• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Covid-19 vaktsiiniuudised: Kuidas koroonavaktsiinid rasedatele mõjuvad?

  18.05.2021
  Printer-friendly version

  Eesti Päevaleht avaldas 11. mail loo, kus muuhulgas räägiti inimestest, kes usuvad, et COVID-19 vaktsineeritud levitavad kahjulikku kiirgust, mis võib põhjustada viljatust, menstruaaltsükli häireid või raseduse katkemist. Teadusliku tõenduseta arvamuse lükkasid ümber mitmed erialaeksperdid ja muuhulgas viidati Ühendriikides tehtud uurimusele, kus jälgiti mRNA vaktsiinide Comirnaty ja Moderna kõrvaltoimeid rasedatele ning raseduse lõpptulemusele. Vaatame viidatud uuringut natuke lähemalt, sest sellele toetudes soovitab rasedate vaktsineerimist mRNA vaktsiinidega ka immunoprofülaktika ekspertkomisjon.

  Kuidas uuring läbi viidi?

  Uuringusse kaasati naised, keda vaktsineeriti kas raseduse ajal või vahetult sellele eelneval perioodil (30 päeva enne kuni 14 päeva pärast viimast menstruatsiooni) ja kes olid vähemalt 18-aastased. Esinenud kõrvaltoimete ja raseduse kulu kohta koguti infot kahel viisil. Esiteks kasutati vaktsineerimise kõrvaltoimete kogumiseks mõeldud nutitelefonirakendust nimega V-safe. V-safe rakenduses pidi vaktsineeritu nädala jooksul pärast süsti igapäevaselt edastama info tekkinud kõrvaltoimete kohta. Kõrvaltoimed pidi uuritav ise juhendi järgi kolmeks liigitama: kerged, mõõdukad või rasked. Kui osaleja teatas, et vajas pärast vaktsineerimist meditsiinilist abi, paluti tal telefoni teel juhendades täita ja esitada tõsise kõrvaltoime teatis riiklikus teavitussüteemis VAERS. Raseduse jälgimiseks koguti V-safe rakenduses andmeid naise üldise tervise ja raseduse kulu kohta, samuti raseduskomplikatsioonide ja raseduse tulemuse kohta. Vastsündinute tervist jälgiti sünnijärgselt kolme kuu vältel. Kontrollgrupina kasutati sama rakendusega kogutud 16–54 aastaste mitterasedate naiste vaktsineerimise kõrvaltoimete andmeid.

  Teiseks infokogumise viisiks oli riiklik teavitussüsteem VAERS, mille kaudu peavad ravimite rasketest kõrvaltoimetest teavitama meditsiinitöötajad, kuid mille kaudu võivad teavitusi edastada kõik ravimit või vaktsiini saanud, nende lähedased või juristid. Nii koguti andmeid vaktsineeritud rasedatel esinenud ja haiglaravi vajanud raskete kõrvaltoimete kohta ning samuti raseduskomplikatsioonide ja lastel ilmnenud kaasasündinud arenguhäirete kohta.

  Vaktsineerimise kõrvaltoimete ja raseduste kulu analüüsiks kasutati V-safe rakendusega kogutud 16–54 aastaste naiste andmeid. Uuringusse kaasati andmed nende raseduste kohta, mille lõpptulemus oli teada (s. t elussünd, spontaanne abort, esile kutsutud abort või surnult sünd). Samuti koguti infot enneaegsuse, kaasasündinud arenguhäirete, väikse sünnikaalu ja vastsündinu surma kohta.

  Rasedate teatatud kõrvaltoimed

  V-safe rakenduse kaudu esitas andmed vaktsineerimise kõrvalmõjude kohta 35691 rasedat. Esimene vaktsiiniannus manustati 28,6%, 43,3% ja 25,7% juhtudest vastavalt esimesel, teisel või kolmandal rasedustrimestril. Kõige tavalisemad paiksed ja süsteemsed reaktsioonid olid teavituste põhjal väsimus, peavalu ja lihasvalu ning neist anti rohkem teada pärast teist annust. Samuti teatati sagedamini pärast teist vaktsiiniannust üle 38 °C palavikust (1% vs 8%). Need andmed olid võrreldavad mitterasedatel naistel esinenud kõrvaltoimete teavitustega. Esines väikseid erinevusi, nt teatasid rasedad sagedamini süstekoha valust, samas ülejäänud kõrvaltoimetest teavitasid pisut sagedamini mitterasedad. Tõsiste kõrvaltoimete esinemissageduse teavitustes erinevusi ei olnud, v. a natuke sagedasemad iivelduse ja oksendamise teavitused rasedate grupis pärast teist vaktsiiniannust (iiveldus 2,1% vs 1,6%, oksendamine 0,5% vs 0,3%).

