• English
 • Eesti

  Müügiloata ravimi kasutamisest veterinaarias

  16.02.2021
  Printer-friendly version

  Miks kasutatakse müügiloata ravimit?

  Eestis on lubatud kasutada ravimeid, millele Eesti või Euroopa Ravimiamet on väljastanud müügiloa, mis kinnitab, et ravim on efektiivne, ohutu ja kvaliteetne. Erandjuhtudel võib kasutada ka müügiloata ravimeid, kuid seda tingimusel, et Ravimiamet on nende kasutamise heaks kiitnud.

  Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjusi:  

  • sobivat toimeainet sisaldaval ravimil ei ole Eestis müügiluba;
  • müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus või pakendi suurus;
  • müügiloaga ravimit ei turustata, turustamine ei vasta ravivajadusele või on tarneraskus.

  Müügiloaga veterinaarravimid ning Eestisse sisse veetud müügiloata veterinaarravimid leiate ravimiregistrist.


  Osapoolte kohustused ja vastutus

  • VETERINAARARST
  • ERIALAORGANISATSIOON
  • LOOMAOMANIK
  • APTEEK
  • HULGIMÜÜGIETTEVÕTE
  • RAVIMIAMET

  VETERINAARARST

  Müügiloata ravimi kasutamise vajaduse otsustab veterinaararst.

  • Müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks esitab veterinaararst taotluse Ravimiameti kliendiportaali kaudu. Taotluse saab esitada ka e-kirja või posti teel. ​Kui veterinaararst teab, millisest hulgimüügiettevõttest ta müügiloata ravimit osta soovib, lisab taotlusele hulgimüügiettevõtte andmed ja saadab taotluse Ravimiametile.
  • Kui loomaomanik soovib osta müügiloata ravimi apteegist, siis
  • täidab veterinaararst taotluse, kirjutab välja retsepti ning annab taotluse ja retsepti loomaomanikule, kes ravimi kättesaamiseks suhtleb edasi apteegiga või
  • kui loomaarsti visiidi ajal on loomaomanikul juba teada, millisest apteegist ta soovib ravimi välja osta, saadab loomaarst täidetud ja allkirjastatud taotluse otse Ravimiametile, märkides taotlusel ka apteegi andmed ning kirjutab välja retsepti. Ravimiamet saadab taotluse rahuldamise otsuse nii loomaarstile kui apteeki ning loomaomanik saab ravimi retsepti alusel apteegist välja osta

   

  Apteegist retsepti alusel müügiloata ravimi väljastamiseks peab retsepti väljakirjutaja ja taotluse esitaja olema üks ja sama veterinaararst.

  Taotluse vorm müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks

  Kui Ravimiamet taotlust ei rahulda, teavitab veterinaararst loomaomanikku ning määrab loomale ravi teiste ravimitega. Kui toimeainet on lubatud kasutada loomaarstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel, siis loomaarst üksiktaotlust enam esitama ei pea ja ravimi võib väljastada loomaarstile tellimislehe ning loomaomanikule retsepti alusel.  Erialaorganisatsioonide taotluste alusel veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite nimekiri on leitav Ravimiameti veebilehelt https://ravimiamet.ee/ravimiameti-poolt-erialaorganisatsioonide-taotluste-alusel-sisseveoks-ja-kasutamiseks-lubatud

   

  Kui veterinaararst on otsustanud, et on vaja kasutada müügiloata ravimit, on tema kohustus:

  • edastada loomaomanikule ravimi kohta igakülgset teavet (näidustused, vastunäidustused, ettevaatusabinõud, kõrvaltoimed, kasutamine tiinuse ja laktatsiooni või munemise ajal, koostoimed teiste ravimitega, õige manustamisviis ja -meetod, üleannustamine, keeluaeg).
  • ravimi kasutamise ajal tuleb jälgida ravimi toimeid ja kõrvaltoimeid, vajadusel muuta ravi ja teatada kõrvaltoimetest Ravimiametile (http://www.ravimiamet.ee/veterinaarravimi-k%C3%B5rvaltoime-teatis).

   

  ERIALAORGANISATSIOON

  Müügiloata ravimi kasutamise vajaduse otsustab erialaorganisatsioon.

  • Müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks esitab erialaorganisatsiooni esindamisõigust omav isik taotluse Ravimiameti kliendiportaali kaudu. Juhul kui kliendiportaali kaudu esitamine ei ole võimalik, saab taotluse esitada e-kirja või posti teel.

  Erialaorganisatsioon aitab vajadusel Ravimiametil koostada eestikeelse toimeainepõhise müügiloata ravimi infolehe, mis sisaldab järgmist informatsiooni: loomaliik/liigid, näidustus, vastunäidustused, ettevaatusabinõud, kõrvaltoimed, kasutamine tiinuse ja laktatsiooni või munemise ajal, koostoimed teiste ravimitega, manustamisviis ja -meetod, üleannustamine ja toiduloomadele mõeldud ravimite puhul info keeluaja pikkuse kohta. Eestikeelsed infolehed erialaorganisatsiooni taotluse alusel lubatud müügiloata ravimitele leiab Ravimiameti veebilehelt https://ravimiamet.ee/ravimiameti-poolt-erialaorganisatsioonide-taotluste-alusel-sisseveoks-ja-kasutamiseks-lubatud

  LOOMAOMANIK

  Loomaomanik võib väljakirjutatud müügiloata ravimi osta ka apteegist. Loomaarstiga tuleks kokku leppida, kas arst saadab taotluse Ravimiametisse või pöördub loomaomanik taotluse ning retseptiga apteeki, et apteek esitaks taotluse Ravimiametisse. Kui Ravimiamet rahuldab arsti taotluse, informeerib arst sellest loomaomanikku, kes saab minna retseptiga apteeki ning apteek tellib vajaliku ravimi.  Kui loomaomanik on taotluse ise apteeki viinud,  teatab apteek, kui ravim on kohal ja see on võimalik välja osta.

  Kui müügiloata ravimi kasutamisel tekivad kõrvaltoimed,  peaks loomaomanik  teavitama veterinaararsti. Kõrvaltoime teatise saab loomaomanik ka ise Ravimiametile saata: (http://www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-loomal).

  APTEEK

  Kui loomaomanik tuleb loomaarstilt saadud müügiloata ravimi kasutamise taotluse ja retseptiga apteeki, siis apteek:

  • Lisab taotlusele apteegi kontaktandmed (apteegi nimi, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress).
  • Edastab taotluse Ravimiametile e-posti (info@ravimiamet.ee) või posti (Nooruse 1, Tartu 50411) teel.
  • Pärast Ravimiametilt positiivse otsuse saamist edastab tellimuse ravimi hankimiseks hulgimüüjale koos taotletud ravimi andmete ja Ravimiameti otsuse numbriga.
  • Ravimi saabumisel informeerib loomaomanikku.
  • Nõustab loomaomanikku pöörduma veterinaararsti poole, kui müügiloata ravimi kasutamisel tekivad kõrvaltoimed ja väljastab retsepti alusel ravimi.
  • Erialaorganisatsiooni taotluse alusel kasutada lubatud ravimite puhul kontrollib retseptile märgitud ravimi vastavust erialaorganisatsiooni taotluses esitatule, tellib ravimi hulgimüügiettevõttest ja väljastab ravimi.

  Kui loomaarst on Ravimiametile saadetud taotlusele märkinud  ravimit väljastava apteegi andmed, . teavitab Ravimiamet positiivsest otsusest nii loomaarsti kui apteeki ning loomaomanik pöördub retseptiga apteeki.

  Erialaseltsi taotluse alusel inimtervishoius kasutada lubatud müügiloata ravimeid ei või automaatselt kasutada veterinaarias – kasutada võib vaid neid, mille kasutamiseks on loomaarsti või loomaarstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel luba antud. Erialaorganisatsioonide taotluste alusel veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite nimekiri on Ravimiameti veebilehel https://ravimiamet.ee/ravimiameti-poolt-erialaorganisatsioonide-taotluste-alusel-sisseveoks-ja-kasutamiseks-lubatud. Kui kasutada on lubatud müügiloata veterinaarravimit, siis ei tohi seda asendada inimtervishoius kasutatava sama toimeainega ravimiga (veterinaarravimitel algab ATC kood Q-tähega). Müügiloata humaanravimit võib väljastada vaid juhul, kui erialaorganisatsioonide taotluste alusel veterinaarseks kasutamiseks lubatud müügiloata ravimi ATC kood vastab humaanravimile.

   

  HULGIMÜÜGIETTEVÕTE