• English
 • Eesti

  Ohutusalased teabekirjad

  03.09.2021
  Printer-friendly version

  Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele.

  Ohutusalane teabekiri sisaldab tavaliselt kokkuvõtet ohutusprobleemist (nt uued tõsised kõrvaltoimed, ohutusandmed kliinilisest uuringust jms) ja ravimi muutunud riski-kasu suhtest, nõuandeid arstile tagamaks patsientide ohutus, viidet ravimi omaduste kokkuvõttele, kõrvaltoimete kohta teabe edastamist jne.

  Ohutusalase teabekirja koostab müügiloa hoidja kas enda algatusel, Eesti Ravimiameti või Euroopa Ravimiameti mõne komitee (nt inimravimite komitee või riskihindamise komitee) nõudmisel. Eestis kinnitab kirja sisu Ravimiamet. Müügiloa hoidja peab kirja edastama ravimit väljakirjutava/kasutava eriala tervishoiutöötajatele kokkulepitud ajakava järgi, kas tavaposti või e-posti teel. Ravimiameti veebis avaldame kirja pärast seda, kui müügiloa hoidja on kirja tervishoiutöötajatele edastanud.

  Ohutusalast teabekirja tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest ja ohutusalastest koolitusmaterjalidest.

  KuupäevOhutusalane teabekiri
  03.09.2021RoActemra (totsilizumab) 162 mg subkutaanse süstelahuse (süstel ja pen-süstel) ajutised tarneraskused ja soovitused võimaliku haiguse ägenemise riski ohjamiseks patsientidel
  19.07.2021COVID-19 mRNA vaktsiinid Comirnaty ja Spikevax­­ - müokardiidi ja perikardiidi risk
  16.07.2021COVID-19 Vaccine Janssen – vastunäidustatud isikutele, kellel on varem esinenud kapillaaride lekke sündroom, ning ajakohastatud teave trombotsütopeeniaga tromboosi sündroomi kohta
  15.07.2021CHAMPIX (varenikliin) – partiid, mis sisaldavad N-nitroso-varenikliini lisandeid rohkem kui Pfizeri poolt aktsepteeritud päevadoos, kutsutakse tagasi
  06.07.2021▼Xeljanz (tofatsitiniib) – tõsiste kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete (MACE) ja pahaloomuliste kasvajate tekkeriski suurenemine tofatsitiniibi kasutamisel võrreldes TNF-alfa inhibiitoritega
  30.06.2021Cabazitaxel Accord 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat – Ravivigade ja segiajamise risk ravimiga JEVTANA 60 mg infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti
  22.06.2021VAXZEVRIA/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – vastunäidustatud isikutele, kellel on varem esinenud kapillaaride lekke sündroom
  10.06.2021Venclyxto ▼ (venetoklaks) õhukese polümeerikattega tabletid – Uuendatud soovitused tuumorilüüsi sündroomi (TLS) kohta KLL-iga patsientidel
  03.06.2021INOmax (lämmastikoksiid) – raskused ballooniventiilide sulgemisel pärast kasutamist: ettevaatusabinõud kasutamisel, kui balloone eraldatakse rõhuregulaatoritest
  02.06.2021VAXZEVRIA/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – trombotsütopeeniaga tromboosi risk – täiendav info
  27.04.2021COVID-19 Vaccine Janssen – seos vaktsiini ning tromboosi ja trombotsütopeenia kombinatsiooni esinemise vahel
  15.04.2021TRISENOX (arseentrioksiid) – Ravivigade risk seoses 2 mg/ml kontsentratsiooniga ravimvormi müügiletulekuga
  13.04.2021VAXZEVRIA/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – seos vaktsiini ja tromboosi ning trombotsütopeenia kombinatsiooni esinemise vahel
  25.03.2021TECENTRIQ® (atesolizumab) – raskete nahareaktsioonide risk