  Raseduste tulemus

  Kui vaktsineerimise kõrvaltoimetest teavitanute hulk küündis V-safe rakenduse puhul ligi 36000 osalejani, siis raseduse kulu kohta saadi andmeid ligikaudu kümme korda väiksemalt uuringugrupilt. Nende hulgas oli ka veel sünnitamata naisi. Andmed saadi 3958 valdavalt 25–44 aastaselt naiselt, kellest enamik olid meditsiinitöötajad. 827 osalejast, kelle rasedus oli küsitluse ajaks lõppenud, oli elussünde 712 (nende hulgas 12 paari mitmikuid, s.o kokku 724 last), iseeneslikke aborte 104, üks surnult sünd ning 10 juhul oli tegu esile kutsutud abordi või emakavälise rasedusega. 92,3% iseeneslikest abortidest toimusid enne 13. rasedusnädalat. 700 sünnitanut said esimese vaktsiiniannuse raseduse kolmandal trimestril. 724 sündinud lapsest 9,4% olid enneaegsed, 3,2% olid väikese sünnikaalu ja 2,2% kaasasündinud arenguhäirega. Viimaste puhul polnud ükski rase saanud vaktsiini enne viljastumist või siis raseduse esimesel trimestril, kui toimub organite areng. Samuti puudus kaasasündinud arenguhäiretes ühine muster.

  VAERS teavitussüsteemi kaudu koguti 221 raseduse ja vaktsineerimisega seotud teavitust. Neist 66 olid seotud raseduse või sünnitusega. Neist omakorda 46 olid iseeneslikud abordid (37 esimesel, 2 teisel trimestril ja 7 teadmata ajal). Nii surnult sünde, vaginaalset veritsust kui ka enneaegset lootekestade purunemist teavitati kolmel korral.

  Järeldused

  Uuringu autorid toovad välja, et V-safe rakendusega esitatud andmed vaktsiinide kõrvaltoimete kohta rasedatel ja mitterasedatel üldiselt ei erinenud. Vaktsineerimise järgselt esinenud raseduse katkemise, enneaegse sünni, väikese sünnikaalu, kaasasündinud häirete ja surnult sündide osakaal oli sarnane COVID-19 pandeemiale eelnenud perioodil kogutud rasedusandmetega. Uuringus kogutud andmete võrdlemine ajalooliste andmetega pole küll kõige adekvaatsem viis kliinilisi andmeid koguda – uuritavate grupid ei pruugi kõigi parameetrite osas ühtida – kuid üldisemaid ohutussignaale võimaldab selline võrdlus siiski leida.

  Samuti märgivad uuringu tegijad, et uuringumeetodi korral, kus uuritavad ise andmeid esitavad, tuleb arvestada mitmete ebatäpsusi põhjustavate teguritega: raseduse algus ei pruukinud olla väga täpselt määratud, seega võis tulla teatisi ka mitterasedatelt. Samuti on sellisel viisil raske määrata kõrvaltoime täpset aega ja kestust, sest patsiendid ei pea andmeid esitama kindlal kellaajal jne.

  Lisaks oli sünnitanud naiste hulk uuringu vahekokkuvõtte ajaks pigem väike ja osa raseduse algusjärgus vaktsineerituid ei olnud uuringu kokkuvõtte ajaks veel sünnitanud. Seega võib muutuda nt iseeneslike abortide arvu osakaal trimestrite lõikes.

  Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi tegu on käimasoleva uuringu esialgsete andmetega, võib nende põhjal eeldada, et testitud mRNA vaktsiinid on rasedatele ohutud ja sündivate laste tervist halvasti ei mõjuta.

  Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab rasedatele, eriti riskirasedatele COVID-19 vastast vaktsineerimist. Kirjeldatud uurimusele tuginedes soovitatakse rasedate vaktsineerimiseks kasutada mRNA vaktsiine kuni täiendavate andmete laekumiseni teiste vaktsiinide kasutamise kohta raseduse ajal. Rasedate vaktsineerimine on soovitatud, kuna neil võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt ning sagedamini on kirjeldatud ka COVID-19 haigusest tulenevalt raseduse ebasoovitavat lõpet. Imetavatele emadele pole COVID-19 vastane vaktsineerimine kuidagi vastunäidustatud, vaktsineerimiseks võib kasutada kõiki Eestis kasutatavaid COVID-19 vaktsiine lähtudes nende kasutussoovitustest.

  Ülevaate, millised vaktsiinid ja millistes riikides on turule jõudnud, leiab siit. 17.05.2021 seisuga on neid 15.

  Muutused kliiniliste uuringute tabelis võrreldes 04.05.2021 seisuga on kollasega esile tõstetud. Rohelisega on esile tõstetud Euroopa Liidu müügiluba omavad vaktsiinid. Halliga on esile tõstetud vaktsiinid, mille arendus on peatatud.

   

  Kliinilistes uuringutes olevad SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaadid

   

   

  Uuringu tegija

  Vaktsiini nimi

  Antigeeni tüüp

  I faasis

  osalejate arv

  II faasis

  osalejate arv

  III faasis

  osalejate arv, uuringu toimumiskoht

  1

  ModernaTX

  mRNA-1273/

  COVID-19 Vaccine Moderna

  Liposoomidesse pakitud viiruse ogavalku kodeeriv mRNA

  45

  600

  30000

  3000 (USA)

  220 (reumaatiliste haigustega patsiendid)

   

  750 (lapsed vanuses 6 kuud kuni 12 aastat

  2

  Inovio

  INO-4800

  DNA, viiakse organismi elektroporatsiooni abil

  40

  160

  6578 (USA)

  3

  Oxfordi ülikool, AstraZeneca

  (ChAdOx1 nCoV-19)  AZD1222/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca

  SARS-CoC-2 ogavalku kodeeriv šimpansi adenoviirus

  1077

  >10000 (Brasiilia, Lõuna-Aafrika, UK, Venemaa, Jaapan jne)

  30 (ninna manustatav ravimvorm)

   

   

  4

  SymVivo Corporation

  bacTRL-Spike

  Piimhappebakter, mis sisaldab sünteetilist plasmiidi (DNA rõngasmolekul), mis kodeerib SARS-CoV2 viiruse ogavalku

  114

   

   

  5

  Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

  aAPC

  Antigeeni esitlevad rakud

  100

   

   

  6

  Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

   

  Dendriitrakud ja aktiveeritud tsütotoksilised lümfotsüüdid

  100

   

  7

  CanSino

  Ad5-nCoV

  SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv inimese adenoviirus

  108

   

  508

  1. 5000 (Saudi Araabia)
  2. 40000 (Pakistan)
  3. 500 (Venemaa)

  686

  168 (kaks doosi, manustatud lihasesse ja nina limaskestale)

   

   

  481 (6-17- aastased ning vanemad kui 56)

  840 (inhaleeritav vorm)

   

  8

  Wuhani bioloogiliste preparaatide Instituut, Sinopharm, Wuhani viroloogia instituut

  nimetu

  Inaktiveeritud viirusosake

  96

  224

  45000, AÜE, Hiina

  6000 (Peruu)

  9

  BioNTech SE, Pfizer

  BNT162 erinevad variandid/Comirnaty

  mRNA, kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

  8640

  >30000 (variandiga BNT162b2)

  1280 (BNT162b2, erinevad partiid)

  120 (variandiga BNT162b3)

   

  4000 (rasedad)

  4644 (lapsed vanuses kuni 12 eluaastat)

  10

  Novavax, Takeda

  (SARS-CoV-2 rS)

  NVX-CoV2373

  Nanoosakeste kujul SARS-CoV-2 ogavalk, adjuvandiks Matrix-M

  131

  2904

  10000 (Ühendkuningriik)

  30000 (USA)

  11

  Sinovac, PT Bio Pharma

  CoronaVac

  Inaktiveeritud viirusosake alumiiniumadjuvandiga

  >1000

  8870 (Brasiilia),

  1620 (Indoneesia)

  13300 (Türgi)

  2300 (Tšiili)

   

  552 (3–17 a lapsed ja noorukid)

  12

  Aivita Biomedical

  AV-COVID-19

  SARS-COV-2 viirust ära tundvad dendriitrakud

  180

   

   

  27

  13

  Immunitor

   

  COVID-19 haigete plasmast valmistatud suukaudne vaktsiin

  20

   

  14

  Clover Pharmaceuticals

  SCB-2019

  Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk, adjuvandiks AS03

  150

  34000

  15

  Gamaleya

  Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

  Kahel adenoviiruse tüvel põhinev vaktsiin, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

  38

  110 (>60aastased)

  40000 (Venemaa)

  100 (Valgevene)

  2000 (Venetsueela)

  1600 (India)

  16

  CureVac

  CVnCoV

  Liposoomi pakitud SARS-CoV-2 valku kodeeriv mRNA

  168

  691

  2520 (Saksamaa)

  36500 (Saksamaa)

   

  180 (> 65 a isikud)

  17

  GeneCure Biotechnologies

  Covax-19

  rekombinantsel teel toodetud SARS-COV-2 ogavalk ja adjuvandina polüsahhariid

  32

   

   

  18

  Imperial College London

  LNP-nCoVsaRNA

  SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv iseamplifitseeruv RNA, pakitud lipiidsesse kandjasse

  300

   

  19

  Sinopharm, Beijing institute of Biological Products

  BBIBP-CorV

  Inaktiveeritud viirusosake

  2000

  15000 (Araabia Ühendemiraadid)

  >6000 (Bahrein)

  3000 (Argentina)

  20

  Genexine

  GX-19

  DNA vaktsiin, mis kodeerib antigeenina SARS-CoV-2 ogavalku

  190

   

  GX-19N

  DNA vaktsiin, mis kodeerib antigeenina SARS-CoV-2 ogavalku

  170

   

  21

  Bharat Biotech

  Covaxin (BBV152)

  Inaktiveeritud viirusosake

  1125

  25800

  22

  Medicago, GSK

  CoVLP

  Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

  180

  30612 (Kanada, USA)

  918 (+adjuvant AS03)

   

  23

  Queenslandi ülikool

   

  SARS-CoV-2 stabiliseeritud pinnavalk, koos adjuvandiga MF59

  120

   

   

  24

  Vaxine Pty Ltd ja  Flindersi ülikool

  COVAX-19

  Adenoviiruse platvorm, antigeeniks SARS-CoV-2 ogavalk

  40

   

   

  25

  AnGes

  AG0301-COVID19

  DNA vaktsiin (plasmiid)

  30

  500

  26

  Zydus

  ZyCoV-D

  DNA vaktsiin (plasmiid)

  1000

   

  27

  Johnson & Johnson, Jannsen Vaccines & Prevention B.V,

  Ad26.COV2.S./ COIVID-19 Vaccine Janssen

   

  Adenoviirusel põhinev vaktsiinikandidaat, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

  1000

  60000

  30000 (USA)

   

  824 (rasedad)

  28

  Pasteuri instituut; Belgia, Prantsusmaa

  TMV-083

  Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat, kodeerib SARS-CoV-2 muudetud pinnavalku

  90

   

   

  29

  Kentucky Bioprocessing

  KBP-COVID-19

  Taimedes toodetav rekombinantne SARS-CoV-2 valk

  180

   

  30

  Merck Sharp & Dohme

  V591

  Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat

  260

   

   

   

  V590

  Rekombinantne vesikulaarse stomatiidi viirusel põhinev vaktsiin

  252

   

   

  31

  Arcturus Therapeutics, Singapur

  ARCT-021

  Lipiidsesse nanoosakesse pakitud ja ise end paljundav (isereplitseeruv) mRNA, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

  85

  600

   

  32

  Medigen Vaccine Biologics, Taiwan

  MCV.COV1901

  SARS-CoV-ogavalk ja adjuvandina alumiinium

  45

  3700

   

