• English
 • Eesti

Hoolekandeasutused

22.03.2018
Printer-friendly version

Juhend hooldekodudes ravimite käitlemiseks

 

Ravimiameti juhised hoolekande teenuse osutajatele (edaspidi nimetatud hooldekodu) ravimite hankimise, säilitamise ja arvestuse osas

 • Ravimid ei ole tavakaup ja nende päritolu peab olema teada ja tõendatav ning kasutus jälgitav – ettevõttel peab olema ülevaade ravimivarust ja kasutatud kogustest.
 • Ravimite õige säilitamine tagab ravimi kvaliteetsena püsimise, mis on oluline inimese tervise seisukohast. Valesti säilitatud ravimi toime võib väheneda või muutub ravim toksiliste laguproduktide tõttu ohtlikuks, põhjustades kõrvaltoimeid.

Mis tuleb hooldekodus tagada – nõuded ja soovitused koos näidetega

1. Ravimite käitlemise eeskirjad ja vastutavad isikud

Hooldekodus peavad olema ravimite sh narkootiliste (nt tugevatoimelised valuvaigistid (nt morfiin, tramadool)) ja psühhotroopsete ainete (nt uinutid ja rahustid (nt diasepaam, oksasepaam)) käitlemise eeskirjad. Eeskirjades tuleb kirjeldada nt ravimite säilitamiskoht, säilitamisruumi temperatuuri mõõtmise sagedus ja vahendid, kõrvaliste isikute ligipääsu vältimine  jne. Täpne loetelu nõuetest on toodud sotsiaalministri määruses nr 19.

Ravimite säilitamise, arvestuse pidamise ning narkootiliste ja psühhotroopsete (edaspidi NP) ainete käitlemise osas tuleb määrata vastutav isik ja teda asendav(ad) isik(ud). Kuna NP aineid on oht kuritarvitada, siis nende käitlemise eest vastutav isik peab omakorda määrama isikud, kellel on NP ravimitele juurdepääs, õigus neid ravimeid vastu võtta ja osakonda väljastada. NP ravimite käitlemise eeskirja peab kinnitama nende ravimite eest vastutav isik.

Info enamkasutatavate NP ravimite kohta on leitav Ravimiameti veebilehelt.
Info kõikide NP ainete kohta on leitav sotsiaalministri määruse nr 73 lisast.

2. Ravimite säilitamine

 • Kõik ravimid (sh klientidele valmis pandud) peavad olema ravimite säilitamiseks mõeldud lukustatavas ruumis või eraldi ruumi puudumisel selleks ettenähtud lukustatud kapis ega tohi olla kõrvalistele isikutele kättesaadavad;
 • Säilitamisruumis/kapis tuleb selgelt eraldada: ettevõtte hangitud üldkasutatavad ravimid, ettevõttes üldiseks kasutamiseks hangitud NP ravimid, kliendi ravimid (nt kliendi nimega karbis) ja aegunud ravimid.
 • Soovitav on kõik kliendi kaasavõetud või retsepti alusel apteegist ostetud ravimid panna kliendinimelisse karpi, ka igale ravimi pakendile võiks kirjutada kliendi nime;
 • Ravimeid tuleb säilitada tootja/valmistaja pakendis (tabletid ei tohi olla lahtiselt kapis, topsikutes vm, ravimit ei tohi panna teise ravimi pakendisse jne). Ravimid tohib tootja pakendist välja võtta vahetult enne manustamist või kliendi jaoks komplekteerimist;
 • Ravimeid tuleb säilitada nii, nagu pakendil või infolehes ette nähtud. Külmatemperatuuril säilitatavaid ravimeid tuleb säilitada ravimitele mõeldud külmkapis. Ravimitega samas külmkapis ei tohi säilitada toiduaineid;
 • Igas ravimite säilitamise ruumis (sh juba kliendile andmiseks komplekteeritud ravimite säilitamise ruumis) tuleb ruumi temperatuuri kontrollida ja dokumenteerida iga päev. Samuti tuleb temperatuur kontrollida ja dokumenteerida igas ravimite säilitamise külmkapis, suuremates külmkappides ka kapi erinevates osades.
 • Osadele ravimitele on tootja määranud aja, mille jooksul võib ravimit pärast pakendi avamist kasutada (nt silmatilgad, salvid). Selliste ravimite pakendite esmakordsel avamisel tuleb pakendile märkida avamise kuupäev ja soovitavalt ka viimane kuupäev, mil võib ravimit kasutada. Info, kui kaua võib ravimit pärast pakendi avamist kasutada, leiate infolehest;
 • Aegunud ravimid ja ravimid, mis mõnel muul põhjusel ei leia kasutamist (nt kliendist üle jäänud ja talle tagastamata ravimid), tuleb eraldada ja selgelt märgistada (nt „aegunud ravimid – ohtlikud jäätmed“), et need ei satuks kasutusse. Kõik ravimid on ohtlikud jäätmed ja need tuleb üle anda vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlejale, klientide ravimid võib tagastada ka apteeki. Ettevõttele üldiseks kasutamiseks hangitud, kuid aegunud ravimite kohta, tuleb pidada arvestust, kuhu kantakse ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number, kogus.