  24.03.2021AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – trombotsütopeenia ja koagulatsioonihäirete risk
  24.03.2021Xeljanz® (tofatsitiniib) – esmased kliiniliste uuringute andmed raskete kardiovaskulaarsete tüsistuste ja pahaloomuliste kasvajate (välja arvatud NMSC) riski suurenemise kohta tofatsitiniibi kasutamisel võrreldes ravimisel tnf-alfa-inhibiitoritega
  18.03.2021Zolgensma (onasemnogeen abeparvovek) – Trombootilise mikroangiopaatia risk
  01.02.2021Esmya (ulipristaalatsetaat, 5 mg tabletid) – emakafibroidide ravi näidustust piiratakse raske maksakahjustuse riski tõttu
  30.12.2020Solu-Medrol (metüülprednisoloonnaatriumsuktsinaat) 40 mg süstelahuse pulbri ja lahusti koostist on muudetud – see on nüüdsest laktoosivaba
  23.12.2020ÜLEMAAILMNE TURULT TAGASIKUTSUMINE – Zerbaxa (tseftolosaan/tasobaktaam) 1g/0,5g infusioonilahuse kontsentraadi pulber
  01.12.2020Gliolan (5-aminolevuliinhape, 5-ALA) – kuidas tegutseda edasi lükatud operatsiooni ja madalama astme glioomi fluorestsentsuse korral
  12.11.2020Tecfidera® (dimetüülfumaraat) – ajakohastatud soovitused seoses progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhtudega kerge lümfopeenia foonil
  04.11.2020Gilenya (fingolimood) – ajakohastatud soovitused ravimindutseeritud maksakahjustuse riski vähendamiseks
  29.10.2020Esbriet (pirfenidoon) – ravimist tingitud maksakahjustuse vältimine - oluline ajakohastatud ohutusalane teave ja uued soovitused
  29.10.2020Süsteemsed ja inhaleeritavad fluorokinoloonid – südameklapi regurgitatsiooni tekke risk
  09.06.20205-fluorouratsiil (i.v.), kapetsitabiin ja tegafuur – DPD-puudulikkusega patsientidel on tõsise toksilisuse risk - vajalik on ravieelne testimine
  22.04.2020Hüdroksüklorokviini (PLAQUENIL) kasutamine seoses viirusega COVID-19 – QT-intervalli pikenemise risk ja ravimitevahelised koostoimed
  16.04.2020Tsüproteroonatsetaat – kasutamise piirangud meningioomi riski tõttu
  23.03.2020ESMYA (ulipristaal) – emaka fibroidide raviks kasutamise keeld kuni kestab maksakahjustuse riski hindamine
  28.02.2020MEPACT 4mg (mifamurtiid) – võimalik filtri leke või rike
  20.02.2020Linoladiol N 0,01% kreem (östradiool)  süsteemsest ekspositsioonist tulenevad riskid
  27.01.2020Picato (ingenoolmebutaat) – müügiloa peatamine nahavähi riski tõttu
  21.01.2020Ecalta 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber (anidulafungiin) – infusioonilahust ei tohi enam säilitada sügavkülmas
  20.01.2020Alemtuzumab (LEMTRADA) – piiratud näidustus, täiendavad vastunäidustused ja riskivähendamise meetmed
  15.01.2020Nexplanon – etonogestreel 68 mg, subdermaalne implantaat – neurovaskulaarsete vigastuste ja implantaadi äranihkumise riski minimeerimiseks ajakohastatakse paigaldamise ja eemaldamise juhendit
  22.10.2019Domperidooni ei ole lubatud kasutada rinnapiima tekke soodustamiseks
  23.09.2019Picato (ingenoolmebutaat)– varasema nahavähi diagnoosiga patsientidel on kasutamisel vajalik ettevaatus
  16.09.2019Metotreksaat – annustamisest tingitud letaalsete ravivigade vältimise soovitused põletikuliste haiguste korral
  04.09.2019BLINCYTO (blinatumomab) – eksitava sõnastuse parandus ravimiteabe lõigus, mis käsitleb lastel premedikatsioonl deksametasooniga
  02.09.2019GILENYA (fingolimood) – vastunäidustatud rasedatele ja fertiilses eas naistele, kes ei kasuta tõhusat rasestumisvastast meetodit
