• English
  • Eesti

Narkootilised ja psühhotroopsed ained ning nende seaduslik käitlemine

29.04.2020
Printer-friendly version

Õigusraamistik

Mis on narkootilised ja psühhotroopsed ained ja mis eesmärgil on neid lubatud käidelda?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine ravimite hulgimüügi ettevõttes

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tootmine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine apteegis

Kiirabi ja päästeasutused

Muud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlejad

Ravimite ja ainete hävitamine

 

Õigusraamistik


Eestis reguleerib narkootiliste ja psühhotroopsete ainete valdkonda narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus, mis kehtestab peamised käitlemisnõuded sellistele ainetele. Täpsemad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, arvestuse ja aruandluse nõuded kajastuvad sotsiaalministri määruses nr 73.

Eestis kuuluvad narkootilised ja psühhotroopsed ained lähtuvalt toimest, kuritarvitamise ja sõltuvuse tekitamise potentsiaalist kuude nimekirja (määruse nr 73 lisa 1). Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjade koostamisel lähtutakse ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsest konventsioonist ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonist ning arvestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kuritarvitamise ja sõltuvuse tekitamise riski suurust.

Sotsiaalministri 04.03.2005 määruses nr 38 on loetletud ravimite hulgiostu õigust omavad õppe- ja teadusasutused, kes võivad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid osta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise ja sisseveo õigusega ravimite hulgimüüjalt.

Sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ lisas 4 on kirjeldatud narkootilised ja psühhotroopsed ained, mille väljakirjutamisel ja apteegist retsepti alusel väljastamisel kehtivad koguselised piirangud.

Ravimiseadust kohaldatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete hulka kuuluvatele ravimitele niivõrd, kuivõrd narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides ei ole reguleeritud teisiti.

 

Mis on narkootilised ja psühhotroopsed ained ja mis eesmärgil on neid lubatud käidelda?


Narkootilised ja psühhotroopsed ained on meeleolu ja käitumist mõjutavad ained, mille tarvitamisega kaasneb kõrgendatud sõltuvuse kujunemise oht. Toimest, kasutusalast ja kuritarvitamise ja sõltuvuse tekitamise potentsiaalist lähtuvalt on narkootilised ja psühhotroopsed ained jaotatud kuude nimekirja (määruse nr 73 lisa 1). Narkootilised ja psühhotroopsed ained on ka nimekirjas märgitud ainete isomeerid, estrid, eetrid ja soolad ning nimetatud aineid sisaldavad ravimid, kui nimetatud määruses ei ole kehtestatud erandit.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine on lubatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või vastavasisuliseks õppeotstarbeks. Käitlemine on  narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, valdamine, vahendamine, tarbimine, kasvatamine, korjamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, pakkimine, säilitamine, hoidmine, laadimine, vedu, sisse- ja väljavedu, transiit ning tasu eest või tasuta tarnimine kolmandale isikule.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded erinevad vastavalt sellele, kas käideldakse arvestusele või eriarvestusele kuuluvaid aineid. Eriarvestusele kuuluvateks narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks on I ja II nimekirjas loetletud ained, VI nimekirjas loetletud ainete rühmadesse kuuluvad ained ning kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena.

Arvestusele kuuluvateks narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks on III ja IV nimekirjas loetletud ained, välja arvatud kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena.

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded


Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded on sätestatud määruses nr 73 ja need kehtivad kõikidele ettevõtetele/isikutele, kes käitlevad neid aineid ettevõtluse või kutsetegevuse raames. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded erinevad vastavalt sellele, kas käideldakse arvestusele või eriarvestusele kuuluvaid aineid.  

Ülevaade peamistest käitlemisnõuetest:

Alljärgnevas tekstis on eraldi välja toodud täiendavad nõuded, mis rakenduvad tootmis- ja hulgimüügiettevõtetele, apteekidele, tervishoiuteenuse osutajatele (sealhulgas veterinaarteenuse ja hoolekandeteenuse osutajatele) või teadusasutustele.