  400

  33

  Viroloogia instituut Vector, Venemaa

  EpiVAcCorona

  Peptiidipõhine vaktsiinikandidaat

  100

  3000

  34

  Rome’s Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases, ReiThera

  GRAd-COV2

  Gorilla adenoviirusel põhinev paljunemisvõimetu viirusvektor, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

  90

  10300

  35

  Adimmune

  AdimrSC-2f

  Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk

  70

   

   

  36

  Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention, West China Hospital

  nimetu

  putukarakkudes (Sf9) toodetud  rekombinantne vaktsiin

  168

  960

  40000

  4000

  37

  Research Institute for Biological Safety Problems, National Scientific Center for Phthisiopulmonology of the Republic of Kazakhstan

  QazCovid-in

  Inaktiveeritud viirusosake

  244

  4000

  38

  Sanofi, GSK

   

  Rekombinantne valk

  440

   

   

  720

  39

  Hong Kongi ja Xiameni ülikoolid,  Beijing Wantai Biological Pharmacy

   

  Elus nõrgestatud gripiviirus, nina kaudu manustatav

  100

   

   

  40

  United Biomedical, Covaxx

  UB-612

  SARS-CoV-2 valgufragmendid

  60

  7320

  3850

   

  41

  Tübingeni ülikooli haigla

  CoVac-1

  SARS-CoV-2 valgufragmendid e peptiidid (ingl multipeptide cocktail)

  36

   

   

  42

  Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy 

  ZF2001

  Rekombinantne SARS-CoV-2 vaktsiin, tehtud CHO rakkudes

  50

  900

  29000

  43

  Vaxart

  VXA-CoV2-1

  Adenoviirusvektoril põhinev suukaudne vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni. Adjuvandiks on kaheahelaline RNA.

  48

   

   

  44

  Chulalongkorni ülikool (Tai)

  ChulaCov19

  Lipiidsetesse nanoosakestesse pakitud mRNA, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni

  96

   

   

  45

  ImmunityBio (USA)

  hAd5-S-Fusion+N-ETSD

  Inimese adenoviirusel põhinev vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalku ja tuumaümbrise valku ja sisaldab T-rakke stimuleerivat osa

  35

   

   

  35

  65

  46

  Entos Pharmaceuticals (Kanada)

  Covigenix VAX-001

  DNA vaktsiin

  72

   

   

  47

  Shenzen Kangtai Biological Products

   

  Inaktiveeritud viirusosake

  180

  1000

  28000

  48

  Venemaa Teaduste Akadeemia, Tšumakovi keskus

  CoviVac

  Inaktiveeritud viirusosake

   

   

   

  49

  Israel Institute of Biological Research

  BriLife (IIBR-100)

  Vesikulaarse stomatiidi viirus (VSV), mille pinnal asuv ogavalk on asendatud SARS-CoV-2 ogavalguga

  1040

   

  50

  Codagenix

  COVI-VAC

  Elus nõrgestatud viirus

  48

   

  51

  Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention,

   

   

  CHO rakkudes toodetud  rekombinantne vaktsiin

  216

  480

   

  52

  City of Hope Medical Center

  COH04S1

  Modifitseeritud vaktsiiniaviiruse Ankara tüvi

  129

   

   

  53

  Providence Health & Services

  CORVax +/- pIL-12

  SARS-CoV-2 ogavalku ekspresseeriv DNA plasmiid, mis viiakse organismi elektroporatsiooni teel kas ilma või kombinatsioonis interleukiin 12 ekspresseeriva plasmiidiga

  36

   

   

  54

  Biological E

   

  Komponentvaktsiin, adjuvandiks  CpG1018 ja alumiinium

  360

   

  56

  Cellid Co

  AdCLD-CoV-19

  Paljunemisvõimetu inimese adenoviiruse tüüp 5/35, mis ekspresseerib  SARS-CoV-2 ogavalku

  150

   

  57

  Valneva

  VLA2001

  Inaktiveeritud viirusosake, adjuvantideks alumiinium ja CpG1018

  150

  4000

  58

  Chinese Academy of Medical Sciences

   

  Inaktiveeritud SARS-CoV-2 vaktsiin (tehtud Vero rakkudes)

  942

  34020 (Brasiilia, Malaisia)

  45000 (AÜE)