3. Ravimite arvestus

 • Iga ravimi vastuvõtmine hooldekodus peab olema tõendatav ja dokumendid (ostutšekid või arved apteegist; arved hulgimüügiettevõttest) peavad ettevõtte tegutsemiskohas (st samas majas) olema kättesaadavad. Arvestusdokumentide alusel peab olema tuvastatav ravimite summaarne sissetulek ja summaarne kasutamine ravimite lõikes;
 • Kõikide ettevõttele üldiseks kasutamiseks hangitud ravimite kohta tuleb pidada arvestust, sh ka käsimüügiravimid, mida klientidele vajaduspõhiselt (nt valu vastu) antakse. Ravimite arvestust tuleb pidada iga pakendi suuruse, toimeaine sisalduse ja preparaadi kohta eraldi.
 • Ettevõttele üldiseks kasutamiseks hangitud ravimite ettevõttesisene liikumine (säilitamisruumist õdede/hooldajate ruumidesse vm) peab olema dokumenteeritud ning jälgitav kuni kliendile manustamiseni.
 • Kliendile manustamisel tuleb dokumenteerida järgmist: kuupäev, kellaaeg, ravimi andmise põhjus, ravimi nimi, ravimvorm, toimeaine sisaldus ja manustatud kogus.
 • Ettevõttele üldiseks kasutamiseks hangitud NP ravimite kohta tuleb pidada eraldi arvestust; nõuded arvestuse pidamisele on sotsiaalministri määruses nr 73;
 • Kõikide ettevõttele üldiseks kasutamiseks hangitud ravimite osas tuleb vähemalt kord aastas teha inventuur. Inventuuri käigus koostatav aruanne peab iga ravimi kohta sisaldama järgmist: ravimpreparaadi nimetus, toimeaine sisaldus, kogus pakendis, tootja nimi ja pakendite arv.
 • Kõik kliendi kaasavõetud ravimid tuleb dokumenteerida (kliendi isiklikud asjad). Samuti tuleb dokumenteerida hiljem lähedaste poolt toodud ravimid (ravimi nimetus, kogus, toomise kuupäev, vajadusel ravimi määranud arsti andmed ja kasutamisjuhis), sest iga ravimi hankimine peab olema dokumentaalselt tõendatud. Kliendi lahkumisel hooldekodust tuleb need kliendile kaasa anda või üle anda jäätmekäitlusettevõttele või tagastada apteeki.


Ravimite käitlemist reguleerivad õigusaktid hooldekodudele

Ravimiseadus (RavS)

Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord. Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 19

Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses. Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 20

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm. Sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 30

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad. Sotsiaalministri 18.05.2005 määrus nr 73

Vaata ka

Üldhooldusteenust pakkuvad hoolekandeasutused leiad siit.