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemine


Kes võivad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid teaduslikul eesmärgil käidelda?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse kuuluvaid aineid ning neid sisaldavaid ravimeid võivad teaduslikul eesmärgil käidelda sellekohast Ravimiameti luba omavad õppe- ja teadusasutused.

Ravimiametilt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemise loa taotlemiseks tuleb täita taotluse vorm ja saata see digiallkirjastatult e-posti aadressile info@ravimiamet.ee või allkirjastatult aadressile Nooruse 1, 50411 Tartu.


Kuidas saavad teadus- ja õppeasutused hankida teaduslikul eesmärgil kasutamiseks mõeldud narkootilisi ja psühhotroopseid aineid?

Ravimite hulgiostu õigust omavad õppe- ja teadusasutused (loetletud määruses nr 38) võivad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid osta ravimite hulgimüüjalt.

Õppe- ja teadusasutused, kellel ei ole ravimite hulgiostu õigust, saavad narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid osta apteegist. Selleks tuleb Ravimiametile eelnevalt saata vabas vormis taotlus, kus märgitakse millist ravimit, millises koguses ja millisest apteegist soovitakse osta. Ravimiamet saadab ostmise loa nii taotlejale kui ka apteeki, kes saab seejärel ravimi teaduslikul eesmärgil kasutamiseks tellida ja väljastada.


Millised on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemise nõuded?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisel teadus- ja õppeasutustes rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad üldised nõuded.

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine ravimite hulgimüügi ettevõttes


Kes võivad käidelda narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid ravimite hulgimüügi korras?

Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid ning neid sisaldavaid ravimeid käidelda juhul, kui ettevõtte tegevusloal kajastub viidatud ainete käitlemise kõrvaltingimus. Kui kõrvaltingimusena on märgitud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine ilma täpsustusteta, siis võib käidelda kõikidesse nimekirjadesse kuuluvaid narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. Kui käitlemisõigus on piiratud, on tegevusloal vastav märge kõrvaltingimuse osas (nt lubatud vaid III ja IV nimekirja ainete käitlemine).

Ravimite käitlemise ja vahendamise tegevuslubade taotlemisest saab lähemalt lugeda siit.


Millised on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded hulgimüügi ettevõtetele?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisel hulgimüügi korras rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad üldised nõuded ning säilitamise ja arvestuse pidamise osas hulgimüüjale kehtestatud nõuded.

Lisaks on hulgimüügiettevõtetel kohustus esitada Ravimiametile kvartaalne aruanne eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete sisse- ja väljaveo ning eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu ja väljastamise kohta. Aruande saab esitada läbi Ravimiameti Kliendiportaali.


Kuidas esitada taotlus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljaveoks?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljaveoloa taotluse saab esitada läbi Ravimiameti Kliendiportaali ning selle peab allkirjastama nende ainete käitlemise eest vastutav või teda asendav isik. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljaveoloa taotlemise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 € (täpsem info siit). Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete väljaveoloa taotlusele tuleb lisada sihtriigi pädeva asutuse väljastatud sisseveoluba väljaveetava saadetise jaoks. Juhul, kui aine ei kuulu sihtriigis narkootiliste või psühhotroopsete ainete hulka, tuleb selle kohta esitada sihtriigi pädeva asutuse kinnitus.


Kellele võivad ravimite hulgimüügi ettevõtted narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omav hulgimüügi ettevõte võib narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada apteekidele ning ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõtetele, kes omavad tegevusloal narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise kõrvaltingimust.

Hulgiostuõigust omavatele teadusasutustele võib teaduslikul eesmärgil käitlemiseks väljastada vaid neid narkootilisi või psühhotroopseid aineid, mille käitlemiseks on Ravimiamet andnud neile loa. Kui hulgimüüjale esitatakse tellimus müügiloata narkootilisele või psühhotroopsele ravimile, tuleb Ravimiametile sisseveoloa taotluse esitamisel märkida, et aine või ravim on teaduslikul eesmärgil kasutamiseks.

