• English
 • Eesti

Põhinõuded. Tootmine. GMP Part I – Basic Requirements for Medicinal Products Chapter 5 Production

03.02.2015
Printer-friendly version

Chapter 5 on täiendatud ning avaldatud uue versioonina:

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/chapter_5.pdf

Uus versioon kohaldus 1. märtsist 2015, välja arvatud toksikoloogilise hindamise nõue, mille tähtajad on Chapter 5 leheküljel 2.
 

Muudatused on kolmes valdkonnas:

 • Ristsaastumise vältimine (punktid 5.17-5.21).
  Ristsaastumise vältimise alaosa räägib nüüd riskide juhtimisest, sh riskihindamisest, mille järeldused on aluseks vajalike tehniliste lahenduste ning meetmete valikul. Alaosa kohaldatakse koos GMP Chapter 3-ga (punkt 3.6 ristsaastumise kohta).
  Riskijuhtimine peab kaasama toksikoloogilise hindamise; juhend selleks – nn toxicological tool – on koostatud Euroopa Ravimiameti (EMA) tasandil kolme EMA komitee ühise guideline’ina (komiteed: CHMP (inimtervishoiu ravimid), CVMP (veterinaarravimid), SWP (ohutus)).

  Toxicological tool = “Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities
  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/11/WC500177735.pdf
  Toxicological tool hakkab kehtima 1. juunist 2015, kuid tegeliku rakendamise jaoks on juhendis eraldi alaosa 7. Implementation.
   
 • Lähtematerjalide ning pakkematerjalide haldus ja kontrollimine (punktid 5.27-5.30, 5.35 ja 5.36, 5.45).
  Meenutuseks: lähtematerjalid on toime- ja abiained ning teised ained, mida kasutatakse ravimi tootmisel; pakkematerjalid on kõik ravimi pakendamisel kasutatavad materjalid välja arvatud tarnimiseks/transpordiks kasutatavad materjalid (mõistete osas muudatusi ei ole tehtud).
  Ravimite tootmise tegevusloa omajal on kohustus kvalifitseerida kõiki lähtematerjalide tootjaid ja tarnijaid. Kvalifitseerimise põhjalikkus määratakse riskihindamisega.
  Lisatud on nõue, et toimeaine tarneahel peab olema jälgitav.
  Lisatud on nõue, et toimeaine tootjaid ja turustajaid tuleb auditeerida; veterinaarravimite tootmise korral riskipõhiselt (auditi nõue ei ole iseenesest uus, kuid GMP Guideline’i tekstis ei ole seda varem esinenud).
  Abiainete tarnijaid tuleb sobivalt kontrollida, lähtudes riskihindamise tulemustest. Inimtervishoiu ravimite abiainete kohta avaldab Euroopa Komisjon peatselt juhendi pealkirjaga “Guidelines on the formalised risk assessment for ascertaining the appropriate Good Manufacturing Practice for excipients of medicinal products for human use”.
  Lähtematerjalide vastuvõtukontrolli on pikemalt kirjeldatud nn vähendatud testimise aspektist (reduced in-house testing). Kui teatud testide osas tuginetakse materjali tootja analüüsisertifikaadile, nimetatakse seda sisuliselt tellimustööks – outsourcing of this testing.
  Pakkematerjalide tootjate ja tarnijate kvalifitseerimise põhjalikkus peab olema sarnane lähtematerjalide süsteemile; vastava sätte sõnastus on nüüd mõnevõrra laiem (uues versioonis p 5.45, senises versioonis 5.40).
  Riskihindamised peavad olema dokumenteeritud, tõendusmaterjalid peavad olema kättesaadavad.
   
 • Tarneraskused (punkt 5.71)
  Peatüki lõppu on lisatud punkt 5.71, mis paneb ravimitootjale ülesande teavitada ravimi müügiloa hoidjat asjaoludest tootmises, mille tagajärjeks võib olla tarneraskus (sõnastus arvestab, et ravimitootja ei pruugi ise olla müügiloa hoidja). Müügiloa hoidjatel on kohustus teavitada tarneraskustest pädevaid asutusi / ravimiameteid.