• English
 • Eesti
UudisedUudised

Ravimiameti järelevalvetegevused 2018. aasta I poolaastal

10.07.2018
Printer-friendly version

Ravimite käitlemise järelevalve

Ravimireklaami järelevalve

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete käitlemise järelevalve

Bioloogiliste preparaatide järelevalve

Eestis kasutatavate ravimite kvaliteedi järelevalve

 

Ravimite käitlemise järelevalve

Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite käitlemise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes ning teistes ravimite käitlemiskohtades (tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad, müügiloa hoidjad jt).

2018. aasta I poolaastal tehti inspektsioone, sh järelkontrolle järgmiselt:

 • 76 üldapteegis ja nende haruapteekides, sh 19 järelkontrolli;
 • 2 haiglaapteegis;
 • 6 hulgimüügiettevõttes, sh 1 järelkontroll;
 • 5 ravimite tootmiskohas;
 • 11 tervishoiuteenuse/hoolekandeteenuse osutaja juures;
 • 1 veterinaarteenuse osutaja juures;
 • 21 ettevõtte ruumide ja tingimuste ülevaatust enne ravimi käitlemise tegevusloa andmist.

Apteekide järelevalves tehti 76 inspektsiooni, millest järelkontrolle oli 19. Järelevalves pöörati jätkuvalt tähelepanu odavamate ravimite (ravimid, millele on kehtestatud piirhind ja sõlmitud hinnakokkulepe, edaspidi hinnakokkulepperavimid) kättesaadavusele. Hinnakokkulepperavimite müügilolekut kontrolliti 73 apteegis. Neist 49 apteegis olid kontrollitud osas kõik hinnakokkuleppe­ravimid müügil (keskmiselt tehti kontroll igas apteegis ca 31 toimeaine osas). Ühe kuni kahe toimeaine osas puudus hinnakokkulepperavim 18 apteegis, kolme kuni nelja toimeaine osas 6 apteegis (kolm – Nautica Keskuse Südameapteegis, Laulasmaa Apteegis ja Järva-Jaani Apteegis; neli – Ülikooli Apteegi Kuressaare Apteegis, Jõhvi Perearstikeskuse Apteegis, Vana-Vigala Apteegis) Enamuses apteekides on juurutatud süsteem, et tagada hinnakokkuleppega ravimite müügilolek. Järelevalves ei tuvastatud ühtegi apteeki, kus oleks puudunud rohkem kui neli hinnakokkulepperavimit. Apteekidele, kus sellele vaatamata ei ole hinnakokkulepperavimite kättesaadavus tagatud, pöörab Ravimiamet järelevalves enam tähelepanu.

Ravimite sihipärase ja ratsionaalse tarbimise tagamiseks on apteekril ravimit väljastades kohustus kasutajat nõustada – seda nii retsepti- kui käsimüügiravimite osas. Kontrolli tulemusena võib öelda, et hinnanguliselt on nõustamise kvaliteet apteekides hea. 2018. aasta I poolaastal kontrolliti inspektsioonide ajal ravimialast nõustamist 49 apteegis, neist vaid ühes apteegis oli nõustamisel puudujääke – nõustamisel ei pööratud tähelepanu silmatilkade õigele kasutamisele. Nõustamise kontrollimisel hinnati ka apteekri teadlikkust ravimite tarnehäirete või müügi lõpetamise  ja Ravimiameti kodulehel avaldatud ravimiohutusalase teabe osas ning selle teabe edastamist patsiendile. Järelevalves pöörati tähelepanu ka retsepti- kui käsimüügiravimite koos kasutamisele (võimalikud koostoimed).

Järelevalve keskmes oli ka apteegi klienditeenindajate ja konsultantide tegevus – apteekides tuleb tagada, et farmaatsiaalase hariduseta isikud ei soovitaks ega väljastaks kliendile ravimeid.

2015. aasta 1. jaanuarist kehtib nõue apteekrite erialaseks koolitamiseks vähemalt 40 tunni ulatuses kahe aasta jooksul. Nõudele on järjepidevalt tähelepanu pööratud. 2018. aasta esimeses pooles on tehtud vaid kahes apteegis (kolme töötaja osas) ettekirjutus koolitusnõude mittetäitmise osas. Valdavas osas kontrollitud apteekidest on töötajaid koolitatud nõutavas mahus.