  05.08.2019Parenteraalsed toitelahused – raskete kõrvaltoimete tekkeriski vähendamiseks enneaegsetel vastsündinutel tuleb preparaate kaitsta valguse eest
  28.06.2019ellaOne (ulipristaalatsetaat 30 mg) – rasestumise juhud tuleb kanda rasedusregistrisse
  27.06.2019Febuksostaat – kardiovaskulaarsete surmajuhtude ja kõigil põhjustel suremuse suurenenud risk
  27.06.2019RoActemra (totsilizumab) – raske maksakahjustuse, sh siirdamist vajava ägeda maksapuudulikkuse harvaesinev risk
  17.06.2019Darzalex▼ (daratumumab) – B-hepatiidi viiruse reaktivatsiooni risk
  28.05.2019XELJANZ (tofatsitiniib) – kopsuemboolia suurenenud riskiga patsientidel annuse 10 mg kaks korda ööpäevas manustamise piirang
  20.05.2019Antifosfolipiidsündroomiga patsientidel ei soovitata kasutada apiksabaani (Eliquis), dabigatraaneteksilaati (Pradaxa), edoksabaani (Lixiana/Roteas) ja rivaroksabaani (Xarelto), kuna neil patsientidel võib trombootiliste sündmuste kordumise risk olla suurenenud
  17.05.2019Lapatiniib (Tyverb) – oluline uus teave ravimi omaduste kokkuvõttes
  16.04.2019Alemtuzumab (LEMTRADA) – kasutuspiirangud tõsiste ohutusprobleemide tõttu
  08.04.2019Süsteemseid ja inhaleeritavaid kinoloone ja fluorokinoloone sisaldavad antibiootikumid – puuet põhjustavate, pikaajaliste ja potentsiaalselt pöördumatute kõrvaltoimete risk ja kasutuspiirangud
  08.04.2019OZURDEX 700 mikrogrammi intravitreaalne implantaat (deksametasoon) – saabuvad uued, defektita partiid ning varasemast alles jäänud, silikooniosakeste kahtlusega partiid kutsutakse tagasi
  29.03.2019Paiksed ketoprofeeni sisaldavad ravimid – fotoallergiliste reaktsioonide risk
  27.03.2019XELJANZ (tofatsitiniib) - kopsuemboolia ja suremuse suurenenud risk reumatoidartriidiga patsientidel, kes saavad kliinilises uuringus ravimit 10 mg kaks korda ööpäevas
  26.03.2019Elvitegraviir ja kobitsistaat – raseduse teisel ja kolmandal trimestril langeb nende ravimite ekspositsioon, mis suurendab ravi ebaõnnestumise ja emalt lapsele HIV-infektsiooni leviku riski
  25.03.2019Belimumab (Benlysta) – Tõsiste psühhiaatriliste kõrvaltoimete (depressiooni, suitsiidimõtete või suitsidaalse käitumise või enesevigastamise) tekkerisk
  15.03.2019Domperidoon – näidustuse ja tõsiste kardiaalsete kõrvaltoimetega seotud vastunäidustuste meeldetuletus
  05.03.2019Hüdroksüetüültärklist (HES) sisaldavad infusioonilahused - olemasolevate piirangute tugevdamine
  25.01.2019Tiamasool (Thyrozol) ja karbimasool – risk ägeda pankreatiidi tekkeks ja rangemad soovitused raseduse vältimiseks
  21.01.2019Naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitorid – risk Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekkeks
  14.01.2019Deoksükoolhape (BELKYRA) – süstekoha nekroosi oht
  07.12.2018Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid – trombemboolia risk
  17.10.2018Hüdroklorotiasiid – mittemelanoomse nahavähi tekkerisk
  11.10.2018Sildenafiili ei tohi kasutada üsasisese kasvupeetuse raviks
  08.10.2018Fluorokinoloonid – aordianeurüsmi ja dissektsiooni risk
  05.10.2018OZURDEX (deksametasoon) – implantaadis leiti silikooniosakesi tootmisprotsessi jälgimise käigus
  03.10.2018Rivaroksabaan (Xarelto) – kliinilise uuringu GALILEO ennetähtaegne lõpetamine
