• English
 • Eesti

  Ravimite käitlemine

  23.11.2017
  Printer-friendly version

  Ravimiseadus (Eesti keeles) (Inglise keeles(Vene keeles, mitteametlik tõlge)

  Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

  Ravimiameti tegevuslubade registri põhimäärus

  Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

  Ravimite ja toimeainete tootmise nõuded

  Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

  Müügiloata ravimite sissevedu ja kasutamist reguleerivad õigusaktid

  Ravimiameti poolt sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid

  Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord

   Ravimiameti juhend ravimipakendi muutmiseks hulgimüügiettevõttes

  Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri

  Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja poolt ravimite tooraine ümberpakendamise tingimused ja kord

  Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

  Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu

  Seeriaviisiliste ilma retseptita väljastatavate ravimite loetelu

  Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord

  Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele

  Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord

  Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord

  Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses

  Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord

  Tarbijakaitseseadus1

  Jäätmeseadus

  Ravimite hävitamine