Kokkuvõttes olid sagedasemad rikkumised apteekides seotud kvaliteedisüsteemi rakendamisega (nt tööeeskirjad ei olnud ajakohased, vastutavad isikud olid määramata, apteegi juhataja ei olnud töötajatele tutvustanud õigusakte ja õigusaktides tehtud muudatusi). Mitmes apteegis puudusid mõned hinnakokkulepperavimid. Üksikutel juhtudel ei kasutatud apteegi ruume sihipäraselt või apteegiruumid vajasid remonti (nt praod seintes, laes). Mõnes apteegis ei olnud piisavas koguses töövahendeid ravimite valmistamiseks ning esines olukordi, kus klienditeenindaja nõustas ravimite alal, kuid otsest ravimite väljastamist klienditeenindaja poolt ei täheldatud.

Ettekirjutus apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajale tehti 6 inspektsiooni järgselt. Ettekirjutusi tehti kvaliteedisüsteemis esinevate puuduste, hinnakokkulepperavimite puudumise, koolitusnõude mittetäitmise, ravimite säilitamistingimuste ja apteegiruumide vastavuse osas.

Ravimite hulgimüügiettevõtete inspekteerimisel lähtutakse Euroopa Liidus kehtivatest headest turustamis­tavadest - Good Distribution Practice, GDP. GDP-le vastavuse inspektsioone tehti kuues ettevõttes, millest üks oli järelkontroll. Järelevalve käigus leiti mittevastavusi:

 • kvaliteedisüsteemi rakendamisel (nt tööeeskirjad olid ajakohastamata või ei kajastanud kõikide toimingute tegemist, puudus regulaarne süsteem eeskirjade ja tööprotsesside ülevaatuseks, kvaliteediriskid olid hindamata, puudus töötajate koolitusplaan, tarnijate kvalifitseerimine oli dokumenteerimata);
 • temperatuuritingimuste kontrollimisel (nt temperatuuride kaardistamised laoruumis olid tegemata, külmakastid olid valideerimata, puudusid juhendid külmakastide pakkimiseks);
 • transpordikorralduses (nt transporditingimused olid dokumenteerimata, puudus transpordi­marsruutide riskihindamine, autojuhtid olid koolitamata, kauba vaheladustamise kohad olid kontrollimata);

Seni ei ole Ravimiametil olnud põhjust kontrollitud tegutsevatele hulgimüüjatele keelduda GDP sertifikaadi väljastamisest (puuduste korral antakse sertifikaat pärast nende kõrvaldamist).

Ravimitootjate ja -pakendajate inspekteerimisel lähtutakse Euroopa Liidus kehtivatest headest tootmistavadest - Good Manufacturing Practice, GMP. GMP-le vastavuse inspektsioone tehti viies ettevõttes. Hinnangud olid positiivsed, arvestades ettevõtete tegevuskavasid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks. Ettevõtetel on varasem kogemus GMP reeglite rakendamises; ohtlikke mittevastavusi inspektsioonidel ei tuvastatud. Lähtudes suundumustest maailmas, vaadatakse inspektsioonides põhjalikumalt näiteks toime- ja abiainete kvaliteedikontrolli ja tarnijate haldust, stabiilsuse jätku-uuringuid, laborianalüüside andmete säilitamist ja töötlemist.

Tervishoiuteenuse/hoolekandeteenuse osutajate kontrollimisel esines puudusi ravimite säilitamisel ja arvestuse pidamisel. Näiteks ei säilitatud ravimeid lukustatavas ruumis või -kapis, ravimite säilitamisel ei kontrollitud temperatuuritingimusi, ravimite kohta ei peetud nõutavate andmetega arvestust, eraldamata olid aegunud ravimid. Ettekirjutus tehti neljale hoolekandeteenuse osutajale.

Veterinaarteenuse osutajate kontrollimisel esines puudusi ravimite säilitamisel ja arvestuse pidamisel. Aegunud ravimid olid kasutamiskõlbulikest eraldamata. Ettekirjutus tehti ühele veterinaar­teenuse osutajale.

 

Ravimireklaami järelevalve

Ravimiamet teeb ravimireklaamialast järelevalvet eesmärgiga edendada ravimite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist, et seeläbi kaitsta inimeste ja loomade elu ja tervist ning majanduslikke huve. Lisaks ravimite kohta avalikustatud teabele, on ravimireklaamiga võrdsustatud ka ravimi näidiste andmine, ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamine kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetused ja muud meelitusvahendid.