  10.09.2018Retinoidid (atsitretiin, adapaleen, alitretinoiin, beksaroteen, isotretinoiin ja tretinoiin) – ajakohastatud teave teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta – tervishoiutöötajatele, apteekritele
  13.08.2018Valproehape – uued kasutamispiirangud ja raseduse ennetusprogrammi kohustuslik rakendamine
  06.08.2018Xofigo (raadium-223 dikloriid) – uued kasutuspiirangud tulenevalt luumurdude tekkeriski ja suremuse tõusutendentsist
  31.07.2018Esmya (ulipristaalatsetaat) – uued vastunäidustused, nõuded maksanäitajate jälgimiseks ja näidustuse piirangud
  27.07.2018Hüdroksüetüültärklis – tervisekahjustuse risk, sh suurenenud suremus, sepsise ja neerukahjustusega või kriitilises seisundis patsientidel kasutamisel
  06.07.2018KEYTRUDA (pembrolizumab) – näidustuse piiramine lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomi ravi korral täiskasvanutel, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi
  22.06.2018Darunaviir/kobitsistaat (Rezolsta jt darunaviiri sisaldavad ravimid) – suurenenud risk ravi ebaõnnestumiseks ja HIV infektsiooni emalt lapsele ülekandumiseks darunaviiri ja kobitsistaadi madalate ekspositsioonide tõttu raseduse teisel ja kolmandal trimestril
  18.06.2018Cetrotide (tsetroreliksatsetaat) – oht kolvi väljatõmbamiseks uuest süstlast ravimi süstlasse tõmbamisel, mis võib rikkuda toote steriilsuse
  11.06.2018LYNPARZA (olapariib) – ravivigade tekkimise risk seoses uue ravimvormiga
  04.06.2018Dolutegraviir – rasestumise ajal ravi saanud naiste vastsündinutel on teatatud neuraaltoru defektidest
  15.05.2018Xgeva (denosumab) – uue esmase pahaloomulise kasvaja risk
  03.05.2018FLOLAN (epoprostenool) – ajutiselt on saada kaht erinevat FLOLANi steriilset lahustit, millel on erinevad juhised lahuse manustamiskõlblikuks muutmiseks, säilitamiseks ja manustamiseks
  02.05.2018Asitromütsiin – hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate retsidiivide ja suremuse esinemissageduse suurenemine
  02.04.2018Bendamustiin – infektsioonide risk
  02.04.2018Ravimite Fiasp (kiiretoimeline aspart-insuliin) ja Tresiba (basaalinsuliin degludek-insuliin) segiajamise risk
  19.03.2018Raadium(Ra223)dikloriid (Xofigo) kasutamine kombinatsioonis abirateroonatsetaadi ja prednisooni/prednisolooniga on vastunäidustatud
  26.02.2018Degludek-insuliin (Tresiba) – kahe tugevuse omavahelise segiajamise risk
  22.02.2018Flupirtiini (Katadolon) – müügiloa lõpetamine maksakahjustuse riski tõttu
  19.02.2018Ulipristaal (Esmya) – kasutamise piirangud, hoiatused ja soovitused maksanäitajate jälgimiseks tõsise maksakahjustuse riski tõttu
  13.02.2018Saccharomyces boulardii – uus vastunäidustus kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel
  22.01.2018Mükofenolaatmofetiil/ mükofenoolhape: uuendatud soovitused kontratseptsiooni osas
  28.12.2017

  Lineaarsed gadoliiniumi sisaldavad kontrastained – uuendatud soovitused

  11.12.2017Raadium(Ra223)dikloriid (XOFIGO) – surma ja luumurdude riski suurenemine kasutamisel koos abirateroonatsetaadi ja prednisooni/prednisolooniga
  07.11.2017Fingolimood (Gilenya) – vastunäidustused südamehäiretega patsientidele
  06.10.2017Silodosiin (Urorec) – seos operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomiga
  28.09.2017Erütropoetiinid – uued hoiatused raskete nahareaktsioonide kohta
