Regulatsioon

Eesti teeb narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kontrolli alal koostööd nii ÜRO poolt loodud narkootiliste ainete komisjoniga (Commission of Narcotic Drugs, CND), Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega (EMCDDA) kui ka Rahvusvahelise Narkootikumide Kontrolli Komteega (International Narcotics Control Board, INCB).

Eesti siseselt tegelevad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teemaga mitmed riiklikud asutused:

  • Tervise Arengu Instituut tegeleb tervisealase info kogumise ja koondamisega. Nende vastutusalaks narkomaania vallas on ennetustegevus.
  • Politsei- ja Piirivalveameti roll narkoprobleemide lahendamisel on vähendada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku pakkumist. See hõlmab narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud väärtegude ja kuritegude ennetamist, tõkestamist ja avastamist.
  • Maksu- ja Tolliamet vastutab selle eest, et üle Eesti piiri ei liiguks ebaseaduslike narkootilisi või psühhotroopseid aineid ja et seaduslike ainete üle piiri liikumine oleks nõuetekohane.
  • Terviseamet teostab järelvalvet tervishoiuteenuse pakkujate üle, seda ka narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite valdkonnas.
  • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut tagab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lõpliku identifitseerimise.
  • Ravimiamet tegeleb narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, sh neid sisaldavate ravimite sisse- ja väljaveo, ravimitega reisimise ning  teaduslikul eesmärgil narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise taotluste menetlemise ja lubade väljastamisega, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise registreerimise ja sisse-ja väljaveo lubade väljastamisega ning vastavasisulise järelvalvega.

Last updated: 14.10.2021