  59

  GeneOne Life Science

  GLS-5310

  DNA vaktsiin

  345

   

  60

  AstraZeneca

  AZD1222 + rAd26-S

  Kombinatsioon kahest adenoviirusvektori tüvest, mis ekspresseerivad SARS-CoV-2 ogavalku

  100

   

  61

  Altimmune

  AdCOVID

  Adenoviiruspõhine vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalgu osa. Ninna manustatav

  180

   

   

  62

  Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Joint Stock Company

  Nanocovax

  Komponentvaktsiin, adjuvandiks alumiinium

  620

   

  63

  Takeda

  TAK-919

   

  200

   

  TAK-019

  200

  64

  Türgi terviseinstituut (Health Institutes of Turkey)

  ERUCOV-VAC

  Inaktiveeritud vaktsiin

  44

  250

   

  65

  Saskatchewani ülikool (University of Saskatchewan)

  COVAC-2

  SARS-CoV-2 ogavalk koos adjuvandiga SWE

  108

   

  66

  Gamaleya uurimisinstituut, Venemaa Terviseministeerium

  Sputnik Light

  Adenoviiruse tüvel  26 põhinev vaktsiin, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku (üks annus)

  110

  6000

  67

  SK Bioscience

  GBP510

  Rekombinantne valgupõhine vaktsiin alumiiniumadjuvandiga

  260

   

  Rekombinantne valgupõhine vaktsiin adjuvandiga AS03

  320

  68

  Beijing Minhai Biotechnology 

   

  Vero rakkudes tehtud inaktiveeritud vaktsiin

  180

  1000

   

  69

  SK Bioscience

  NBP2001

  Rekombinantne valgupõhine vaktsiin alumiiniumadjuvandiga

  50

   

   

  70

  University of Sydney

  COVIGEN

  DNA vaktsiin, manustamiseks spetsiifiline nõelata süsteseade

  150

   

   

  71

  Bharat Biotech

  BB154

  Inaktiveeritud viirusosake (ninna manustatav variant)

  175

   

   

  72

  Providence Therapeutics Holdings

  PTX-COVID19-B

  mRNA vaktsiin

  60

   

   

  73

  Mahidol University (Tai)

  NDV-HXP-S

  Gripiviiruse tehnoloogial põhinev komponentvaktsiin CpG adjuvandiga

  460

   

  74

  University Medical Center Groningen, Akston Biosciences Corporation

  AKS-452

  Liitvalk Fc fragmendist ja SARS-CoV-2 ogavalgu retseptoriga seonduvast osast

  130

   

  75

  National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Moderna

  mRNA-1273 ja mRNA-1273.351 

  COVID-19 Vaccine Moderna ja SARS-CoV-2 Lõuna-Aafrika tüve ogavalku kodeeriva mRNA vaktsiini kombineerimine erinevates vaktsineerimisskeemides

  210

   

   

  76

  VBI Vaccines

  VBI-2902a

  Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

  780

   

  77

  National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

  ChAdV68-S, ChAdV68-S-TCE, SAM-LNP-S,

  SAM-LNP-S-TCE

  Šimpansi adenoviiruse serotüüp 68 (esimene annus) ja isepaljunev lipiidsesse osakesse pakitud mRNA (teine annus) mis kodeerib kas üksnes SARS-CoV-2 ogavalku või lisaks T-rakuga seonduvat viiruse valgufragmenti (TCE)

  130

   

   

  78

  U.S. Army Medical Research and Development Command

  SpFN_1B-06-PL + ALFQ

  Ogavalgust ja ferritiinist (raua transpordis osalev valk) formuleeritud nanoosake  koos saponiini  sisaldava adjuvandiga (ALFQ/QS21)

  72

   

   

  79

  EuBiologics Co

  EuCorVac-19

  Rekombinantsel teel toodetud valgupõhine vaktsiin

  280

   

  80

  Meissa Vaccines

  MV-014-212

  Respiratoor-süntsütsiaalne viirus, mille pinnal olev glükovalk on asendatud SARS-CoV-2 ogavalguga. Nina kaudu manustatav vaktsiin.