Ravimireklaamile kehtivad reklaamiseaduses sätestatud põhi- ja üldnõuded, erinõuded on toodud ravimiseaduses. Ravimiamet jälgib perioodikas, televisioonis, raadios, internetis, apteekides ning mujal avalikustatud ravimireklaami vastavust nõuetele. Inspektsioone tehakse ravimi müügiloa hoidjate korraldatud või nende toetatud üritustel ning müügiloa hoidjate juures raviminäidiste käitlemise ja arstidele ning erialaorganisatsioonidele antud toetuste vastavuse kontrollimiseks.

Kokku tehti 2018. aasta I poolaastal 4 inspektsiooni, mille raames kontrolliti müügiloa hoidjate juures ravimireklaami nõuete täitmist. Poolasta jooksul koostati ravimireklaamialaste rikkumiste lõpetamiseks kokku 11 ettekirjutust, neist üheks seoses ravimireklaami aruande tähtajaks esitamata jätmisega ja kaks seoses reklaammaterjalidega. Kõik rikkumised kõrvaldati ettekirjutuses määratud tähtajaks.

Vähemoluliste mittevastavuste osas hoiatati reklaami tellijaid poolaasta jooksul kokku 15 korral, selgitati rikkumise sisu ning anti võimalus reklaam seadusega kooskõlla viia.

Lisaks järelevalvetegevustele kooskõlastas Ravimiamet ühe vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaania (puukentsefaliit) ning muudatused ühe varasema kampaania osas. Ravimiamet analüüsis müügiloa hoidjate esitatud ravimireklaami aruandeid ning avaldas 01.06.2018 nende põhjal koostatud koondandmed oma veebilehel.

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete käitlemise järelevalve

Ravimiamet teeb järelevalvet narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete käitlemise üle õppe- ja teadusasutustes, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes ning teistes ettevõtetes, kes omavad nende ainete käitlemise õigust.

Kokku tehti 2018. I poolaastal narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete valdkonnas 4 inspektsiooni. Nendest 2 inspektsiooni viidi läbi õppe- ja teadusasutustes seoses narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemisega ning 2 inspektsiooni lähteaineid käitlevates ettevõtetes.

Inspektsioonides pöörati tähelepanu õigusaktide täitmisele. Puudusi esines kliendi­deklaratsioonides, turvameetmete piisavuses ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemise puhul ainete üle arvestuse pidamises. Ettekirjutusi ega väärteo-otsuseid  2018. I poolaastal ei tehtud.

 

Bioloogiliste preparaatide järelevalve

Ravimiamet teeb järelevalvet bioloogilisi preparaate tootvate ettevõtete ja bioloogilisi preparaate inimeste ravimiseks kasutavate tervishoiuteenuse osutajate üle. Bioloogilised preparaadid on: veri ja verekomponendid, plasmaderivaadid, vaktsiinid, monoklonaalsed antikehad, geeniteraapia ravimid, somaatilise rakuteraapia ravimid, koetehnoloogilised tooted ning inimpäritolu või ksenogeensed rakud, koed ja elundid, mida kasutatakse inimestel haiguste ravis.

Eestis on tegevusluba üheksal rakkude, kudede ja elundite hankimise ja/või käitlemisega tegeleval ettevõttel (mõnel tervishoiuasutusel on tegevusloal mitu tegutsemiskohta ja tegevusala). Eestis on hangitavateks ja käideldavateks rakkudeks ja kudedeks: vereloome tüvirakud, terapeutilised rakud (T-lümfotsüüdid ja perifeerse vere mononukleaarsed rakud), rasvkoe tüvirakud, kondrotsüüdid, perifeerse vere dendriitrakud, sugurakud ja embrüod, skeletisüsteemi koed, nahk, silma sarvkest ja amnionimembraan ning vaskulaarkude. Hangitakse ja käideldakse ka järgmisi elundeid: neerud, maks, kopsud, kõhunääre ja süda. Eestis on tootmise tegevusluba kuuel vere käitlemise ettevõttel.

2018. aasta esimesel poolaastal tehti kolm inspektsiooni rakke ja kudesid hankivasse ja käitlevasse tervishoiuasutusse (kontrolliti silma sarvkesta, amnionimembraani, vaskulaarkoe ja rasvkoe tüvirakkude hankimist ja käitlemist ning sugurakkude ja embrüote hankimist ja käitlemist). Lisaks inspekteeriti ühte verekeskust.

Vaktsiinide ja inimverest valmistatud preparaatide järelevalve hõlmab iga-aastast Eestisse toodud partiide koondaruande esitamist Euroopa Ravimite kvaliteedikontrolli direktoraadile (EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare). Ravimiamet kontrollib vaktsiinide ja inimverest valmistatud ravimite kvaliteeti ja ohutust. Kõik Eesti turul müüdavad vaktsiinid ja inimverest valmistatud ravimite partiid peavad omama OCABR (Official Control Authority Batch Release) sertifikaati, mis näitab, et ravimi partii on läbinud nii tootja kui ka ravimikontrolli laborite koostöövõrgustiku (OMCL - Official Medicines Control Laboratory) kontrolli.

Bioloogiliste preparaatide järelevalve osaks on ka raskete kõrvaltoimete ja kõrvalekallete hindamine. Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise raskete kõrvaltoimete ja kõrvalekallete teatisi laekus Eesti hankijatelt ja käitlejatelt 2018. aasta esimesel poolel kokku üheksa. Neist ühel juhul oli tegemist positiivse mikrobioloogiaga luusiirikutel, mis läksid seetõttu hävitamisele. Ülejäänud kaheksast ohujuhtumist teavitasid sugurakkude ja embrüote käitlejad. Ühel juhul teatati subperitoneaalsest veritsusest pärast munarakkude hankimist, ühel juhul parema munasarja abstsessist pärast munarakkude hankimist. Mõlemad patsiendid paranesid täielikult. Ülejäänud kuue juhtumi puhul oli tegemist kunstliku viljastamise järgse munasarjade hüperstimulatsiooniga, kõik patsiendid paranesid.

Verekäitlejatelt saabus Ravimiametile 2018. aasta esimesel poolaastal 32 ohujuhtumi esmast teatist. Neist 14 juhul teavitati vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raskest kõrvaltoimest või selle kahtlusest, mis olid seotud immunoloogilise hemolüüsi, vereülekandest tingitud akuutse kopsude kahjustuse või anafülaksiaga. Osade juhtumite korral kaasati täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks immunohematoloogia referentlabor, kes tuvastas ka tekkinud antikehad ning andis soovitusi edasisteks verekomponentide sobitamisteks.

Viiel juhul teavitati trombotsüütide kontsentraadi mikrobioloogiliste uuringute positiivsest tulemusest, millest ühel juhul näitas edasisine uurimine, et tegemist oli valepositiivse vastusega. Verekomponentide mikrobioloogiliste uuringute tulemused olid väljastamise hetkel negatiivsed ja patsientidel need juhtumid kõrvaltoimet ei põhjustanud.

Kolmteist ohujuhtumit käsitlesid korduvdoonorite positiivset või määramatut vereanalüüsi tulemust nakkustekitaja markerite suhtes (HIV, süüfilise tekitaja Treponema pallidum, B- või C-hepatiidi viirus). Nakkustekitajate suhtes positiivseks või määramatuks osutunud verekomponendid hävitati ja neid ülekandeks ei kasutatud. Lisaks kontrolliti vajadusel üle ka nende doonorite vähemalt viimase kolme aasta vereloovutused. Kõikide lõpetatud tagasivaateprotseduuride käigus kontrolliti doonorite eelnevate vereloovutuste säilitusproove. Ühel juhul osutus doonori eelmise loovutuse säilitusproov B-hepatiidi markerite suhtes positiivseks. Tulemusest teavitati haiglat, kellele doonoriga seotud komponente oli väljastatud. Patsientidele B-hepatiidi ülekandumist ei tuvastatud.

 

Eestis kasutatavate ravimite kvaliteedi järelevalve

Ühe osa Ravimiameti järelevalvest moodustab ravimite laboratoorne kvaliteedikontroll. Laboratoorne kontroll näitab, kas Eestis müüdavad või müügile tulevad ravimid vastavad kvaliteedinõuetele. Kuigi ravimitootjad kontrollivad oma toodangu iga partii kvaliteeti, teeb Ravimiamet Eestis müüdavate ravimite pistelist kvaliteedikontrolli, lisaks kontrollitakse müügiloaga ravimite pakendi ja infolehe vastavust Ravimiametis kinnitatule. Järelevalve on oluline ka võltsingute tuvastamiseks.

2018. aasta I poolaastal analüüsiti Ravimiameti laboris kokku 56 ravimit.

Euroopa Liidu liikmesriikide koostöös saadi täiendavalt andmeid 131 Eestis müügiluba omava ravimi analüüsitulemuste kohta.

- Müügiloaga ravimid

Müügiloaga ravimeid analüüsiti I poolaastal Ravimiameti laboris 17 korral.   

