• English
 • Eesti

Lähteainete käitlemise aastaaruanne

04.11.2016
Printer-friendly version

1. ja 2. kategooria lähteainete käitlemise aruanded tuleb Ravimiametile esitada iga aasta 15. veebruariks.

Aruandes märgitakse (kogused kas liitrites või kilogrammides vastavalt aine olekule):

 • Lähteaine laojääk aruandlusaasta alguses (1. jaanuari seisuga)
 • Lähteaine sissetulek (ost, import vms)
  - Eestist ostetud kogused tarnijate kaupa
  - Euroopa Liidu liikmesriigist ostetud kogused riikide kaupa
  - Kolmandatest (EL välistest) riikidest imporditud kogused riikide kaupa
 • Lähteaine väljaminek (müük, eksport, kasutamine vms)
  - Kolmandale isikule müüdud või tarnitud kogused klientide kaupa (iga kliendi arvestuses aasta jooksul)
  - Teise EL liikmesriiki müüdud või tarnitud kogused klientide kaupa
  - Kolmandasse (EL välisesse) riiki eksporditud kogused riikide kaupa
  - Kasutatud kogused
 • Laojääk aruandlusaasta lõpul (31. detsembri seisuga)
 • Aruande koostamise kuupäev, lähteainete käitlemise eest vastutava isiku nimi ja allkiri ning koostaja kontaktandmed

Kui aruandlusaastal ei ole lähteaineid käideldud, palume sellest Ravimiametit informeerida allkirjastatud teatega.

Palume aruanne esitada elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna (e-posti aadressile info@ravimiamet.ee).

Aruande esitamise nõuded on kirjeldatud rakendusmääruse 2015/1013 artiklis 10 ja delegeeritud määruse 2015/1011 artiklis 9.

Täiendav teave Ravimiametist info@ravimiamet.ee või tel 7 374 140.