  130

   

   

  81

  Sanofi Pasteur

  SARS-CoV-2 mRNA vaccine

  mRNA põhine vaktsiin

  415

   

  82

  National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Moderna TX

  mRNA-1273.351

  mRNA põhine vaktsiin, manustatakse kas üksi või koos vaktsiiniga mRNA 1273 (COVID-19 Vaccine Moderna)

  210

   

  83

  Takis

  COVID-eVax

  DNA plasmiid, mis kodeerib ogavalgu retseptoriga seonduv osa. Manustatakse süstena, millele järgneb süstekoha elektroporatsioon, et soodustada plasmiidi pääsu süstekoha rakkudesse

  160

   

  84

  Ihsan GURSEL, The Scientific and Technological Research Council of Turkey

  VLP SARS-CoV-2 vaccine

  Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

  36

   

   

  85

  Jiangsu Rec-Biotechnology Co

  ReCOV

  Rekombinantne kahekomponente CHO rakkudes tehtud vaktsiin

  160

   

   

  86

  Moderna TX

  mRNA-1283, mRNA-1273

  mRNA vaktsiin

  125

   

   

  87

  Daiichi Sankyo

  DS-5670a

  mRNA põhine vaktsiin

  152

   

  88

  The University of Hong Kong

  DelNS1-nCoV-RBD LAIV

  Gripiviirusel põhinev elus nõrgestatud vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalgu retseptoriga seonduvat osa

  115

   

   

  89

  Kocak Farma, Turkey

  Koçak-19 Inaktif Adjuvanlı COVID-19 vaccine

  Inaktiveeritud viirusosake

  38

   

   

  90

  ImmunityBio, Inc.

  hAd5-S-Fusion+N-ETSD vaccine

  Inimese adenoviirusel põhinev vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalku ja tuumaümbrise valku ja sisaldab T-rakke stimuleerivat osa.  Manustatakse lisaks FDA müügiloa saanud vaktsiinile kas naha alla, imemistabletina või suukaudselt

  540

   

  91

  Walvax Biotechnology Co., Ltd.

  SARS-CoV-2 mRNA vaccine

  mRNA põhine vaktsiin

  168

  420

  28000

  92

  SENAI CIMATEC

  HDT-301

  Lipiidseks nanopartikliks formuleeritud isepaljunev mRNA vaktsiin

  78

   

   

  93

  Institute of Vaccines and Medical Biologicals, Vietnam

  COVIVAC

  Inaktiveeritud NDV-Lasota viirus, adjuvandiga CpG 1018

  420

   

  94

  Radboud University

  ABNCoV2

  Viiruslaadne osake, üksi või koos adjuvandiga MF59

  42

   

   

  95

  Tetherex Pharmaceuticals Corporation

  SC-Ad6-1

  Adenoviirusvektoril põhinev vaktsiin

  40

   

   

  96

  Osman ERGANIS, The Scientific and Technological Research Council of Turkey

  VETAL Inc.

  MonitorCRO

   

   

  Inaktiveeritud, adjuvantidega vaktsiin

  50

   

   

  97

  Fujita Health University, Elixirgen Therapeutics

  EXG5003

  Isereplitseeruv mRNA vaktsiin

  60

   

   

  98

  National Vaccine and Serum Institute, China

  SARS-CoV-2 vaccine (CHO cells)

  Rekombinantne valgupõhine vaktsiin

  3580

   

  99

  Laboratorio Avi-Mex, S.A. de C.V.

  NDV vectored vaccine for SARS-CoV-2

  Newcastle’i haigust põhjustava viiruse baasil tehtud rekombinantne viirus

  90

   

   

  100

  OSE Immunotherapeutics

  CoVepiT (OSE13E)

  Peptiidipõhine e komponentvaktsiin

  48

   

   

  101

  Shanghai East Hospital and Stemirna Therapeutics

   

  mRNA COVID Vaccine

  MRNA põhine vaktsiin

   

   

   

           

   

   

  Kasutatud allikad:

  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983

  https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/rahvatervis/immunoprofulaktika_ekspertkomisjoni_29.04.2021_otsused.pdf

  https://epl.delfi.ee/artikkel/93388965/vaktsineeritud-inimesi-siin-me-ei-oota-vaktsiinikiirgus-on-uus-jabur-vaktsiinivale-mis-eestis-uskujaid-leiab

  www.clinicaltrials.gov

  https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker

  https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines