• English
  • Eesti

IT direktorid

14.05.2017
Printer-friendly version

IT juhtide töörühma eesmärgiks on võtta vastu otsuseid ja seisukohti ravimitega seotud IT lahenduste osas, sh

  • Euroopa Liidu ravimiametite võrgustikus on kasutusel ühised andmekogud ja portaalid, mille arengustrateegia otsustatakse IT juhtide kohtumistel – näiteks tsentraalsed andmeaidad, andmevahetusportaalid jne. Tsentraalsed lahendused peavad toetama äriprotsesse, mille reeglid on paika pandud õigusruumis, olema kasutajasõbralikud ning  üles ehitatud parimaid tehnoloogiaid kasutades. Tsentraalsete lahenduste arhitektuur peab olema koosvõimeline, sobima andmevahetuseks nii teiste tsentraalsete andmekogudega kui ka liikmesriikide lahendustega.
  • Uute andmekogude loomisel osalevad analüüsi- ja arendusportsessis riikide IT juhid, et tagada kaasaegse tehnoloogia kasutamine ja nii EL kui liikmesriikide vajadustega arvestamine. Ühine tööjaotus võimaldab kaasata projektides parimad spetsialistid kogu võrgustikust. Eestile kui väiksele ametile, kus IT ressurss on väga piiratud, on selline ühistegevus väga oluline.
  • Töötada välja EL ravimiametite ühine IT strateegia ja järgneva 5 aasta arenduste teekaart ja uuendada seda.
  • Jagada parimaid praktikaid  - erinevate tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine, ühiste infosüsteemide loomine, ühised ärianalüüsid, protsesside optimeerimine jne.

Töörühmas osalevad kõikide EL ravimiametite IT juhid, nii veterinaar- kui inimestel kastutatavate ravimite järelevalveasutused, ning sõltuvalt teemast, võib iga IT juht kaasata eksperte.

Töörühma kohtumine toimub 21.-22. novembril Tartus koos inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühmaga (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, human – CMDh).