• English
 • Eesti

  Apteekide aruandlus

  20.03.2019
  Printer-friendly version

  Vastavalt sotsiaalministri 17.02.2005. a määruse nr 24 Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord § 26 esitavad üld-, haigla- ja veterinaarapteegid Ravimiametile aruande oma erialase tegevuse kohta neli korda aastas.Aruanded esitab põhiapteek, kusjuures aruannetes tuleb eristada põhiapteegi ja tema struktuuriüksuste kohta käivad andmed. Haigla- ja veterinaarapteegi struktuuriüksuseks on haruapteek. Üldapteegi struktuuriüksuseks on haruapteek ja apteegibuss.

  Aruanded üld-, haigla- ja veterinaarapteekide erialase tegevuse kohta esitatakse neli korda aastas järgnevalt:
  1.  I kvartali aruanne 1. maiks (aruandlusperiood 1. jaanuar - 31. märts);
  2.  II kvartali aruanne 1. augustiks (aruandlusperiood 1. aprill - 30. juuni);
  3.  III kvartali aruanne 1. novembriks (aruandlusperiood 1. juuli - 30. september);
  4.  IV kvartali aruanne 1. veebruariks (aruandlusperiood 1. oktoober - 31. detsember).

  Juhend üldapteekidele ravimite käitlemise alase aruande täitmiseks

  Juhend haiglaapteekidele ravimite käitlemise alase aruande täitmiseks

  Juhend veterinaarapteekidele ravimite käitlemise alase aruande täitmiseks

  Apteegid esitavad kvartali aruande Ravimiametile elektrooniliselt apteegi juhataja poolt allkirjastatuna Ravimiameti veebikeskkonna Kliendiportaal kaudu.

  Aruande esitamiseks on Ravimiamet koostanud eraldi vormid üld-, haigla- ja veterinaarapteekide jaoks:

  Üldapteegi aruanne
  Haiglaapteegi aruanne
  Veterinaarapteegi aruanne

  Nimetatud aruanded ei kajasta informatsiooni iga ravimi kohta, vaid üldist ravimituru suurust. Eraldi tuuakse aruandes välja:
  -  apteegi kogukäive;
  -  ravimite käive (käsimüügiravimite käive, retseptiravimite käive, veterinaarravimite käive, soodustusega väljastatud ravimite käive, teistele asutustele väljastatud ravimite käive);
  -  retseptide arv;
  -  andmed valmistatud ja jaendatud ravimpakendite kohta;
  -  apteegi personali üldandmed;
  -  kaugmüügil väljastatud saadetiste arv ning saadetiste tasu kokku.

  Pärast laekunud andmete kontrollimist, sisestamist ja analüüsimist on võimalik saada koondandmeid ravimite müügi ja apteegi personali kohta kogu Eestis ja maakondlikult. Maakondlikku statistikat ei koostata haigla- ja veterinaarapteekide kohta. Kvartaalne apteegistatistika valmib 1 kuu jooksul pärast aruannete laekumist.

  Apteegistatistika