktatsiooni või munemise ajal, koostoimed teiste ravimitega, manustamisviis ja -meetod, üleannustamine ja toiduloomadele mõeldud ravimite puhul info keeluaja pikkuse kohta.
 • Eestikeelsed infolehed erialaorganisatsiooni taotluse alusel lubatud müügiloata ravimitele leiab Ravimiameti veebilehelt, siit.

Kui loomaomanik soovib väljakirjutatud müügiloata ravimit osta apteegist, siis:

 • Pöördub endale sobivasse apteeki koos veterinaararsti poolt väljakirjutatud retseptiga ja esitab soovi ravimi väljaostmiseks. Apteek tellib ravimi hulgimüügi kaudu ja teavitab loomaomanikku, kes saab minna ravimit ostma.
 • Teavitab müügiloata ravimi kasutamisel tekkivast kõrvaltoimest veterinaararsti, kes edastab kõrvaltoime teatise Ravimiametile või teavitab ise Ravimiametit, edastades täidetud kõrvaltoime teatise vormi Ravimiametile, teatise vorm asub siin.

Kui apteeki saabub loomaomanik veterinaarretseptiga, millega soovib osta müügiloata ravimit, siis:

 • Apteek esitab tellimuse ravimi hankimiseks hulgimüüjale.
 • Ravimi saabumisel informeerib loomaomanikku.
 • Nõustab loomaomanikku pöörduma veterinaararsti poole, kui müügiloata ravimi kasutamisel tekivad kõrvaltoimed ja väljastab retsepti alusel ravimi.
 • Erialaorganisatsiooni taotluse alusel kasutada lubatud ravimite puhul kontrollib retseptile märgitud ravimi vastavust erialaorganisatsiooni taotluses esitatule, tellib ravimi hulgimüügiettevõttest ja väljastab ravimi.
 • Erialaseltsi taotluse alusel inimtervishoius kasutada lubatud müügiloata ravimeid ei või automaatselt kasutada veterinaarias – kasutada võib vaid neid, mille kasutamiseks on veterinaararstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel luba antud. Erialaorganisatsioonide taotluste alusel veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite nimekiri on Ravimiameti veebilehel. Kui kasutada on lubatud müügiloata veterinaarravimit, siis ei tohi seda asendada inimtervishoius kasutatava sama toimeainega ravimiga (veterinaarravimitel algab ATC kood Q-tähega). Müügiloata humaanravimit võib väljastada vaid juhul, kui erialaorganisatsioonide taotluste alusel veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimi ATC kood vastab humaanravimile.

Ravimiameti poolt erialaorganisatsioonide taotluste alusel sisseveoks ja veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid leiate, kui kerite leheküljel allapoole.

 • Pärast veterinaararstilt või apteegist müügiloata ravimi tellimuse saamist esitab taotluse Ravimiameti kliendiportaali kaudu müügiloata ravimi sisseveoks ja turustamiseks.
 • Lisab müügiloata ravimi sisseveo- ja turustamisloa taotlusele esmakordsel sisseveol andmed ravimi müügiloa olemasolu kohta Euroopa Liidu liikmesriigis, nimetades vastava(d) riigi(d). Kui Euroopa Liidu liikmesriikides müügiluba omavad ravimid puuduvad või ei ole need kättesaadavad, tuleb info märkida müügiloata ravimi sisseveo- ja turustamisloa taotlusele.
 • Esmakordsel ravimi sisseveol tuleb taotlusega koos esitada ravimi pakendi infoleht.
 • Menetleb erialaorganisatsiooni taotlust müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks.
 • Teeb otsuse müügiloata ravimi kasutamise lubamiseks/mittelubamiseks 30 päeva jooksul. Kui taotluse menetlemisel tekib Ravimiametil lisaküsimusi, võtab Ravimiamet erialaorganisatsiooni esindajaga ühendust e-kirja teel.
 • Informeerib taotluse otsusest erialaorganisatsiooni esindajat (negatiivse otsuse puhul ka põhjustest) ja apteeki/hulgimüüjat, edastades otsuse numbri.
 • Avalikustab kodulehel erialaorganisatsioonide taotluste alusel kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite loetelu koos ravimite infolehtedega.

Ravimiameti poolt erialaorganisatsioonide taotluste alusel sisseveoks ja veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid leiate, kui kerite leheküljel allapoole.

Ravimiameti erialaorganisatsioonide taotluste alusel sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid

Erialaorganisatsioonide poolt esitatud taotlused müügiloata ravimi kasutamiseks

Alus Ravimiseadus § 21 lg 7 p 1 ja veterinaarravimite määrus (EL) 2019/6 art 116.

Erialaorganisatsioon

Esitatud taotlused

Toimeaine ja otsuse kuupäev ATC-kood Ravimvorm/toimeaine sisaldus Loomaliik Näidustus Otsuse kehtivus Ravimiinfo
Fenobarbitaal
07.10.2020
QN03AA02 Tablett, 25 mg Koer Generaliseerunud epilepsia põhjustatud krampide ennetamine kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Fenobarbitaal
07.10.2020
QN03AA02 Tablett, 100 mg Koer Generaliseerunud epilepsia põhjustatud krampide ennetamine kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Fenobarbitaal
06.03.2020
QN03AA02 Tablett, 60 mg Koer Generaliseerunud epilepsia põhjustatud krampide ennetamine kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Fütomenadioon
09.01.2018
QB02BA01 Süstelahus, 10 mg/ml Koer, kass, hobune, veis Verejooksude tõkestamine. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Ihtammool (ammooniumbituminosulfonaat)+kamper
09.01.2018
QD02AX80 Salv, 150 mg + 100 mg Veis, hobune

Putukahammustuste järgsete naha sekundaarsete bakteriaalsete infektsioonide lokaalne ravi.
Furunkuloosi lokaalne ravi (kui üldravi ei ole näidustatud või toetav ravi lisaks üldravile).

kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Inaktiveeritud veiste nakkava rinotrahheiidi viirus (veiste herpesviirus tüüp 1 (BHV-1), tüvi Difivac (gE-negatiivne))
09.04.2021

QI02AA03 Süstesuspensioon, 1 annus/2 ml Veis Veiste aktiivseks immuniseerimiseks veiste nakkava rinotrahheiidi (IBR) vastu. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni leitav ravimiregistrist
Isofluraan
21.03.2019
QN01AB06 Inhalatsiooniaur, 1000 mg/g Koer, kass, hobune Üldanesteesia indutseerimine ja säilitamine kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Kooriongonadotropiin
14.05.2018
QG03GA01 Süstelahuse pulber ja lahusti, 1500 RÜ/viaal Hobune, veis, koer Veis: tiinestumise parandamine, nümfomaania, anöstrus, ovariaaltsüstid koos ebaregulaarse östraaltsükliga.
Hobune: ovulatsiooni indutseerimine, anöstrus.
Koer: ovulatsiooni indutseerimine, anöstrus, hilinenud ovulatsioon, pikenenud proöstrus, isastel koertel krüptorhism või nõrk libiido.
kuni müügiloale vastava pakendi kättesaadavuseni Leitav ravimiregistrist

Naatriumseleniit+tsüanokobalamiin+
magneesiumaspartaat+kaaliumaspartaat
08.08.2019

QA11JB82 Süstelahus, 1 mg/ml + 0,5 mg/ml + 15 mg/ml + 10 mg/ml Veis, siga, lammas, koer, hobune, kass

Seleeni puuduse ennetamine ja ravi vasikatel, lammastel, sigadel, hobustel, koertel ja kassidel.
Veis: lihasprobleemid ja ainevahetusliku päritoluga haigused: lihasdüstroofia-düspnoe sündroom vasikatel, valgelihastõbi, transpordistressi ennetamine.
Lammas: valgelihastõbi, enzootiline parapleegia.
Siga: lihasdüstroofia ja müodegeneratsioon, maksadüstroofia.
Koer, kass, hobune ja eespool mainitud loomaliigid: asteenia (kaasuva aneemiaga või ilma), taastumine raskest haigusest või ülekoormusest.
Hobune: sooritusvõime parandamine ja säilitamine füüsilise pingutuse ettevalmistamise ajal (võidusõidu-ja takistussõidu hobused), transpordistressi ennetamine, müosiit, müoglobinuuria.

kuni müügiloale vastava pakendi kättesaadavuseni leitav ravimiregistrist
Pentobarbitaal
04.01.2021
QN51AA01 Süstelahus, 364,6 mg/ml Hobune, poni, veis, siga, koer, kass, mink, tuhkur, küülik, jänes, merisiga, hamster, rotid, hiired, kodulinnud, tuvid, linnud, maod, kilpkonnad, sisalikud, konnad Eutanaasia kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Sulfadiasiin+trimetoprim
21.02.2019

QJ01EW10 Suukaudne pasta, 288,2 mg + 58 mg/g Hobune Trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsiooni suhtes tundlike bakterite põhjustatud nakkuste ravi kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Sulfadiasiin+trimetoprim
29.10.2020

QJ01EW10 200 mg/ml + 40 mg/ml, süstelahus Veis, siga, koer, kass

Trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.        

kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni   
Toldimfos
04.06.2018
QA12CX90 süstelahus, 100 mg/ml Veis Akuutse hüpofosfateemia ravi kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Tsefapiriin
31.05.2018
QG51AA05 Intrauteriinsuspensioon, 500mg/19g Veis Tsefapiriinile tundlike bakterite põhjustatud veiste subakuutsete ja krooniliste emaka limaskesta põletike (vähemalt 14 päeva pärast sünnitust) raviks kuni müügiloale vastava pakendi kättesaadavuseni Leitav ravimiregistrist
Elektrolüüdid
30.03.2020
QB05BB01 Infusioonilahus, 6 mg/ml + 3,2 mg/ml + 0,4 mg/ml + 0,27 mg/ml Veis, hobune, siga, lammas, kits, koer, kass, küülik

Ekstratsellulaarse dehüdratsiooni ravi. Perioperatiivse hüpovoleemia ja hemorraagilise šoki ennetamine ja ravi. Mõõduka metaboolse atsidoosi ravi.

kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Naatriumkloriid
30.03.2020
QB05XA03 Infusioonilahus, 9 mg/ml Veis, hobune, siga, lammas, kits, koer, kass, küülik Hüpovoleemia, hüponatreemia ja hüpokloreemia. Elektrolüütide kontsentraatide või ravimite kandjalahus. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Naatriumkloriid
17.05.2022
QB05BB01 Infusioonilahus, 72 mg/ml Veis, hobune, koer

Hüpovoleemia korrigeerimine, eriti hemorraagilise, traumaatilise, septilise või endotokseemilise šoki korral

kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Toimeaine ja otsuse kuupäev ATC-kood Ravimvorm/toimeaine sisaldus Loomaliik Näidustus Otsuse kehtivus Ravimiinfo
Apomorfiin
11.12.2019
QN04BC07 Süstelahus, 1 mg/ml Koer Oksendamine, esilekutsumine kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Atropiin
05.11.2018

A03BA01 Süstelahus, 1 mg/ml Koer, kass Organofosfaatide mürgistuse ravi kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Baariumsulfaat
01.10.2018
V08BA01 Suukaudne/rektaalsuspensioon, 0,83 g/ml Koer, kass Röntgendiagnostika kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Dobutamiin
07.06.2021
C01CA07

Infusioonilahuse kontsentraat, 12,5 mg/ml

Koer

Hüpotensiooni korrigeerimine anesteesia ajal

kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Doksütsükliin
18.01.2019
QJ01AA02 Suukaudne suspensioon, 10 mg/ml Koer, kass

Koer:

 • Pasteurella spp, Bordetella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp ja E. coli põhjustatud hingamisteede haiguste ravi, sh ülemiste hingamisteede infektsioonid, bronhiit, pneumoonia ja tonsilliit
 • Pasteurella spp põhjustatud keskkõrvapõletiku ravi
 • Clostridium perfringens´i põhjustatud enteriidi ravi
 • E. coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Klebsiella pneumoniae ja Leptospira spp põhjustatud kuseteede infektsioonide ravi, sh põiepõletik ja neeruhaigus

Kass:

 • Pasteurella spp, Bordetella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp ja E. coli põhjustatud sekundaarse bakteriaalse infektsiooni ravi
 • Klebsiella pneumoniae, E. coli ja Staphylococcus intermedius´e põhjustatud kuseteede infektsioonide ravi, sh põiepõletik ja neeruhaigus
 • Pasteurella spp põhjustatud keskkõrvapõletiku ravi
kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Epinefriin
13.11.2017
C01CA24 Süstelahus, 1,8 mg/ml (koos soolaga, vastab 1 mg/ml epinefriinile) Koer, kass, küülik,
merisiga, rott, hiir
Anafülaktiline šokk, elustamine südameseiskuse korral,
allergilised reaktsioonid, kõriturse
kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Famtsikloviir
23.07.2020
J05AB09 Tablett, 500 mg Kass Kasside herpesviiruse (FHV-1) nakkusest põhjustatud kliiniliste tunnuste kontrolli all hoidmiseks, kui haiguse episoodid on korduvad/raskekujulised, ei allu tavapärasele sümptomaatilisele ravile; korduvate, FHV-1 põhjustatud silma sarvkesta põletike ja haavandite korral; FHV-1 põhjustatud dermatiidi korral. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Fenbendasool
05.10.2018
QP52AC13 Tablett, 500 mg Koer Giardioosi raviks kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Fludrokortisoon
11.10.2018
H02AA02 Tablett, 0,1 mg Koer Addison´i tõbi (hüpoadrenokortitsism) kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Furosemiid
10.03.2020

QC03CA01 Tablett, 10 mg Koer, kass Hüdrotooraksi, hüdroperikardi, astsiidi ja tursete ravi, eriti juhtudel, mis on seotud südamepuudulikkuse ja neerufunktsiooni häiretega. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Furosemiid
11.06.2020

C03CA01 Suukaudne lahus, 10 mg/ml Koer, kass Hüdrotooraksi, hüdroperikardi, astsiidi ja tursete ravi, eriti juhtudel, mis on seotud südamepuudulikkuse ja neerufunktsiooni häiretega. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Fütomenadioon
07.10.2019
QB02BA01 Tablett, 50 mg Koer Antikoagulandimürgistuse suukaudne ravi pärast parenteraalset ravi kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Imidokarb
11.10.2018
QP51EX01 Süstelahus, 85 mg/ml Koer Babesioosi ravi kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Kasside 

inaktiveeritud panleukopeenia viirus, kasside inaktiveeritud kalitsiviirus ja kasside inaktiveeritud herpesviirus (kasside rinotrahheiidi viirus)

19.04.2022
QI06AA81 Süstesuspensioon, 1 annus/1 ml Kass Kasside aktiivseks immuniseerimiseks panleukopeenia, kalitsiviroosi ja viirusliku rinotrahheiidi vastu. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Keskmise toimeajaga seainsuliin
9.10.2018
QA10AC03 Süstesuspensioon, 40 RÜ/ml Koer, kass Suhkurtõbi (Diabetes mellitus) koertel ja kassidel kuni müügiloale vastava pakendi kättesaadavuseni Leitav ravimiregistrist
Kloortetratsükliin
18.04.2019
S01AA02 Silmasalv, 10 mg/g Kass Konjunktiviidi raviks kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Marutaudiviiruse glükoproteiin G geeni ekspresseeriv rekombinantne kanaarilinnu rõugeviirus (tüvi vCP65) 28.05.2021

QI06AD08 Süstesuspensioon, 1 annus/1 ml Kass

Kasside aktiivne immuniseerimine alates 12. elunädalast hoidmaks ära marutaudi viiruse poolt põhjustatud suremust.

kuni müügiloale vastava pakendi kättesaaadavuseni Leitav ravimiregistrist
Medroksüprogesteroon
20.11.2018
QG03DA02 Süstesuspensioon, 50 mg/ml Koer Inna edasilükkamine ebasoovitava tiinuse vältimiseks kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni Leitav ravimiregistrist

Medroksüprogesteroon
22.05.2019

QG03DA02 Tablett, 5 mg Koer, kass Pikaajaline inna edasilükkamine kassidel. Lühiajaline inna katkestamine koertel. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Prasikvanteel
18.01.2019
QP52AA01 Süstelahus, 56,8 mg/ml Koer, kass

Koer: Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis infestatsiooni raviks
Kass: Taenia taeniaeformis ja Dipylidium caninum infestatsiooni raviks

kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Prednisoloon
21.05.2019
QH02AB06 Tablett, 50 mg Koer Autoimmuunhaigused kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Spiramütsiin+metronidasool
13.02.2019
QJ01RA04 Tablett, 750000 TÜ + 125 mg Koer Spiramütsiinile ja metronidasoolile tundlike mikroorganismide põhjustatud suuõõne infektsioonid kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni Leitav ravimiregistrist
Sukralfaat
11.06.2018
A02BX02 Tablett, 1 g Koer, kass Gastrointestinaal haavandite ja gastroösofagaalrefluksi ravi. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Sulfadiasiin+trimetoprim
11.11.2020
QJ01EW10 400 mg + 80 mg, tablett Koer Trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Sulfadiasiin+trimetoprim
11.11.2020
QJ01EW10 100 mg + 20 mg, tablett Koer Trimetoprimi ja sulfadiasiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi. kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Trilostaan
18.01.2019
QH02CA01 Kõvakapsel, 10 mg Koer Pituitaar- ja adrenaalsõltuva
hüperadrenokortitsismi (Cushingi haigus ja sündroom) raviks
kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Trilostaan
14.11.2017
QH02CA01 Kõvakapsel, 30 mg Koer Pituitaar- ja adrenaalsõltuva
hüperadrenokortitsismi (Cushingi haigus ja sündroom) raviks
kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Trilostaan
13.11.2017
QH02CA01 Kõvakapsel, 60 mg Koer Pituitaar- ja adrenaalsõltuva
hüperadrenokortitsismi (Cushingi haigus ja sündroom) raviks
kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni
Tsüklosporiin
22.07.2020
QS01XA18 Silmasalv 2 mg/g Koer Kuiva silma sündroom (keratoconjunctivitis sicca) ja krooniline pindmine keratiit kuni müügiloaga ravimi kättesaadavuseni

Viimati uuendatud: 26.05.2023