• English
  • Eesti

Ravimiameti klientide rahulolu uuring 2018

06.08.2018
Printer-friendly version

Ravimiametis on klientide rahulolu-uuringuid läbi viidud neljal korral (2007, 2011, 2015 ja 2018).

2018. aasta uuringus osales 523 vastajat 2143-st kutsutust. Küsitletud klientidest kõige suurema osa moodustasid apteekrid (33%), perearstid (20%) ja eriarstid (19%) – kokku 72 % klientidest. Kõige sagedamini suhtlevad Ravimiametiga müügiloa hoidjad – 88% müügiloa hoidjatest suhtleb iga nädal või korra kuus.

Kliendid hindasid uuritavaid valdkondi skaalal 1 – 5, kus kasutatud metoodika järgi hinnangud vahemikus 4 - 5 on „suurepärased“, 3,5 - 4,4 on „head“, 2,5 - 3,4 on „rahulavad“ ja 1 – 2,4 „vajab parandamist“. Üldiselt on hinnangud uuringus käsitletud teemadele väga head või head. Kõige paremad hinnangud on antud osakondade tööle ja telefoni üldnumbri teenindusele – mõlema hinnangud 4,6 punkti 5-st.

Erinevat liiki teabe kättesaadavust hinnati vahemikus 4,0-st kuni 4,4-ni, keskmine hinnang võrreldes eelmise uuringuga on paranenud 0,1 punkti võrra. Kõige paremini hinnati info kättesaadavust ravimiohutuse  ja Ravimiameti kui organisatsiooni kohta.

Kodulehel oleva teabe arusaadavust hinnatakse keskmiselt 4,4 punktiga. Hinnangud kodulehel oleva teabe arusaadavusele ja kodulehelt vajaliku teabe leidmisele on eelmise uuringuga võrreldes paranenud 0,1 punkti võrra.

Keskmine hinnang kliendiportaali kasutatavusele on 4,4 ja see on kasvanud eelmise uuringuga võrreldes 0,2 punkti võrra.

Üldine rahulolu Ravimiameti telefoni üldnumbri teenindusega on püsivalt väga hea: 4,6 punkti.

Keskmiselt hinnatakse Ravimiameti osakondade töötajate tööga seotud aspekte hindega 4,6. Kõige kõrgemalt hinnatakse töötajate viisakust (hinnang 4,8), pädevust ning abivalmidust (hinnang mõlemal 4,7).

Uuringu raportit saab lugeda SIIT, lühikokkuvõte uuringu tulemustest on raporti lehekülgedel 5-6.

Täname kõiki vastajaid meile pühendatud aja ja tähelepanu eest. Meil on hea meel, et Teie arvamus ja hinnang meie tööle on tõusnud iga uuringuga. Tänu uuringutele oleme leidnud mitmeid muutmist vajavaid kohti meie tegemistes, mida oleme ka võimaluste piires järjepidevalt paremaks teinud. Oleme tänulikud ka jooksva konstruktiivse tagasiside eest Ravimiameti veebilehe vahendusel.

Käesoleva uuringu läbiviimisel, andmetöötlusel ja kokkuvõtte tegemisel oli meie koostööpartneriks HeiVäl Consulting. Täname meeldiva, kiire ja konstruktiivse koostöö eest!