• English
 • Eesti

  Ravimi müügiluba

  15.09.2021
  Printer-friendly version

  Ravimiseadus (Eesti keeles) (Inglise keeles)

  Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord

  Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu

  Taimsete ravimite ja traditsiooniliste taimsete ravimite müügiloa taotlemise tingimused ja kord

  Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord

  Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord

  Homöopaatiliste preparaatide müügiloa taotlemise tingimused ja kord

  Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord

  Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise tingimused ja kord

  Ravimi teisese müügiloa taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise tingimused ja kord

  Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord

  Ravimiameti juhend riski minimeerimise lisameetmete materjalide esitamiseks (uuendatud 05.08.2020)

  Ravimiameti juhend ohutusalase teabekirja kooskõlastamiseks (uuendatud 15.09.2021)

  Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord

  Ravimiregistri põhimäärus

  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 357/2014, 3. veebruar 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 seoses olukordadega, mille korral võib nõuda müügiloa saamise järgseid tõhususuuringuid

  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1234/2008, 24. november 2008, mis käsitleb inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite müügilubade tingimuste muudatuste läbivaatamist