Uuriti järgmisi ravimeid: zoledroonhapet sisaldavad infusioonilahuse kontsentraadid ja infusioonilahus;  meloksokaami sisaldavad süstelahused (nii humaan- kui ka veterinaarravimid); melatoniini sisaldavad tabletid; tiamiini, püridoksiini, tsüanokobalamiini ja lidokaiini sisaldav süstelahus ning budesoniidi ja formoterooli sisaldavad inhalatsioonipulbrid. Kõik uuritud ravimid vastasid kvaliteedinõuetele.

Analüüsimise käigus tuvastati muuhulgas, et ühel korral ei olnud ravimi pakendit ja infolehte kaasajastatud, müügilubade osakond teavitas müügiloa hoidjat kõrvalekaldest ja vajadusest infot kaasajastada.

- Rahvusvahelise koostöö raames tehtud analüüsid

Ravimiameti labor kuulub Ametlike ravimikontrolli laborite (OMCL) koostöövõrgustikku. Koostöö raames jagatakse analüüsikoormust erinevate liikmeslaborite vahel ning toimub proovide ja analüüsitulemuste vahetamine vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud protseduuriga (MRP/DCP) registreeritud ravimite valdkonnas. Ravimiameti laboris analüüsiti  2018. aasta I poolaastal kaks MRP/DCP ravimit. Kokku analüüsiti OMCL koostöövõrgustikus 2018. aasta I poolaastal 131 MRP/DCP ravimit, mille müügiloaprotseduuris on Eesti olnud viidatav või kaasatud riik (36 MRP- ja 95 DCP-ravimit; 116 inimestel kasutatavat ravimit ja 15 veterinaarravimit). Analüüsitud ravimitest vastas kvaliteedinõuetele 122 ravimit. Kuuel proovil oli probleeme pakendi märgistuse või infolehega. Kvaliteedinõuetele ei vastanud 3 ravimit: ühel ravimil olid tableti osadeks jagamise testi tulemused mittevastavad, teisel ei vastanud süstesuspensiooni korral kvaliteedinõuetele resuspendeeritavuse test ja kolmandal olid infusioonilahuses pruunid kristallid. Viimaste puhul ei olnud tegemist Eesti turult analüüsiks võetud ravimitega.
Saadav info on ka üheks sisendiks labori töö planeerimisel.

Nii riikliku müügiloaga ravimite kui ka müügiloata ravimite analüüsil jagatakse võimalusel analüüsikoormust Läti ja Leedu Ravimiameti laboritega. 2018. aastal vahetati analüüsiplaane ning selle tulemusena saadeti I poolaastal Eestist üks proov Lätti analüüsiks ning ka II poolaastal on plaanis proove vahetada.  

- Müügiloata ravimid

Arstide ja erialaseltside taotluste alusel sissetoodavaid müügiloata ravimeid analüüsiti 2018. aasta I poolaastal 31 korral, kõik uuritud ravimid olid inimestel kasutatavad ravimid. Neist neli ei vastanud kvaliteedinõuetele: kolmel korral oli probleemiks süstelahuse maht ning ühel korral ei vastanud ravim nõuetele kuivatuskao testi osas.

Analüüsiti järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimeid: norepinefriin (süstelahused, infusioonilahused ja infusioonilahuse kontsentraadid); baklofeen (tabletid); etambutool (tabletid); dimedrool (tabletid ja süstelahus); fenüülefriin (süstelahus ja silmatilgad); askorbiinhape, püridoksiin, teofülliin, verapamiil ja nandroloon (süstelahused), aminokaproonhape (infusioonilahus), kaaliumkloriid (toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid), timolool (silmatilgad), oksatsilliin (süstelahuse pulber), naatriumaminosalitsülaat (suukaudse lahuse pulber), paraaminosalitsüülhape (gastroresistentsed graanulid).

- Apteegis valmistatud ravimid

Ravimiamet võtab ravimeid või puhastatud vett analüüsiks järelevalve käigus või vajadusel teeb apteegile korralduse  ravimite või puhastatud vee analüüsiks saatmiseks.

Apteegis valmistatud ravimeid analüüsiti 2018. aasta I poolaastal 2 korral, mõlemad ravimid vastasid kvaliteedinõuetele.

Apteegis valmistatud puhastatud vett kontrolliti 5 korral ning kahel korral ei vastanud tulemused Euroopa Farmakopöa nõuetele. Apteeke on teavitatud ning nad on võtnud kasutusele meetmeid mittevastavuste kõrvaldamiseks.