• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Veterinaarravimite kõrvaltoimete teatised

  12.02.2016
  Printer-friendly version

  Ravimiametisse on ajavahemikul 2005-2015 laekunud 37 kõrvaltoime teatist veterinaarravimite kohta (joonis 1), kus on kirjeldatud ravimi kasutamisel esinenud 99 võimalikku kõrvaltoimet.

  Joonis 1. Aastatel 2005-2015 laekunud veterinaarravimite kõrvaltoime teatised

  Kõrvaltoime teatisi saatsid Ravimiametisse kas veterinaararstid, loomaomanikud ise või ravimi müügiloahoidjad (MAH). Allolevas tabelis on välja toodud kõrvaltoime teatiste jaotumine vastavalt nende saatjatele.

  AASTATEATISTE ARVSAATJA
  20051Veterinaararst
  20061Veterinaararst?
  20071Veterinaararst
  20082Veterinaararst + MAH (kliiniline uuring)
  20094Veterinaararst (2)+ MAH (kliiniline uuring) (2)
  20102Veterinaararst + loomaomanik
  20111Loomaomanik
  20125Veterinaararst (1) + MAH (3) + loomaomanik (1)
  20136Veterinaararst (2) + MAH (3) + loomaomanik (1)
  201410Veterinaararst (8)+ MAH (2)
  20154Veterinaararst (2) + MAH (1) + loomaomanik (1)

  Kõrvaltoime teatiste osakaal loomaliigiti on toodud alljärgneval joonisel 2:

  Joonis 2. Kõrvaltoime teatiste osakaal loomaliigiti

  Enamik teatistest hõlmab lemmikloomi, kõrvaltoime teatised koertel ja kassidel moodustavad 64,9% teatiste üldarvust. Põllumajandusloomadel esinenud kõrvaltoimete kohta saadeti teatisi võrdlemisi vähe (kokku 27%).

  Kui hinnata kõrvaltoimeid loomaliigiti, selgub, et kõige enam esines kõrvaltoimeid põllumajandusloomadel: 110 seal, 18 veisel ning 12 kitsel. Põhjuseks on see, et lemmikloomade puhul manustatakse ravimit reeglina ühele, harvem mitmele loomale, kuid põllumajandusloomade puhul tavaliselt kogu karjale või osale karjast. Loomaliigiti on kõrvaltoimete esinemus toodud joonisel 3.

  Joonis 3. Kõrvaltoimete esinemus loomaliigiti

  Kokku manustati võimalikku kõrvaltoimet põhjustanud ravimit 1103 loomale, kellest 172 tekkis üks või mitu kõrvaltoimet.

  LoomaliikTeatiste arvLoomade arv, kellele manustati kahtlustatavat ravimit Loomade arv, kellel tekkis kõrvaltoime
  Lemmikloomad  
  koer212726
  kass344
  küülik 222
  Põllumajandusloomad 
  veis76318
  siga2995110
  kits11212
  mesilane*1xx

  * mesilaste puhul manustatakse ravimit mesitarudesse (300 mesitaru).

  Ravimite jaotuvus ravimrühma järgi:

  Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid12
  Immunoloogilised ained11
  Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks9
  Südamehaiguste ravi3
  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid2
  Anesteetikumid1
  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks1
  Põletiku- ja reumavastased ained1

  Ravimiametisse saabunud teatiste puhul hinnati tekkinud reaktsioonide ja ravimi vahelist seost.

  26 juhul hinnati seos ravimiga tõenäoliseks või võimalikuks.

  Kõrvaltoime loetakse tõsiseks, kui tekkinud reaktsioon:

  • lõpeb surmaga
  • on eluohtlik
  • põhjustab vigastuse või töövõimetuse
  • põhjustab kaasasündinud väärarengu või sünnidefekti
  • avaldub püsivate või pikaajaliste tunnustena loomadel, kellele manustati ravimit
  • avaldub inimesel veterinaarravimi kasutamise tagajärjel, sealhulgas ebapiisavast keeluajast tingituna kokkupuutel ravimijääkidega loomsetes toiduainetes (lubamatud ravimijäägid loomsetes toiduainetes keeluajast kinnipidamisel).

  26-st kõrvaltoime teatisest, kus seos ravimiga oli määratud vähemalt võimalikuks, sisaldasid:

  • 11 teatist (42,3%) tõsist kõrvaltoimet
  • 15 teatist (57,7%) mittetõsist kõrvaltoimet.

  Ravimite tõsised kõrvaltoimed

  11 tõsises kõrvaltoime teatises oli kirjeldatud 49 kõrvaltoimet. 6 korral teatati surmaga lõppenud kõrvaltoimest (10 looma).

  • 7-aastasele koerale manustati tsimikoksiibi kaela valu tõttu. Ravikuuri lõppedes tekkis loomal kaksteistsõrmiksoole perforatsioon ning vaatamata ravile loom suri.
  • Neljale 8-nädalasele kutsikale süstiti koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse ja paragripi kompleksvaktsiini. 1-4 päeva pärast vaktsineerimist loobusid kutsikad söögist, olid uimased, oksendasid, 3 kutsikat surid.
  • 5-aastane koer vaktsineeriti koerte katku, nakkava hepatiidi, paragripi, parvoviiruse ja leptospiira kompleksvaktsiini ning marutaudi vaktsiiniga. 3 tundi hiljem tekkisid loomal tasakaaluhäired, palavik, teadvusehäired, nõrkus, veriroe ning veriokse. Vaatamata ravile loom suri.
  • Kolmekümnele 2-päevasele vasikale süstiti tildipirosiini veiste respiratoorhaiguste profülaktikaks. Mõne päeva pärast tekkis 3 loomal mõlemapoolne kaelaturse, hingamisraskused ja nad surid.
  • Lontkõrv-küülikut vaktsineeriti Pasteurella vaktsiiniga profülaktilisel eesmärgil. Neli tundi hiljem tekkis anafülaktiline šokk ja loom suri.
  • Koerale manustati kliinilise uuringu käigus suukaudselt levosimendaan/pimobendaani. Tekkis looma üldseisundi halvenemine, atakk ja surm.

  Teised tõsised kõrvaltoime teatised, mis lõppesid looma tervistumisega.

  5 kõrvaltoime teatises kirjeldati 15 kõrvaltoimet:

  • 1-aastasel koeral tekkis ca 3 tundi pärast marutaudivastase vaktsiini manustamist ülitundlikkusreaktsioon (näo ja hingamisteede turse, uimasus).
  • Sigadele süstiti GnRF analoogvalgu konjugaati, et esile kutsuda testikulaarfunktsiooni ajutine pärssimine (kuldilõhna vähendamine). 20 loomal tekkis järgmisel päeval oksendamine ning uimasus.
  • 4-aastasele koerale süstiti proligestooni inna edasi lükkamiseks. 11 päeva hiljem tekkis süstekohale naha mädane põletik ning nekroos.
  • 4-aastasele koerale manustati permetriini ja püriproksüfeeni sisaldavat täpilahust puukide tõrjeks. Ligikaudu 3 tundi hiljem tekkis loomal värin üle keha ja lihaskangus ning apaatsus.
  • Kahele kassile manustati permetriini ja püriproksüfeeni sisaldavat täpilahust kirpude tõrjeks. 5-6 tundi pärast manustamist tekkis loomadel suurenenud süljeeritus, krambid, temperatuuri tõus ning hingamise probleemid.
  • Kassidele on permetriini sisaldavad preparaadid toksilisuse tõttu vastunäidustatud. Antud teatis on saadetud aastal 2008 ning kahjuks on info üsna puudulik. Teada on, et ravimit manustas kassidele loomaomanik, kuid miks just antud preparaati, on selgusetu.

  Ravimite mittetõsised kõrvaltoimed

  15 teatises oli kirjeldatud 32 kõrvaltoimet:

  • Fiproniil+metopreen+amitraas koerale puukide ja kirpude tõrjeks (2 teatist): apaatia, uimasus, süljeerituse suurenemine, värinad, kerged krambid.
  • Permetriin+ püriproksüfeen+dinotefuraan koerale puukide ja kirpude tõrjeks: ärevus, segasus, urineerimise sagenemine.
  • Permetriin+püriproksüfeen kassil: lihastõmblused, süljeerituse suurenemine, alajahtumine. Nagu eespool öeldud, on permetriin kassidele vastunäidustatud. Antud juhtumi puhul manustati preparaati koerale, kuid sama pere kass oli vahetus kontaktis koeraga pärast ravimi manustamist.
  • Prasikvanteel+emodepsiid kassile parasiitide profülaktikaks: karvade väljalangemine manustamiskohal.
  • Fiproniil koerale puukide ja kirpude tõrjeks: oksendamine.
  • Flumetriin+imidaklopriid koerale puugitõrjeks: ravimi toime puudumine.
  • Taufluvalinaat mesilastele varratoosi tõrjeks: haigustekitaja resistentsus ravimi suhtes.
  • Koerte katk+nakkav hepatiit+parvoviirus+paragripp+leptospiira+marutaud vaktsiin koerale (2 teatist): oksendamine, tahtmatu urineerimine, sügelus, nina ja silmalaugude turse, nahapunetus, rahutus.
  • Koerte katk+nakkav hepatiit+parvoviirus+paragripp vaktsiin koerale: isutus, uimasus, oksendamine, kõhulahtisus.
  • Küülikutele manustati müksomatoosi vaktsiini: loomad haigestusid müksomatoosi (ravimi toime puudumine).
  • Propofool koerale anesteesiaks: lihaskrambid, tahhükardia.
  • Tsefaleksiin koerale püoderma raviks: angioödeem, villid, sügelus.
  • Ampitsilliin + kloksatsilliin veisele udarapõletiku tõttu: piimas leiti ravimijääke.

  Kõrvaltoimetest teatamine

  Miks on vaja anda teada kõrvaltoimetest?

  Teadmine kõrvaltoimetest aitab

  • saada uusi teadmisi turuloleva ravimi kohta (kasu-riski suhte hindamine)
  • muuta nende uute teadmistega ravimite kasutamist ohutumaks.

  Me soovime tänada kõiki, kes on meile ravimi võimalikest kõrvaltoimetest teada andnud. Loodame väga, et nende arstide ja ka loomaomanike hulk, kes meile teavet võimalikest kõrvaltoimetest saadavad, edaspidi suureneb. Siinkohal juhime tähelepanu, et ravimi väljakirjutamisõigusega isik on kohustatud teavitama Ravimiametit kõikidest tõsistest kõrvaltoimetest.

  Lisaks tuleks teatis edastada järgmistel juhtudel:

  • kui loomal tekivad kõrvaltoimed, mida ei ole pakendi infolehel ja pakendil märgitud
  • kui veterinaarravimi manustamise järel avalduvad kõrvaltoimed inimesel
  • kui tekivad kõrvaltoimed veterinaarravimi kasutamisel registreerimata (ravimiinfodes nimetamata) näidustustel ja loomaliikidel (off-label use)
  • kui ravim ei toimi ehk esineb vähene efektiivsus (näiteks oletatava resistentsuse tõttu)
  • kui esinevad teadaolevad (infolehel nimetatud) kõrvaltoimed, kuid nende esinemissagedus ja avaldumise tugevus on suurem kui infolehel märgitud
  • kui avaldub ebapiisav keeluaeg (lubamatud ravimijäägid loomsetes toiduainetes keeluajast kinnipidamisel!)
  • kui avaldub ravimi oletatav ohtlikkus keskkonnale.

  Kuidas kõrvaltoimest teatada?

  Veterinaarravimi kõrvaltoimetest on võimalik teatada:

  • elektrooniliselt, täites Ravimiameti kodulehel vastava vormi;
  • Ravimiameti kodulehel oleva vormi saab välja trükkida ning saata faksiga või postiga aadressil: Ravimiamet, Nooruse 1, 50411 Tartu. Faksiga: 737 4142