  07.08.2017Solu-Medrol 40 mg (metüülprednisoloon): vastunäidustatud lehmapiimavalkude suhtes allergilistele patsientidele
  01.08.2017INOmax (lämmastikoksiid) balloonid: seadme INOmax DSIR kasutamisel võib gaasivarustus ballooni kõlblikkusaja lõppemise kuul katkeda
  17.07.2017Ibrutiniib (IMBRUVICA) ja B-hepatiidi reaktivatsiooni risk
  13.04.2017EXJADE (deferasiroks) dispergeeruvate tablettide turustamise lõpetamine
  28.03.2017EXJADE (deferasiroks) õhukese polümeerikattega tabletid: uus ravimvorm, uus annustamine ja uus manustamisviis: ravivea tekkimise risk – tervishoiutöötajatele, apteekritele
  23.03.2017HERCEPTIN (trastuzumab) – meeldetuletus südameuuringute tähtsuse kohta trastuzumab‑ravi ajal
  14.03.2017CLEXANE (naatriumenoksapariin) – ühtlustatud ravimiteave
  18.01.2017Meeldetuletus ROACCUTANE (isotretinoiin) raseduse vältimise programmi kohta – dermatoloogidele, apteekritele
  15.11.2016Levonorgestreeli sisaldavad SOS-pillid ja maksaensüüme indutseerivad ravimid
  07.11.2016REVLIMID (lenalidomiid) – uued juhised viiruste reaktivatsiooni kohta
  28.10.2016BLINCYTO (blinatumomab) – pankreatiidioht
  21.07.2016Paiksed ketoprofeeni sisaldavad ravimid – fotoallergiliste nahareaktsioonide risk
  12.07.2016NOXAFIL (posakonasool) tablettide ja suukaudse suspensiooni vastastikune mitteasendatavus
  06.07.2016Riotsiguaati (Adempas) ei tohi kasutada idiopaatilise interstitsiaalse pneumooniaga seotud pulmonaalhüpertensiooni raviks
  30.06.2016Humalog (lispro-insuliin) 200 ühikut/ml KwikPen’i kasutamise ohutusalane teave
  20.06.2016Thalidomide Celgene® (talidomiid).
  Uued olulised juhised viiruste reaktivatsiooni ja pulmonaalse hüpertensiooni kohta
  08.06.2016NEXPLANON (etonogestreel) – võimalikud riskid ja komplikatsioonid implantaadi paigaldamise, asukoha tuvastamise, eemaldamise ja paigast nihkumisega
  07.06.2016XEOMIN (botulismitoksiin) – uuendatud ohutusalane teave
  27.04.2016IMNOVID (pomalidomiid) – enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha B-hepatiidi viirusnakkuse olemasolu või puudumine
  22.04.2016Fusafungiini sisaldavaid ravimeid enam ei turustata
  06.04.2016BCR-ABL türosiini kinaasi inhibiitorid (imatiniib, dasatiniib, nilotiniib, bosutiniib, ponatiniib) – B-hepatiidi reaktiveerumise risk
  14.03.2016SGLT2 inhibiitorid – diabeetilise ketoatsidoosi risk
  11.03.2016Natalizumab (TYSABRI) – uuendatud meetmed PML riski minimeerimiseks
  10.03.2016ZALTRAP (aflibertsept) – lõualuu osteonekroosi risk
  01.02.2016TACHOSIL (inimfibrinogeen/inimtrombiin) – soovitused sooleobstruktsiooni riski vähendamiseks
  14.01.2016Erlotiniib (TARCEVA) – esmavaliku säilitusravi näidustuse piirang
  05.01.2016Fingolimood (GILENYA) – riskid seoses toimega immuunsüsteemile
  04.01.2016VIEKIRAX-i ravi koos EXVIERA-ga või ilma ei ole soovitatav mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh B) patsientidel
  27.11.2015FACTOR VII BAXTER 600 IU viga ravimiinfos annuse määramise valemis
  27.11.2015Dimetüülfumaraat (TECFIDERA) uued meetmed PML-i riski minimeerimiseks
  10.11.2015Mükofenolaatmofetiil (CELLCEPT) – tõsine teratogeensuse oht
  10.11.2015Talidomiid (THALIDOMIDE CELGENE) kombinatsioonravi melfalaaniga
  19.10.2015Vemurafeniib (ZELBORAF) kiirituse toksilisuse suurenemine
  13.10.2015Krisotiniib (XALKORI) – südamepuudulikkuse hoiatuse lisamine
  04.09.2015Mirabegroon (BETMIGA) vererõhu tõusu risk
  18.08.2015Epirubitsiini ohutusalane teabekiri
  08.07.2015Diabeetilise ketoatsidoosi risk SGLT2 inhibiitorravi ajal
  05.05.2015Haloperidol 5 mg/ml teave manustamisviisi muutuse kohta
  22.04.2015Fingolimood (GILENYA) progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) risk
  13.04.2015IMNOVID (pomalidomiid) hepatotoksilisuse, interstitsiaalse kopsuhaiguse ja südamepuudulikkuse risk
  27.03.2015XEOMIN (botulismitoksiin) ohutusalane teave
  18.03.2015XOFIGO (raadium(Ra223)dikloriid) NIST standard-võrdlusaine muutus
  09.01.2015INOMAX (lämmastikoksiid) balloonide klapiviga
  12.12.2014Mükofenolaatmofetiil (CELLCEPT)   hüpogammaglobulineemia ja bronhiektaasiate risk
  05.12.2014PROCORALAN (ivabradiin) – bradükardia ja kardiovaskulaarsete juhtude risk
  03.12.2014TECFIDERA (dimetüülfumaraat)  progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkerisk
  02.12.2014Valproehape raseduspatoloogia risk
  21.11.2014Ustekinumab (STELARA) eksfoliatiivse dermatiidi ja naha eksfoliatsiooni risk 
  29.09.2014Metüülfenidaat abimaterjal metüülfenidaati sisaldavate ravimite määramiseks
  18.09.2014BETIRAL (atseklofenak) – kardiovaskulaarse riskiga seotud vastunäidustused ja hoiatused
  05.09.2014PROLIA ja XGEVA  lõualuu osteonekroos ja hüpokaltseemia risk denosumabi kasutamisel
  12.08.2014Beetainterferoonid trombootilise mikroangiopaatia ja nefrootilise sündroomi risk
  28.07.2014ARZERRA (ofatumumab) tõsiste infusioonireaktsioonide tekkerisk
  16.07.2014VELCADE (bortesomiib) pragunenud/purunenud viaalid
  11.06.2014PROCORALAN (ivabradiin) bradükardia tekkerisk
  03.06.2014Domperidoon kardiaalsed riskid
  03.06.2014Transdermaalne fentanüül juhuslik kokkupuude võib olla potentsiaalselt eluohtlik
  23.05.2014TICOVAC Readyject süstel  kvaliteediprobleem
  30.04.2014Metoklopramiid uuendatud näidustused ja annustamine
  22.04.2014Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid trombemboolia tekkerisk
  10.03.2014PROTELOS (strontsiumranelaat) – kardiovaskulaarsed riskid
  06.03.2014ZOFRAN (ondansetroon)
  04.02.2014ROACCUTANE (isotretinoiin)  raseduse vältimise programm
  21.01.2014Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid
  10.01.2014Prasugreel (EFIENT)  tõsiste verejooksude risk
  20.12.2013Ofatumumab (ARZERRA)
  18.12.2013PEGINTRON (alfa 2b peginterferoon) Clearclick pen-süstel
  13.12.2013Kabetsitabiin rasked nahareaktsoonid
  10.12.2013Temosolomiid (TEMODAL)
  08.11.2013Rituksimab (MABTHERA)
  21.11.2013Filgrastiim ja pegfilgrastiim (NEUPOGEN ja NEULASTA)
  04.11.2013Risperidoon ja paliperidoon
  30.10.2013JEVTANA (kabasitakseel)
  18.10.2013Fingolimood (GILENYA)
  15.10.2013Venoosse trombemboolia tekkerisk hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisel
  15.10.2013Hüdroksüetüültärklise lahused
  03.10.2013Agomelatine (VALDOXAN/THYMANAX)
  01.10.2013Lühitoimelised beeta-agonistid (GYNIPRAL)
  15.08.2013Klopidogreel
  15.07.2013TROBALT (retigabiin)
  10.07.2013Flupirtiin
  08.07.2013Diklofenak
  02.07.2013Veeni manustatavad rauapreparaadid
  01.07.2013Kodeiin
  19.06.2013LARIAM
  18.06.2013REVLIMID
  17.06.2013CILEST
  17.06.2013DIANE
  30.09.2012Trimetasidiin parkinsonismi risk