Kui soovitakse sisse vedada narkootilist või psühhotroopset ainet, mida varasemalt ei ole Eestis käideldud või mida on käideldud väheses koguses, tuleb Ravimiametist kontrollida, kas aine kasutamiseks on Eestile tellitud vastav kvoot (aine kogus grammides, mida on lubatud Eestis meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil kasutada).

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tootmine


Kes võivad toota narkootilisi või psühhotroopseid aineid?

Narkootiliste või psühhotroopsete ainete tootmiseks meditsiinilisel eesmärgil peab ettevõte omama Ravimiameti välja antud tootmise tegevusluba, millel on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise kõrvaltingimus. Kui kõrvaltingimusena on märgitud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine ilma täpsustusteta, siis võib käidelda kõikidesse nimekirjadesse kuuluvaid narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. Kui käitlemisõigus on piiratud, on tegevusloal vastav märge kõrvaltingimuse osas (nt lubatud vaid III ja IV nimekirja ainete käitlemine).

Narkootiliste või psühhotroopsete ainete tootmiseks väljastab Ravimiamet tähtajalise loa, milles määratakse kindlaks toodetava ravimi kogus ning tootmiseks ettenähtud ajavahemik.

Ravimite käitlemise ja vahendamise tegevuslubade taotlemisest saab lähemalt lugeda siit.


Milliste narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tootmine on keelatud?

Keelatud on unimaguna ja kanepi kasvatamine narkootiliste aine valmistamise eesmärgil ning psilotsiini või psilotsübiini sisaldavate seente kasvatamine.

Põllumajandusliku tootmise eesmärgil ei ole lubatud kasvatada kanepit, mille tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus on üle 0,2%.


Millised on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded tootmisettevõtetele?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tootmisele rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad eelmainitud üldised nõuded ning säilitamise ja arvestamise osas hulgimüüjale sätestatud nõuded. Arvestust tuleb pidada ka kõikide narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tootmisel tekkinud vaheproduktide üle, mis on narkootilised või psühhotroopsed.

Narkootiliste või psühhotroopsete ainete tootmisega tegelevatel ettevõtetel on kohustus esitada Ravimiametile kvartaalne aruanne eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete sisse- ja väljaveo ning eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu ja väljastamise kohta. Aruande saab esitada läbi Ravimiameti Kliendiportaali.


Milliseid aineid on lubatud narkootilise või psühhotroopsete ainete tootmisega tegelevatel ettevõtetel sisse ja välja vedada?

Narkootiliste või psühhotroopsete ravimite tootmise tegevusloa omajal on õigus narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisse- ja välja vedada oma toodangu valmistamiseks ja oma toodangu ulatuses. Kui on määratud eraldi ravimite hulgimüügi eest vastutav pädev isik ja tegevusloal on hulgimüügi kõrvaltingimus, võib ettevõte sisse ja välja vedada ka ravimeid, mille tootja ta ei ole.

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine apteegis


Millised on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded apteegile?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisele apteegis rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad eelmainitud üldised nõuded ning säilitamise ja arvestuse osas apteegile sätestatud nõuded.


Milline apteek võib narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid väljastada?

Kõik apteegiteenuse tegevusloa omajad võivad käidelda narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid (v.a kaugmüügi korras).


Mille alusel ja milliseid narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid võib apteegist väljastada?

Apteegist võib elanikele I ja II nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel, III ja IV nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid võib väljastada ainult retsepti või veterinaarretsepti alusel.

Patsiendile narkootilise ravimi retsepti alusel väljastatava ravimi kogus ei tohi ületada temale üheks kuuks vajaminevat kogust. Kui ravimite väljakirjutamisele ja retsepti alusel väljastamisele on kehtestatud koguselised piirangud, tuleb lähtuda sellest (nt kui narkootiline aine on kantud määruse nr 30 lisa 4, siis võib ravimit väljastada lisas märgitud koguses ning ei tule arvestada ühe kuu kogust).

