• English
 • Eesti

Prioriteedid

14.05.2017
Printer-friendly version

Eesti prioriteedid

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise moto on „Ühtsus tasakaalu kaudu“. Usume, et Euroopal on piisavalt palju ühist, leidmaks edukalt lahendused kõigile väljakutsetele ning kasutamaks ära kõiki meie ees avanevaid võimalusi. Peame hõlbustama avatust nii meie majanduses kui ka ühiskonnas, kindlustades samas turvalisuse ja julgeoleku. Eesti kui eesistujariigi ülesanne on leida tasakaal liikmesriikide erinevate seisukohtade traditsioonide ja huvide vahel, et saavutada Euroopa kodanike jaoks parim võimalik tulemus.

Eestil kui eesistujariigil on neli prioriteeti:

Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa

Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa tähendab teadmistepõhist majanduskasvu ja konkurentsivõimet toetava ettevõtluskeskkonna arendamist.

Selleks on fookuses:

 • Euroopa Liidu põhivabaduste - kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise kaitsmine ja edendamine
 • võimalikult lihtne teenuste osutamine, ettevõtlusega alustamine Euroopa Liidus ning kaubandusläbirääkimiste edendamine
 • uute rahastamisvõimaluste loomine ettevõtetele ja stabiilne pangandus
 • stabiilse ja toimiva elektrituru ning tarbijatele mitmekesisemate võimaluste loomine
 • ausa konkurentsi tagamine takistades maksudest kõrvalehoidmist.

 

Turvaline ja kaitstud Euroopa

Vaid ühiselt tegutsedes ja välispoliitilist ühtsust hoides suudab liit tagada oma elanike turvalisust ning täita oma rolli rahvusvahelisel areenil, et suurendada heaolu, rahu ja stabiilsust.

Selleks on fookuses:

 • terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse, sisejulgeoleku ning välispiiride kontrolli tugevdamine koostöö ning kaasaegsete infosüsteemide abil
 • rändekriisi ohjamine ja varjupaigasüsteemi reform
 • idapartnerite toetamine ja EL-ile lähemale toomine
 • Euroopa kaitsekoostöö, kaitsekulutuste kasv ja EL-NATO partnersuhete arendamine.

 

Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine

Euroopa peab kaasa minema tehnoloogilise arenguga, mis muudab läbivalt elanike, ettevõtete ja riikide igapäevaelu.

Selleks on fookuses:

 • piiriülese e-kaubanduse ja e-teenuste arendamine tarbijatele, tootjatele ja ettevõtetele
 • kaasaegne, kättesaadav ja turvaline elektrooniline side üle Euroopa ja keskkond uute teenuste pakkumiseks
 • piiriülesed avalikud e-teenused asjaajamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks.

Kaasav ja kestlik Euroopa

Kaasav ja kestlik Euroopa toetab võrdsete võimaluste loomist oskuste arendamiseks ja kvaliteetseks hariduseks, töötamiseks ja teenustele ligipääsuks. Kestlik Euroopa hoolib ja panustab ka puhtamasse elukeskkonda.

Selleks on fookuses:

 • reeglite uuendamine, et toetada töötajate ja isikute vaba liikumist
 • võrdsete võimaluste tagamine tööturul ja ühiskonnaelus
 • puhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamine.