• English
  • Eesti
UudisedUudised

Kliiniliste uuringute alane konverents Tallinnas – kokkuvõte ja ettekannete slaidid

13.11.2011
Printer-friendly version

 

Ravimiameti ja Ravimitootjate Liidu korraldatud konverents, mis analüüsis kliiniliste uuringute keskkonda Eestis, tõi kokku üle 100 osaleja Eestist ja lähiriikidest. Kliinilised uuringud on ravimiarenduse oluline komponent, mille käigus jääb tervishoiusüsteemi hulgaliselt nii intellektuaalset kui rahalist kapitali. Konverentsi peamine eesmärk oli leida viise, kuidas tagada väikeriikides kliiniliste uuringute jaoks soodne keskkond ja seista vastu uuringute liikumisele Euroopast välja.

Esinejad olid Eestist, Soomest, Ühendkuningriigist, samuti Euroopa Ravimiametist ning rahvusvahelisest uuringuettevõttest Quintiles. Konverentsi tulemusel kogunes hulk ettepanekuid, millest korraldajad koostavad kokkuvõtte ja sõnastavad praktilised sammud. Konverentsi üheks eesmärgiks oli ka uuringute teadvustamine väljaspool nendega tegelejate kitsast ringi ühe tervishoiusektori ekspordiartiklina, selleks tutvustati valdkonda enne konverentsi ka majandusministrile, kes esines konverentsil lühikese videoettekandega.

Dr Seppo Pakkala Helsingi Ülikooli Haiglate uuringuid haldavast ettevõttest (Clinical Research Institute, Helsinki University Central Hospital) tutvustas uuringusuundumusi Soomes ning meetodeid, millega nende läbiviimist seal püütakse hõlbustada. Dr Pakkala kirjeldas uuringute mahu vähenemist ning analüüsis selle põhjusi, eelkõige tuues välja haiglaomanike (Soomes on nendeks maakonnad) vähese arusaamise arendustegevuse tähtsusest ning arstide ülekoormuse. Dr Peeter Padrik (SA Tartu Ülikooli  Kliinikum, Eesti Onkoteraapia Ühing) kõneles uuringuist erialaorganistasiooni vaatenurgast, tuues välja, et onkoloogias on kliinilises uuringus osalemine patsiendi jaoks sageli ravi valikmeetod. Dr Kalev Karu (Medicum) analüüsis kliinilistes uuringutes osalemise kasu suure ambulatoorset tervishoiuteenust osutava ettevõtte seisukohast – Medicum näeb ennekõike kasu tervishoiuteenuse kvaliteedi üldises tõusus ning ka finantsriski maandamises.

Teises sessioonis rääkisid Fergus Sweeney (Euroopa Ravimiamet) ning Zoltan Varga (Quintiles) kliinilise uurimistöö kvaliteedist rahvusvahelises keskkonnas ning dr Toomas Marandi Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel sellest, mida uuringute kvaliteedi edendamiseks saab uuringukeskuses ära teha. Kokkuvõtvas sessioonis rääkis Nigel Whittle (UK Trade & Investment) Ühendkuningriigi kogemusest teadusmahuka ettevõtluse soodustamisel ning kliiniliste rakendusteaduslike uuringute taristu ülesehitamisel, professor Mart Ustav käsitles Eesti võimalusi ja vajakajäämisi, tuues välja puudusi nii sektoris endas, nt labori- ja patoloogiateenistuse kvaliteedi ja kättesaadavuse osas  ning ametnike pädevuse vallas, kui ka riigis üldiselt, nt transpordi ja ühenduste alal, mis takistavad Eesti tervishoiu edukat konkureerimist teadus- ja arendustegevuses. Lõpetuseks kõneles Imre Mürk Arengufondist Eesti tervishoiuteenuste ekspordi üldisest kontseptsioonist ja ravimiuuringute võimalikust kohast selles.

Konverentsil jäid kõlama mõtted uuringute läbiviimist koordineeriva ja edendava võrgustiku vajalikkusest, mis pakuks uuringuhuviga Eesti poole vaatava rahvusvahelise ettevõtte jaoks õigete partnerite leidmise, koostööst nii Eesti tervishoiuasutuste kui Balti riikide vahel, administratiivsete takistuste minimeerimisest ning Eesti tervishoiu IT lahenduste potentsiaali realiseerimisest uuringute soodustamiseks.

Ravimiamet ja Ravimitootjate Liit avaldavad konverentsi kokkuvõtte lähiajal ning edastavad selle teadusmahuka ettevõtluse arendamise eest vastutavatele ametkondadele ja ühendustele. Mõlemad organisatsioonid on valmis olema partneriks ravimiuuringuid edendvatele algautustele Eestis ja regioonis.
 

Programm

Konverentsi ettekanded:

Introduction
Alar Irs, Ravimiamet

Trends in trials – regional and local

Clinical trials in Finland
Seppo Pakkala, Helsingi Ülikooli Keskhaigla kliiniline teadusinstituut

Role of clinical trials in professional development
Peeter Padrik, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Onkoteraapia Ühing

Are there opportunities for trials outside the big hospitals?
Kalev Karu, Medicum

Is good quality enough to win?

Trends in trial quality – European Medicines Agency Update
Fergus Sweeney, Euroopa Ravimiamet

Efforts to ensure quality – Estonian perspective
Toomas Marandi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Trends in trials and the response of the industry to ensure quality
Zoltan Varga, Quintiles

If the size is against you, does innovative thinking help?

Should the government care?
Juhan Parts, majandusminister (video, juurdepääsukood veebilehel on: Juhan Parts)

Increasing Competitiveness in Clinical Research
Nigel Whittle, UK Trade & Investment

Estonian experience: why things work or sometimes don’t
Mart Ustav, Tartu Ülikool, Icosagen (video)

Future trends and outlook of healthcare markets - opportunity for Estonian economy
Imre Mürk, Arengufond