Kui arst on narkootilist või psühhotroopset ravimit välja kirjutanud suuremas koguses kui lubatud, tuleb arstiga ühendust võtta ning selgitada ravimi väljakirjutamise nõudeid, ühtlasi teavitades arsti, millises koguses ravimit patsiendile väljastati.

Retsepti alusel ei ole lubatud arstil välja kirjutada ja retsepti alusel ei ole apteegil lubatud väljastada ketamiini, esketamiini, fentanüüli, tiopentaali, naatriumoksübaati, alfentaniili, sufentaniili ja remifentaniili sisaldavaid süstitavaid ravimvorme ning buprenorfiini suukaudseid ravimvorme. Kui viidatud ravimeid on välja kirjutatud, tuleb retsept võtta apteeki hoiule ja teavitada Ravimiametit.

Tellimislehe alusel koostatud saatedokumendiga võib narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid apteegist väljastada isikutele, kes omavad nende ravimite käitlemisõigust. Apteek peab käitlemisõiguse enne ravimite väljastamist kindlaks tegema.

Narkootilise ravimi tellimisleht peab lisaks tavaravimi tellimislehel nõutavatele andmetele sisaldama ravimeid hankiva ettevõtte poolt määratud narkootiliste ravimite käitlemise eest vastutava isiku nime ja allkirja.

Eriarvestusele kuuluvad ained võib apteegist väljastada ainult ettevõtte volitatud isikule. Volitusel peavad olema volitatud isiku nimi ja isikukood.

 

Kiirabi ja päästeasutused


Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusest tulenevatest sisse- ja väljaveopiirangutest (sh lubade taotlemise kohustustest) on vabastatud kiirabi, riigi päästeasutuste ning rahvusvahelises transpordis osalevate laevad ja õhusõidukid.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite väljaveol Eesti päästemeeskonna poolt, sealhulgas õppuste raames, peab Päästeamet viivitamatult pärast kaasavõetavate eriluba nõudvate kaupade komplekteerimist esitama Ravimiametile nimetatud kaupade nimekirja. 30 päeva jooksul, alates päästemeeskonna naasmisest Eestisse, peab Päästeamet esitama Ravimiametile taassisseveetud eriluba nõudvate kaupade nimekirja.

Kui eriluba nõudvaid kaupu veab sisse välisriigi päästemeeskond, peab tal kaasas olema päästemeeskonna juhi kinnitatud eriluba nõudvate kaupade nimekiri, mis tuleb nõudmisel esitada Ravimiametile. Päästeamet teavitab Ravimiametit välisriigi päästemeeskonna saabumisest Eestisse.

 

Muud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlejad


Tervishoiuteenuse osutajad, veterinaararsti tegevusloa omajad ning tervishoiuteenust osutavad hoolekandeasutused  võivad käidelda narkootilisi ja psühhotroopseid ained oma kutsetegevuse raames. Apteek võib eelnimetatud isikutele narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada tellimislehe alusel.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisele eelnimetatud isikute poolt rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad eelmainitud üldised nõuded.

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite hävitamine


Ettevõte/isik, kellel puudub õigus käidelda narkootilist või psühhotroopset ainet, on kohustatud tema valduses olevad narkootilised ja psühhotroopsed ained viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile üle andma.

Kvaliteedinõuetele mittevastavate, kõlblikkusaja ületanud, kasutamiseks keelatud või muul põhjusel sihipärase kasutamiseesmärgita narkootilised ja psühhotroopsed ravimid tuleb hävitamiseks viia üldapteeki. Üleantavad ravimid võiksid olla originaalpakendites.

Kõlbmatud narkootilised ja psühhotroopsed ained tuleb hävitamiseks üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele, kes need vahetult peale üleandmist hävitab.